Gr?ka drahma ali nova drama na stari celini

Lep pozdrav. Hvala urednikom radia, da so nam tudi tukaj, na tej frekvenci, blagovolili spregovoriti o na?em predlogu strategije za re?evanje gr?ke dol?ni?ke krize. Kot politi?ni funkcionar Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori, kot zaprise?en ?i?kovec ter hkraten neo-stalinist, se zavzemam za ponovno uveljavitev gr?ke drahme. Naj vam predstavim razmi?ljanje samega vrha Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori. V stranki se strinjamo, da je uveljavitev gr?ke drahme neizbe?na. Obstaja samo vpra?anje ?asa, kdaj bodo Grki to morali storiti. Nujno je, kot pravijo ekonomisti, da mora Gr?ija to stori ?im prej. Namre?, ?as te?e in ni? ne re?e, dolg pa je iz dneva v dan ve?ji. Je nevzdr?en, ni trajnosten, ?eprav je trajno naravnan. Grki morajo zato ?im prej natisniti svoje bankovce, jih poslati v obtok z namenom, da dr?avljani spet za?no tro?iti, kupovati, pla?evati davke, torej opravljati svoje temeljne dr?avljanske pravice in dol?nosti. Dr?avljanska pravica in dol?nost torej le?i v ponovnem zagonu gr?kega gospodarskega motorja. Vsa politika in vse dr?avno ter dr?avljanstvo sestoji ravno v gospodarjenju in gospodarstvu, to je jasno. Tudi motor gr?kega finan?nega ministra Eurofakisa se brez goriva ne bo premaknil. To je tako preprosto za razumevanje in ni potrebno posebej utemeljevati. Potrebno je torej ?im prej zagnati realen sektor, ki mu trenutno primanjkuje ogljika, dr?ava in politika sta ?iv organizem, ?ival, ki ji je trenutno zmanjkalo realnih poganjal. Toda tukaj imamo veliko te?avo. Postavlja se vpra?anje kako na?e ljube Grke spodbuditi, da ?im prej preklopijo na drahmo in za?no proizvajati in ? to je bistveno - tro?iti. ?e ?e, da na? Aleksander Veliki Cipro? to lahko stori, a trenutne javnomnenjske raziskave ka?ejo, da ve?ina Grkov slepo sledi ideologiji evra. Prepu??eni so nemilosti napa?ne razredne zavesti (ideologije) in brez razmisleka feti?izirajo evro, ki trenutno celotno Evropo pelje na pot barbarstva in ponovnih vojn. Re?itev je zatorej v drahmi in nikakor ne v evru. Tako nam ostane eno in edino poglavitno vpra?anje. Kako torej napa?no ideologizirano gr?ko ljudstvo, ki goji torej napa?no, evrsko zavest, ozavestiti? Kako jih zbuditi iz mokrih sanj evra in praznih obljub? Na kak?en na?in spremeniti javno mnenje, ki nasprotuje gr?ki drahmi? Katero orodje in strategijo uporabiti za oblikovanje in modeliranje gr?kega javnega razmi?ljanja? V Zadru?ni Levinji (ZL), ki se odlo?no in nepopustljivo bori, menimo, da je prava pot, subverzivna pot. Javno mnenje je potrebno za?eti spreminjati pri samih temeljih, od spodaj navzgor, pri samih koreninah. Pri?li smo do ugotovitve, da lahko javno mnenje naju?inkoviteje spreminjamo pri vsakdanjih, najbolj intimnih opravilih in to prikrito; subverzivno torej. Prisluhnite. V sodelovanju s aplikativnimi kognitivnimi in?enirji, antropologi, ekonomisti in kon?no ? ter nadvse s sanitarnimi filozofi ? smo pri?li do sklepa, da je gr?kemu ljudstvu potrebno v glavo vcepiti natan?no prepri?anje, da je denarja na pretek. Le tako bodo ljudje spet za?eli nemoteno tro?iti. Le tako se bo, posledi?no, pognal tudi realen sektor. Gr?ko ljudstvo mora za?enjati pridno gojiti prepri?anje, da gr?ke drahme rastejo na doma?ih ban?nih drevesih in da bo tako tudi v bodo?e. Na? sanitarni filozof ?i?ek, je v tej lu?i genialno pripomnil, da morajo Grki ponovno za?eti misliti, da je denarja toliko, da si z njim lahko bri?ejo rit. Tako je. Tako kot si Arabci z denarjem bri?ejo rit, si morajo tudi Grki kot njihovi najbli?ji sosedi. Toda ?i?ek ? kot se za materialista spodobi ? seveda ni ostal v tej ?e zmeraj abstraktni ideji. Predlagal je materializacijo in konkretizacijo svoje subverzivne ideje. Svojo idejo je ?udovito obrnil na glavo in proizvedel genialno sintezo. Kako? Svetoval nam je povezovanje s slovenskim podjetjem Palome d.o.o., ki trenutno proizvaja le dvoslojen in troslojen, navaden torej, toaletni papir. ?Zakaj hudi?a ne bi na toaletni papir za?eli tiskati gr?kih drahem?, je osvobajajo?e rekel. Obstaja ?e dolarski in evrski toaletni papir in zakaj potem takem ne bi obstajal ?e drahemski toaletni papir, smo se strinjali v eno. Dramati?na genialna in subverzivna sinteza torej. Le na tak?en, subverziven na?in valutnega poseganja v intimno opravilo brisanja riti, bomo v Grkih zbudili nostalgijo in predruga?ili tisto zaspano in ideolo?ko prepri?anje, da denarja primanjkuje. Le tako bomo lahko preoblikovali gr?ko javno mnenje. Le tako bodo Grki in gr?ko javno mnenje odobravalo uveljavitev gr?ke drahme. Le tako se bo spet pognal gr?ki gospodarski motor in ? posledi?no - tudi realen sektor. Poteza je torej na na?i strani. Zavedamo se histeri?ne odgovornosti in hkrati prilo?nosti, ki se ponuja z na?o strategijo re?evanja gr?ke dol?ni?ke krize. Izra?unali smo, da bi s tiskanjem drahemskega toaletnega papirja izvoz podjetja Palome d.o.o. narastel za kar 40 %. Z na?o strategijo bi torej vegetarijanec bil sit in rastlina cela. Okrevalo bi tako gr?ko kot slovensko gospodarstvo, hkrati pa bi Evropo re?ili pred barbarstvom in ponovno vojno. ?Ironija zgodovine? je potem takem v tem, da bi prav z gr?ko drahmo re?ili Evropo pred novo dramo. S.P.S.S.: Naslednji teden v parlament roma zakon o prestrukturiranju podjetja Palome d.o.o. seveda z delavskim prevzemom. Prav tako smo, z namenom po doseganju sinergijskih u?inkov, na vezi s tovari?i iz Makedonije (geostrate?ka lega) in seveda z makedonskim ministrantom za kmetijstvo Mihailom Cvetkom, ki bo subvencioniral kmete pri izvozu peko?ih paprik in feferonov na gr?ke trge. Peko?e je seveda ve?krat na dan teko?e: jedem pe?e ? serem pe?e, to je histori?no-materialisti?na naloga trenutka.

Facebook Twitter Deli