Poslednji homofob: No Country for Straight Men

Pred pribli?no ?tiridesetimi leti so takratni poslanci sprejeli zakon, ki je dovoljeval Zahrbtne?em posvajanje otrok. Upam, da ta pri?anja, ko danes v teh mavri?astih ?asih ? na tem ro?natem vlaku v Srbijo ? to pi?em, najdejo kak?na rodna in plodna tla. To danes so res grozni ?asi! To so ?asi, huj?i od tistih svin?enih ?asov in ?asov ?elezne zavese, o katerih je pripovedoval moj dedek. To ni hladna vojna, to ni niti vojna, saj je bitka ?e zdavnaj izgubljena. To so preprosto topli ?asi.

Kdo bi si mislil, da bo ta dogodek izpred ?tirideset let spro?il domino effect po vsej Evropi in nato ?e po svetu. Kdo pa bi si mislil, da bi danes lahko ne-Zahrbtne?e, torej prave mo?ke, na?teli na prste nog in rok nekaj ducat ljudi. Ti pravi mo?ki danes pre?ivijo le tako, da se pretvarjajo. Prepoznati jih je mo?no le s poglobljenim pogledom v o?i. Ta svet je torej popolnoma drug svet. Zdi se, kot da se je svet prezrcalil iz desne v levo in tako danes dru?ba - tista ne-rodna -  t.i. Gaydar-ja, detektorja za prepoznavanje gejev, sploh ne potrebuje ve?.

Tako mi ?e dandanes hodijo po glavi besede pokojnega o?eta, ki nas je ? stare in mlade ? zve?er ob toplem Skavtskem ognju svaril pred ?idi in Gejevskim lobijem. Rekel je, da te dinastije pripravljajo nekaj velikega, ?e? da ?elijo iztrebiti, eliminirati, oz. po Malthusu uravnovesiti prebivalstvo. ?e posebej so svoje ambicije usmerjali na Kitajsko, saj je Kitajcev bilo ?e toliko kot Rusov, se je o?e rad po?alil. O?e je bil stra?en pripovedovalec zgodb in ?e bi to zgodbo povedal kdo drug, bi se mu najbr? smejali in ga ne bi jemali resno. Vendar on je pripovedoval s takim zanosom, da si v njegovih o?eh lahko videl, kako zelo ga skrbi za rodnost, za narod in nasploh za ?love?ki rod. Hitler je ?e vedel kaj po?ne, je rekel. O?e je govoril tisto grozno resnico, tisto ki jo ? to grozno predvsem ? mi redki, pravi mo?ki, ?ivimo danes. Takrat sem zadnji?, a vendarle tudi prvi?, videl solzo v njegovih o?eh, saj pri njegovem porodu o?itno nisem mogel prisostvovati. Bil je torej pravi mo?ki.

Govoril je, da ?idi in Gejevski lobi na veliko financirajo laboratorije, kjer so znanstveniki dognali, da se skrivnost homoseksualnosti skriva v zapisu ?love?kega gena. Narava se je torej poigrala z genskim zapisom in na? argument, da je homoseksualnost nekaj nenaravnega, je na tej to?ki padel. Tukaj je tudi padel Sveti argument, da se s homoseksualnostjo lahko oku?i?, da je torej dru?beno pogojena. V tej lu?i je tako bil spodkopan argument na?ih na-rodno ozave??enih politikov in drugih naravoljubcev da bo torej otrok, posvojen s strani istospolnih partnerjev, zaradi vpliva star?ev tudi sam postal homoseksualec.

Toda resno pogubo za narod in narodno rodnost je predstavljala te?nja znanstvenikov, da poizku?ajo umetno, torej nenaravno ustvariti ne-rod Zahrbtne?ev. Tako jih je kasneje poimenovala na?a podtalna zveza, imenovana Proti eliminacijsko dru?tvo redkih razplodnih (PEDRR), seveda takrat, ko so bili na?i ?lani ?e ?ivi.

Ne vem od kod je moj o?e informacije o izvajanju teh poizkusov dobil, a v teh laboratorijih je znanstvenikom kasneje dejansko uspelo umetno ustvariti prototip Zahrbtne?a. Prvega je na?e podtalno dru?tvo PEDRR poimenovalo Zahrbtne? 1.0. Ne-rodek te razli?ice je dozorel v umetni maternici, v katero so v za?etnih stadijih razvoja dozirali hormonske preparate. Toda kasneje je znanstvenikom s pomo?jo genskega in?eniringa uspelo razviti tudi verzijo 6.6. Ta razli?ica je postala ?e posebej pogubna za na? ljubi narod Slovencev, katerega rodnost je bila zaradi liberalnih idej levi?arjev tako in tako ?e od zmeraj nizka.

