Obna?ati se ali politi?no delovati

Najbr? vsi pomnimo medijsko meketanje in strankarsko ?vrgolenje o tehni?ni vladi o zlove??i ali pa odre?ilni Trojki. V enem primeru bi ta pri nas uploadala tisti odre?ilni program nenehnega gospodarskega razvoja ali pa, ?e je zlobna, bi ta ustvarila popolno pusto?enje, rev??ino, bedo, populizem, celo nacionalsocializem bi porodila. Skratka, v enem primeru je tehni?na vlada dobra, v drugem pa slaba. Zdi se kot, da obstaja samo vpra?anje ali tehni?na vlada DA ali pa tehni?na vlada NE. Ta primer naj nam slu?i kot za?etek, uvod, pri odpiranju problema, katerega se imamo namen lotiti.

?al nam ta binarna pozicija zakrije tudi to, da je prav vsaka vlada ?E tehni?na, da so vsake volitve ?E zadeva tehnike, da je parlament, da so stranke, da so koalicijske pogodbe, ?E vnaprej zadeve tehnike in ustvarjanja in nikakor ne politike, politi?nega delovanja, kaj ?ele demokracije. Nikakor. Politika je nekaj popolnoma drugega. Politika je iz drugega planeta in nikakor NI kurba. Politika je zadeva gr. praxis, torej skupnega delovanja v mno?tvu z drugimi ?love?kimi bitji. Torej, skupnega govorjenja, razmi?ljanja, skupnega presojanja, tudi skupnih zmot, napak in zato u?enja, skupne vaje (ang. practice). Politi?no delovanje mora nujno biti nepredvidljivo in ne ustvarja ni?esar predmetnega. Rezultat politi?nega delovanja je torej vedno nepredvidljiv in je zgolj sklep, ki nikakor ne more biti predmeten, razen ?e mislimo, da je npr. beseda kamen hkrati ?e kamen.

Rezultat politi?nega delovanja torej ni noben produkt, noben stol ali miza, ki ?e prvotno ti?i v ustvarjal?evi glavi kot nekak?en na?rt ali skica. V nepredvidljivem politi?nem delovanju ni postopkov v smislu vnaprej?njih na?rtov, skic, miz, stolov. Kon?en rezultat politi?nega delovanje in govorjenja je zgolj abstrakten sklep. Politi?no delovanje namre? deluje po popolnoma druga?nih principih kot ustvarjanje in tehnika, saj je v svojem temelju nepredvidljivo. Ko politi?no delujemo in govorimo, torej nikoli ne moremo vedeti, kak?en bo rezultat na?ega delovanja in govorjenja. Lahko se zgodi karkoli, za razliko od ustvarjanja, ki se ravna po svojem na?rtu. Tudi, ?e v svoji glavi ?e imamo izdelan na?rt, v smislu kaj bi bilo potrebno postoriti v na?em okolju, da bomo npr. bolje ?iveli, je ta na?rt odvisen tudi od na?e zmo?nosti prepri?evanja drugih, kajti delovati in govoriti nikoli ne moremo sami. Torej vedno to nepredvidljivo re? delovanja, ki je lahko tak?na ali pa druga?na, po?nemo z drugimi. Rezultata delovanja torej, za razliko od ustvarjanja, ki je soroden tehniki, in je popolnoma predvidljiv, nikoli ne moremo zagotovo predvideti, saj vedno poteka v mno?tvu, z drugimi, je izmuzljivo in hkrati krhko.

Pa podkrepimo ta suhoparen teoretski poizkus razlikovanjem med delovanjem in ustvarjanjem tudi z izkustvenim, empiri?nim primerom politi?nega delovanja Iniciative Mestni zbor (IMZ) na eni strani in strank, ki so do vratu pogreznjene v gnoj?nici tehnike in tehnokracije, ki seveda ne dopu??a nepredvidljivega.

Dalje od tega ti?anja v ?ivem pesku strankarstva, nov za?etek lahko ponudi le nepredvidljivo politi?no delovanje, ki so ga ?al sposobni le ?e redki. Nazadnje smo to nepredvidljivost pokazali na mariborskih ulicah in trgih in zgodilo se je nekaj povsem nepredvidljivega. Kdo pa bi si mislil, da bo mariborski ?upan iz Dupleka odstopil, da pa bo mestni svet vendarle obstal. Kje je bil vede?evalec, ki bi napovedal, da bodo radarji padali kot za ?alo, da bodo brez utemeljenih dokazov sodili domnevnim granitarjem in kockarjem, kot so jih poimenovali nekateri. Nih?e tudi zagotovo ni mogel govoriti, da bodo nam razni tehniki, kova Drko Perli? in Sta?a Pepelko, s tehnikami marketinga in PR-ja, na pladnju prinesli produkt, ki sli?i na ime Zdravnik za dru?bo. No, ?e smo popolnoma odkriti, so to najbr? lahko predvideli ustvarjalci sami, saj na?rt pred realizacijo o?itno mora prej obstajati v ustvarjal?evi glavi, pod klobukom.  

