Intervju s Ton?ijem Kuzmani?em: so Maribor?ani antisemiti?

Pred ?asom sem na svojem facebook profilu delil plakat, ki je ljudi pozival k udele?itvi protesta proti nasilju, ki ga izvaja izraelska vlada nad palestinskimi civilisti. Protest je bil organiziran ravno, ko se je NK Maribor kanil pomeriti s izraelskim Maccabijem. Pod sliko, v komentarjih, se je vnela debata in kar me je presenetilo je bil komentar, da je protest proti kak?ni izraelski, bodisi ?portni ali umetni?ki skupini, antisemitsko dejanje.  Je torej Maribor?ane, ki so po njihovih besedah protestirali proti po?etju izraelske vlade in ne proti nogometni ekipi in nogometu nasploh, mo?no ozna?iti kot antisemite in ali morda ravno ?razmi?ljanje? v definicijah in tehnika subsumiranja zamegli specifi?nost posami?nih dogodkov, v nekem dolo?enem ?asu in prostoru in besedo kot je antisemitizem naredi mrtvo, samoumevno naravnino? Ali imamo tukaj tudi problem v jeziku?

Va?e vpra?anje ni samo eno, ve? jih je. ?e vas prav razumem pa je kljub temu temeljno tisto, kar ozna?ujete kot  ?problem v jeziku?. Moj odgovor na to je: ?ja, problem je v jeziku?. Toda to, da je ?problem v jeziku?, nikakor ne pomeni avtomati?no tudi tega, da gre kar tako za ?jezikovni problem? in samo za jezikovni problem! Nasprotno: gre nadvse za politi?ni problem, kajti ravno jezik je (in vsi t.i. jezikovni problemi?) eden temeljnih politi?nih problemov vse na?e dobe mno?i?nega medijskega poneumljanja. Jezik medijev in sploh dana?nje akademije je tisto, kar so tehnike post-modernega gospostva, ki poteka skozi mno?i?no poneumljanje pod ?e sli?ane in ponarodele stereotipe. Tisti, ki tega danes ne dojame, je lahko le ?e pridni pacient in odjemalec mno?i?nega medijskega krmljenja in krmiljenja oz. del ?rede, ki ga najprej ?nafutrajo? na to peljejo na stri?enje, na koncu pa ?e v klavnico.

Ker me pa hkrati spra?ujete po Gazi v zadnjih tednih, potem bi rad poudaril vsaj to, da tam gre za povsem razvidno in tudi oprijemljivo klavnico. Tisti, ki v zvezi s protesti proti ravnanju Izraelske vlade in dr?ave ? celokupne voja?ke ma?inerije ? v primeru Gaze govori?ijo o ?antisemitizmu? (ali ?emer koli podobnem), so ravno ti, ki so jih ?e zapeljali na stri?enje in sedaj ?e sebe sami prese?no peljejo v klavnico.

Na kratko, z ovcami, ki so jim mediji mno?i?nega poneumljanja sprali mo?gane, se ni mo? pogovarjati. Tukaj vsem videzu navkljub pravzaprav sploh ne gre za pogovore, debate, kaj ?ele za dokazovanja. Tukaj prej gre za avtomatone medijskega blebetanja, ki premorejo le to, da ponavljajo tak?ne ali druga?ne propagandne mantre zahodnih (ali kakih drugih) medijev mno?i?nega poneumljanja. Ko nekdo pove?e protest proti moriji v Gazi z ?antisemitizmom?, potem je to oprijemljivi dokaz za to, da imate opravka s ?isto obliko nemi?ljenja in le ?e papagaliziranja. Izhajati iz predpostavke, da pri tem gre za argumentiranje in razgovor ter morebiti celo za debato, je povsem zgre?eno. Debatirati, preudarjati je mo? samo med mi?ljenjskimi bitji, s tistimi, ki so jim sprali mo?gane pa tega ni mo? prakticirati. Govori?enja in jezikanja ter torej ponavljanja zagotovljenih propagandnih stavkov ni ne govorjenje in ne debatiranje, je kve?jemu momljanje in gobezdanje.

Kaj pa govorjenje o ?tehnikah subsumiranja??

Tukaj v osnovi gre za preprosto ?ujemite-tatu logiko?, ki jo izreka nih?e drug kot pa ?tat? sam. To Kdo-to-izreka je potem takem tisto, kar je pri tem klju?nega pomena, torej izjavljalec. ?e vam tisti, denimo, ki je subsumiran (podrejen) pod propagando medijskega blebetanja zahodnih medijev danes o?ita, da vi subsumirate (denimo ?port pod politiko, nogomet pod dr?avno delovanje? ali obratno?), potem nikakor ne bi smeli pasti na to retori?no finto.