Verzija 6.6 je namre? lahko ne-Zahrbtne?a spremenila v Zahrbtne?a. Torej tudi nekdaj pravi mo?ki, ki nikdar v ?ivljenju ni jokal, je lahko postal cmera, ki pa je vendarle zmo?na zahrbtnih napadov. Od tod tudi poimenovanje, saj so ti umetno nastali primerki v ve?ini primerov napadli izza hrbta, le da v tem primeru ?rtve niso dobile v no?a v hrbet, temve? gensko spremenjeno seme v nekdaj po naravi nefunkcionalno analno odprtino. Ta napad implicira ?e postavitev ?tevilk verzije 6.6.

Toda to seme Zahrbtne?a ni delovalo v tradicionalne razmno?evalne namene, ampak je spremenilo gensko zasnovo ?rtve, kar je pomenilo, da je ?rtev postala primerek oz. ne-rod Zahrbtne?a. Slednje je spro?ilo veri?no reakcijo in dejansko je kvantitativna empiri?na analiza v zaporih pokazala, da lahko statisti?na mno?ica 835. pravih mo?kih postane ne-rod Zahrbtne?ev v zgolj 14,3. dnevih.

S tem posegom se je svet v nekaj letih popolnoma spremenil. Zahrbtni napadi so se vrstili drug za drugim in rodnost prebivalstva je za?ela naglo padati. Rodnosti in natalitete ni bilo ve? in za slovenskim narodom so za?eli propadati tudi drugi narodi. Iz nekaterih jezikov je celo izginil bo?i?ni pozdrav Buon natale. Nadomestila ga je besedna zveza Buon i-natale. Tako je bila nekdanja boginja plodnosti Natalija pokon?ana. Tudi cerkev je, s sramotnim kri?anjem pape?a na kolosalnem dildotu, izgubila mo?. Toda to se ni zgodilo na en mah. Nekaj let po dru?inskem zakoniku so se namre? za?ele organizirati uli?ne tolpe, ki jih je najverjetneje financiral Gejevski in pa ?idovski lobi. Bilo je tako, kot da so se nekdaj zatirani spremenili v zatiralce. Skratka, Krasen prezrcaljen svet.

?e danes pomnim, ko sva se s punco sprehajala po ulici, verjetno kak?ni dve leti po sprejetju zakonika, ko sta naju v zakotni ulici ?akala dva Zahrbtne?a. Bila sta visoke postave iz roza majic brez rokavov pa so jima ?trlele gromozanske, mi?i?aste roke. Pred nama sta se postavila kot policaja in za?ela z gromozanskimi, ?rnskimi dildoti udarjati ob svoje dlani. O raztrganinah ne bom govoril, a naj samo re?em da sem sre?en, da je zahrbtna razli?ica 6.6 bila ?e v povojnih fazah. ?e danes si namre? po?elim kak?ne ?enske iz edine revije za odrasle, ki jo premorem. Izkazovanje po?elenja do ?ensk je danes namre? uzakonjeno in se kaznuje s smrtno kaznijo. Knjige po kovu E. L. James so ?e dolgo pozabljene, saj so bile za?gane na Pohodu dolgih kurcev, leta 2023. Nadomestili so jih naslovi kot npr. Fifty Shades of Gay, nekdaj prave mo?ke filme pa so priredili v Gayminator in podobne.

Ti strogi zakoni se ne bi udejanili, ?e se uli?ne tolpe kasneje ne bi za?ele organizirati tudi politi?no. Nastajati so za?ele stranke, ki so za?ele iskati legitimnost v parlamentu. Glavno mo? so dobivale s populisti?nimi parolami, da je tehnologija tako napredovala, da bomo morali skraj?ati delovni ?as ali pa uravnovesiti rodnost. Ob takratni visoki rev??ini v za?etku 21. stoletja in visokem dele?u tehnolo?ke brezposelnosti ter visokih stro?kih socialne dr?ave hkrati, se je ta topla voda prodajala kot za ?alo.

Danes mi viri pravijo, da ?e podtalna gibanja pravih mo?kih vendarle obstajajo. V Srbiji in v Rusiji so baje uspeli ohraniti ?tiri primerke ?enskih matic, a teh vendarle primanjkuje, zato pravi mo?ki svoje potrebe po zaporni?ko zadovoljujejo tudi med seboj. Kakorkoli ?e, na-rodna zavest me kli?e v Srbijo, kjer baje organiziraj veliko Orgijo. Baje, da matico imenujejo Gor Dana. ?e pa viri niso to?ni, se bom vendarle moral zadovoljiti s pravim mo?kim, saj mi gre ?e precej na tesno, na in ne-roden ?lovek pa se z leti tako in tako vsega navadi.

Facebook Twitter Deli