Toda, presenetljivo se je v Mariboru pripetilo tudi nekaj povsem novega. Nekateri, so se za?eli zavedati, da politika ne more temeljiti na vnaprej usmerjeni tehniki, da mora politika in politi?no delovanje nujno biti nekaj povsem nepredvidljivega, ?e ho?e biti novo, in da mora za razliko tokrat prihajati od spodaj navzgor, od ljudi samih. Prekinili so torej s tisto tradicijo obravnavanja ljudi kot ?tevilk, materiala, kot ?love?kih virov, ki se jih da stla?iti v to ali ono ?katlo, kjer se jih da z raznimi statisti?no-dru?boslovnimi metodami obdelovati, izmeriti, predvideti in celo po pastirsko od zgoraj navzdol voditi. Lahko bi rekli, da so piramido obrnili na glavo. Prihodnost in odgovornost do generacij, ki za njimi ?ele pridejo, so torej za?eli jemati v svoje roke.

Ti posamezniki danes uspe?no delujejo ?e po ve?ih Samoorganiziranih ?etrtnih skupnostih, kot jim pravijo in sicer po ve?ih Mestnih ?etrteh v Mariboru. Njihov princip delovanja temelji na zborih, kjer prebivalci politi?no delujejo, govorijo, poslu?ajo, se skupaj u?ijo, izra?ajo svoja mnenja, ki zadevajo skupno problematiko v njihovem skupnem, lokalnem okolju. Prebivalci v javnost, v obliki besed in stavkov, nosijo povsem vsakdanje te?ave, s katerimi se sre?ujejo oni sami in njihovi sokrajani. Njihovo delovanje je popolnoma nepredvidljivo, zmotljivo, kar pomeni, da se lahko tudi skregajo, razidejo in nikoli ve? vrnejo. Skratka, je zelo krhko. ?e pa se obiskovalci zbora vendarle s ?im strinjajo, sprejmejo sklep, v katerem zapi?ejo, kako bodo nadalje postopali in ukrepali. Zbor navadno ?ele na tej to?ki tr?i ob vpra?anje tehnike, ustvarjanja in strate?kosti in te dejavnosti nujno podredi delovanju. Tehniko, tehni?en in strate?ki na?in razmi?ljanja, v smislu kako priti od to?ke A (zamisel, sklep) do to?ke B (realizacija), torej uporabijo, ko nepredvidljivost delovanja ni ve? mogo?a in za?elena. Navadno torej ob vpra?anje tehnike tr?ijo, ko se zbor odlo?i za izvedbo kak?ne delovne akcije, kot jih sami poimenujejo. ?ele tukaj iz abstraktnih besed lahko nastane nekaj predmetnega, konkretnega. In kaj to konkretno pomeni? Ko so prebivalci v Novi vasi sklenili, da Pru?nikova ulica, ki nima niti enega prehoda za pe?ce, predstavlja nevarnost za njih same, njihove otroke in druge prebivalce, so skovali na?rt, da bodo v opozorilo javnim slu?bam in nasploh odlo?evalcem, na cesto narisali zebre Lile Prap. In rezultat? Nista minila dva tedna in so ob?inske slu?be cesto opremile, s tistimi uradnimi prehodi za pe?ce, za kar so si prebivalci prizadevali ?e ve? let. ?ele tukaj, ko se je bilo potrebno po strate?ko organizirati, so torej ukinili nepredvidljivo delovanje.

Mo?no je videti, da se razli?no pojmovanje politike ka?e predvsem v vpra?anju kdaj nekdo nepredvidljivost delovanja naredi za odve?no, torej kdaj na njegovo mesto in?talirati predvidljivo tehniko in ustvarjanje. Videli smo, da udele?enci zborov uporabljajo tehniko zgolj kot orodje za realiziranje delovnih akcij in nasploh za realizacijo sklepov, ki jih zbor sprejme. ?ele tehnika, ki je za njih popolnoma podrejena delovanju opredmeti dogovorjeno.

Na drugi strani pa parlament, institucije (tudi Ustavno sodi??e), koalicijske pogodbe, strankarski programi, stranke, pa ne samo da temeljijo na tehniki. Njim je sama tehnika pogoj. Ta tehni?en na?in razmi?ljanja ?e v samem za?etku ubije nepredvidljivost. Toda te tehnike so ?e do konca razvite, so visoko dovr?ena tehnologija, visokotehnolo?ki aparatus, ki ne pozna pojma nepredvidljivosti, saj mora tukaj vse biti izmerljivo, statisti?no-verjetnostno predvidljivo, z javnomnenjskimi raziskavami potrjeno, ekonomsko u?inkovito, z raznimi objektivnimi izvedenstvi strokovnjakov preverjeno. Skratka, ta visoko dovr?en kiberneti?ni Space Shuttle ne pozna pojma nepredvidljivosti, ki je zna?ilen za delovanje.

Zato se z vstopanjem na podro?je tega prostora, kon?a vsakr?na politika in nepredvidljivost. S tem vstopamo na podro?je anti-politike. Tukaj se torej kon?a vsakr?na mo?nost novega za?etka, ki je zna?ilna za nepredvidljivost delovanja in govorjenja. Zato, ?e v prej na?tetem principu funkcioniranju tega sistema, ki delovanje pojmuje zgolj kot pridno obna?anje, poslu?anje in uboganje, vidimo nevarnost izni?evanja ?love?kosti, bomo v tej, v uvodu omenjeni, tehni?ni vladi, zaznali ?e ve? tehnike. Hkrati bomo to tehni?no vlado lahko poimenovali kot tehni?no tehniko, v tem poimenovanju pa isto?asno videli globok nesmisel, ki nam onemogo?a misliti.

Facebook Twitter Deli