A to je nekaj, kar je danes splo?ni pojav in ga je ? ravno zavoljo te splo?nosti ? razmeroma te?ko detektirati, zamejiti v mi?ljenje in se mu ustrezno postaviti po robu. Celokupna slovenska (velja tudi ?ir?e) scena je zadnjih ?etrt stoletja dobesedno potunkana ravno v tem. To velja vse od reinterpretacije Druge svetovne vojne (anti-fa?isti postanejo kriminalci, kolaboratorji pa heroji?), prek ekonomsko-managerskega gobezdanja (?e ve? tr?nih zakonitosti in u?inkovitosti, ker da nas to bo odre?ilo?) pa vse tja do ?porta, ki ga omenjate. To velja tudi, denimo, v povezavi z Ukrajino, kjer sprani mo?gani ne vidijo niti povsem transparentnih povezav med tamkaj?njimi eksplicitnimi post-fa?isti?nimi gibanji in pa tistim, kar se dogaja v Kijevu na ravni vladnega u?inkovanja.

Poleg tega pa bi pri ?logiki subsumpcije? kazalo ?e opozoriti na ?e eno retori?no finto, ki je nemara celo temeljna za vso na?o dobo anti-politi?nega in anti-demokrati?nega nemi?ljenja in nedelovanja. To je sklepanje po analogiji (metafori, alegoriji?), kjer blebeta?i propagandno ?dokazujejo? nekaj v Gazi na osnovi tistega v Nem?iji tridesetih ali pa na osnovi nekih domnevnih ?ob?ih zakonov? bodisi narave ali zgodovine. Pri politiki ? in v Gazi gre za politi?no vpra?anje ? zmeraj gre za konkretne, neponovljive re?i, stvari in dogodke, ki jih ni mo? misliti ?ob?e? in tudi ne ?abstraktno?, kaj ?ele da bi se jih dalo subsumirati pod kar koli videnega. Namesto blebetavega ?deja vu? govori?enja je zatorej potrebno nekaj takega kot je konkretno poznavanje in poglabljanje v dana dogajanja, kar pomeni konkretno mi?ljenje in ?ele na tem ?temelje?e? tudi politi?no delovanje.

A ?e vas prav razumem je tisto, kar vi spra?ujete vendarle iz nekega ?drugega medija?. Vi me spra?ujete po politi?nem delovanju, in sicer v polo?aju, ko se nahaja? v Mariboru, tista klavnica pa poteka v Gazi. Politi?no delovati v tak?nem polo?aju je mo? ravno tako kot ste opisali: protestirati, postaviti se za ?stvar Palestincev??, nadvse pa napasti svojo lastno quasi dr?avo (vlado?), ki mol?e ali kako druga?e pomaga izvajanje morije, ki jo tam prakticira Izraelska dr?avna ma?inerija.

Vendar pa pozor: pri teh in podobnih vpra?anjih ne gre kar tako za ?Izrael? in za tisto ?izraelsko?? (od tukaj lahko zapadete v ?semitizme? in ?anti-semitizme?, v ?cionizme? in ?anti-cionizme?), pa? pa za to, da bi na enak ali podoben na?in sklepali ter delovali tudi, ?e bi neka druga vladna in voja?ka ma?inerija izvajala pogrom nad katerim koli civilnim prebivalstvom. Tukaj, skratka, gre za nekaj, kar sicer je ob?ega, a ta ob?ost je politi?na v pomenu, da je na strani politi?nega delovanja (protestiranja?) za enakost in svobodo tistih, ki so podrejeni, ki se jim kratijo elementarne ?pravice? in podobne re?i ter stvari.

Ne padajte torej na finte tukaj?njih medijskih gobezda?ev, ki klobasajo in ve?ejo otrobe sofisti?nega nemi?ljenja, sami pa pojdite svojo lastno pot dejavnega, politi?nega ?ivljenja in delovanja za enakost in svobodo pa naj so naslovniki tega va?ega delovanja ?e tako fizi?no dale? od Maribora.

Ali ni ravno ta nezmo?nost razsojanja ter mi?ljenja bil eden izmed nastavkov za dogodke v nacionalsocialisti?ni Nem?iji, danes pa napa?no mislimo, da se ta grozote ne morejo ve? ponoviti, pa ?eprav se nam dogaja tako reko? pred o?mi.

