Likej v Mariboru

Za vse, ki niste uspeli slediti delovanju Likeja v Kopru ali pa ga do zdaj niste spoznali, se Likej tokrat predstavlja tudi v Mariboru. Ne zamudite predstavitve, ki bo v ?etrtek, 5. 6. 2014, ob 18h, potekala v prostorih Kulturnega inkubatorja na Koro?ki cesti 18. Likej nam bodo predstavili mag. Andrej Markovi?, mag. Primo? Turk in dr. Ton?i Kuzmani?.

Na splo?no je mo?no re?i, da je Likej alternativna in tudi ena izmed najstarej?ih oblik izobra?evanja, ki sloni na Aristotelovem peripateti?nem mi?ljenju, razsojanju in delovanju. Alternativna, ker deluje v diametralnem nasprotju s sodobno Univerzo in Akademijo, ki po bolonjski revoluciji le ?e fabricira ?ive du?e za dru?bo, ki danes sli?i na ime knowledge society, tak?no ki da bo re?ila vse te?ave tega ?sveta? in nas popeljala v bolj?o, ?e bolj odprto, razvijajo?o se, inovativno, celo trajnostno in ekolo?ko osve??eno, globalizirajo?o in kaj ?e je teh pridevnikov, dru?bo prihodnosti.

Likej ne naseda temu blebetanju, ne-mi?ljenju, s katerim nas pridno krmijo mediji mno?i?nega poneumljanja, politi?ni tehnologi in ostale institucije dru?benega gospostva. Likej prav tako ne gradi nikakr?ne nove dru?be v tej dru?bi dru?b. Prej nasprotno gradimo skupnost politi?no enakih politi?nih ?ivali. Likej zato ostro zavra?a kakr?nokoli podru?bljanje, kastriranje in lomljenje hrbtenic pokon?nim politi?nim ?ivalim, s strani institucij dru?benega, pri ?emer vidi Akademijo (predvsem dru?boslovje in humanistiko) kot temeljno tovarno tega po?etja. Kot odgovornost do ko??kov sveta, ki so pre?iveli poplavo dru?benega, si Likej zato drzne misliti brez milosti, pljuniti Dru?bi v obraz, politi?no delovati, postavljati pod vpra?aj samoumevne pojme ter z mi?ljenjem zamejevati to vsevednost, vednostno napredovanje do vnebovzetja, ter te in one resnice, ki se legitimirajo z raznimi tehnikami, metodami, logikami, nevtralnostjo in domnevno apodikti?nostjo na polju nepredvidljivega, ?love?kega.

Bolj natan?no, Likej ne pozna binarnega in matemati?no-kavzalnega sklepanja oz. ne-mi?ljenja. Tukaj ne bomo podajali uporabne vednosti v definicijah, po teko?em traku, ki ga diktira bolonjska produktivnost. V Likeju se ne boste sre?ali s prehitevanjem po desni, po avtocesti mi?ljenja, kot bi rekli nekateri. Mislimo, da smo izgubili vse oprijemalne ograje, zato se mi?ljenja lotevamo mnogo bolj skromno in po?asi. Z resnim ?tudijem velikim ?mi?ljenjskim napravam? kot so Aristotel, Hannah Arendt in Karl Marx ?ele pripustimo, da spregovorijo in jim s tem namenom posve?amo celotne letnike ali ve?.

Na udele?ence ne gledamo kot na material, ki ga je mo?no gnesti, razvijati, zalivati, ga kultivirati, narediti uporabnega, se ga ?im prej znebiti in razposlati na trge, saj nam to prej sli?i na Krasni novi svet. Likej ne gleda na ?love?ka bitja kot na stati?ne rastline, ki se obra?ajo proti soncu svete krave dru?be, temve? kot na enake, politi?ne ?ivali, ki so s politi?nim delovanjem sposobne ne?esa novega, novih korakov in kar je najbolj pomembno; svojega lastnega mi?ljenja, razsojanja, argumentiranja, delovanja ter govorjenja. Zato na vratih Likeja ne bo pisalo: ?Naj nih?e, ki ne razume geometrije, ne vstopa?! V Likeju so dobrodo?li vsi, mo?ki, ?enske, upokojenci, delavci, dijaki, ?tudentje, brezposelni. Vrata bodo torej odprta vsem, katerim bo do resnega ?tudija. Prav tako udele?encem pod nos ne bomo ti??ali mo?nji?ka na palici, pobirali darove in jih, udele?ence, postavljali v neprijeten polo?aj, ko brskajo po svojih ?epih in v zadregi pogledujejo proti nebu. Likejsko dogajanje temelji na prostovoljnosti, odprtosti in je nujno brezpla?no.

Ve? informacij na likej.si

Facebook Twitter Deli
0 comments