Seveda bi bilo mo? tudi tako misliti, a bi sam bil vendarle bistveno bolj pozoren. Rad bi namre? temu, kar ste vpra?ali pristavil vsaj nekaj po mojem odlo?ilnega pa naj bo ?e tako tuje zazvenelo dana?njemu medializiranemu u?esu. Grozote nacionalsocializma v takratni Nem?iji se ne morejo ponoviti! Zgodovina se ne ponavlja in tudi nima nobenih ob?ih zakonitostih na osnovi katerih bi lahko sklepali o tem, kar se utegne pripetiti. ?e gremo po tej poti sklepanja pademo v tisto, kar sem zgoraj omenil kot ?subsumpcijo? in takrat sklepamo po analogiji.

Hkrati pa dr?i, da je z nemi?ljenjem ? in ?e bolj z nedelovanjem - mo? prispevati k ne?em tak?nem, kar spominja na takratne dogodke. Toda to, da ?spominja? nikakor ne pomeni, da je to Isto ali Eno. ?e bi to bilo mo?no ? in to je del sklepanja tukaj?njih klonov nemi?ljenja ?, potem bi po definiciji Judje ne zmogli biti storilci, saj so ?e zmeraj bili ?rtve. Misliti konkretno ne pomeni ?vle?i paralele?, vztrajati na ?vzporednicah? (tukaj?nji mediji in akademiki le ?e o tem blebetajo), pa? pa nameriti na in misliti konkretnost, in torej posebnost neke zmeraj nove in druga?ne situacije in torej upo?tevati tiste dimenzije posebnosti in neponovljivosti, ki so danes in tukaj na delu. V tem je izziv in te?ava mi?ljenja svoje lastne dobe.

A ni potem takem neupravi?eno trditi, da se politika v pravem pomenu besede, politi?na ter socialna vpra?anja ne smejo me?ati v ?port? Potem takem so tudi Brazilci neupravi?eno protestirali proti njihovi vladi in proti FIFI, ki sta sistemati?no ?istila revnej?a naselja, ki turistovemu o?esu ne bi bile pogodu? Brazilci in Maribor?ani bi torej morali pridno mol?ati, kot ovce ubogati svoje pastirje, zavoljo dobrega ugleda kluba v primeru Maribora in ekonomskih ugodnosti, ki jih bojda prina?a svetovno prvenstvo, ?e pomislimo na Brazlilijo.

To blebetanje o ?nevme?avanju politike? je ekonomskega, fundamentalisti?nega izvora, ?port (?nevme?avanje v ?port?) pa je tukaj izvedeno iz jezika ekonomije XVIII. in XIX. stoletja. V kon?ni instanci pa ti tipi trobezljanja izhajajo iz srednjeve?ke teolo?ke predpostavke, ki razlikuje med Angeli in Demoni in u?inkuje na na?ine ageliziranja in demonizaranja. Denimo: ekonomija, trgovina, ?port, kultura, umetnost?, je v teh gobezdanjih tisto, kar da je ?dobro?, politika pa je zmeraj tisto, kar je Zlo. Ta demonizacija politike je temeljna zna?ilnost vseh zahodnih na?inov dru?benega, republikanskega in anti-demokrati?nega gospostva.

Demokracija brez politike in politi?nega delovanja dr?avljank in dr?avljanov ni mo?na. To?no to je tisto, kar ste vi v Mariboru pokazali in dokazali takrat, ko ste politi?no sesuli Kanglerja. Nenazadnje, ravno brez va?ega politi?nega delovanja bi tisto, kar se je pozneje zgodilo v zvezi z Jan?o, Jankovi?em? sploh ne bilo mo?no in bi Slovenija ?e danes ?epela ?e veliko globlje kot sicer je.

Hkrati pa seveda na nek na?in dr?i tudi to, kar pravite in torej to, da bi v tem smislu in primeru odpadli tudi protesti politi?nih ?ivali v Braziliji in drugod, ki se bojujejo proti FIFI?, svojim oblastnikom. Dr?i tudi v tem primeru, da bi Maribor?ani morali ? ?e bi ubogali tovrstna blebetanja ? obmol?ati ter pustiti vsakokratnim gospodarjem tisto, kar je gospodarjevega. Zmeraj pri takih na?inih blodnega analo?kega (in torej subsumpcijskega) sklepanja gre za prastare matrice, ki v kon?ni instanci tvezijo nekaj takega kot je ?pustimo cesarju, kar je cesarjevega??, ?generalom, kar je njihovega? ali ?profesionalcem, kar je njihovega?. Pri tem gre preprosto za tole: to so anti-politi?ne ter anti-demokrati?ne jezikovne igre, ki so v kon?ni instanci dobesedno totalitarne. Podpirajo namre? vsakokratno gospostvo, ?e? da je to nek ?red? in da ?red mora biti?, ker da je ?red nekaj naravnega?, ?vesoljnega? ali ?bo?jega??, vseeno. Vse to so prastare, dobesedno izlizane retori?ne finte in jezikovne igre, ki jim danes ne bi ve? kazalo kar tako nasedati.

Na nek na?in pa dr?i ravno obratno, da se torej tehni?ne ve??ine iz nogometa povsem upravi?eno in nekriti?no uporabljajo in aplicirajo v politi?en prostor, v smislu raznih strategij, na?rtov taktik, programov, upravljanja, managementa z ?ivimi du?ami, kjer je ?love?ka nepredvidljivost potisnjena na rob ?pre?ivetja? in kjer ve? ni nikakr?ne mo?nosti za politiko, javnega izra?anja, celo javnega prostora, temve? je to zgolj ?e politi?na tehnologija oz. antipolitika, o kateri ste pisali v va?i doktorski dizertaciji, zdaj pa to ozna?ujete kot ?permanentna kriza republike?.

Dr?i, o tem sem ?e dolgo nazaj premi?ljeval in pisal, v temelju pa gre za to, da so tovrstni na?ini nemi?ljenja in argumentiranja v kon?ni instanci tehni?ni. Toda, pozor, to ?tehni?ni? nima nobene zveze s tehnologijami v pomenih strojev in naprav, pa? pa danes nadvse pomeni, da so predvsem managerski v tem pomenu, da predpostavljajo neko ?dobro manageriranje? (En pravi red, En na? voditelj?), ki pa ga zlahka uporabi? na vseh podro?jih. To so tiste neskon?ne govorance in vezanja na temo ?strokovnjakov in strokovnosti?, ?profesionalcev?, ki da nas bodo odre?ili. Kot ste verjetno ?e opazili, je danes managerirano vse: od ?olstva do kulture, od znanosti do ?porta.

Toda, pozor, pri tem tehni?nem in managerskem ?veketanju ne gre samo za omenjene teolo?ke in religiozne jezikovne igre, pa? pa ?e vrhu vsega za voja?ke! In to?no v tem ti?i ?e neka prese?na past. ?e natan?no prisluhnete managerskemu jezikanju (vsi dana?nji ?diskurzi? so v temelju managerski!) boste zlahka odkrili teolo?ke dimenzije in podstati (vizija, misija so temeljne kategorije kr??anstva, protestantizma ?e posebej). Toda, to ?e niti slu?ajno ni vse, kajti ti tipi jezikanj premorejo ?e posebej tudi voja?ke ter v kon?ni instanci torej militaristi?ne na?ine blebetanja. Samo za vzorec pri premi?ljevanju: govoriti, recimo, o ?strategiji? pomeni, med drugim, tudi eksplicitno govori?iti o vojskovanju, saj samostalnik ?straitia? ne pomeni ni? drugega kot pa gr?ko besedo za vojsko, ?strateigos? pa za vojskovodjo.

Kratko malo tisto, kar se nam danes v okolju skrajno nevarnega mno?i?nega medijskega poneumljanja ka?e in ?e posebej poceni razprodaja kot nekaj, kar da je ?obi?ajnega in normalnega? ter vrhu vsega ?benignega in naravnega? (?e? da druga?e ne more biti), je dejansko ultra anti-demokrati?no. To anti-demokrati?no se ve?ji del su?e okoli dveh poglavitnih tovarn vsega zahodnega nemi?ljenja in nedelovanja ter vseh tipov (republikanskega ?e posebej) gospostva: tiste voja?ke in militaristi?ne ter tiste teolo?ke in cerkvene, in sicer ne glede na to o kateri ?denominaciji? pri tem govorimo.

Zdi se mi, da ste v primeru Mariborskih protestov za Gazo tr?ili v ultra tema?na  doma?ijska trobila managariziranega narodnja?tva, s katerimi ?e kako boste imeli opravka tudi v prihodnje. Svetujem vam, da preverite denimo kaj ti isti ljudje, ki so vas torej napadli, ?e? da ste ?anti-semiti?, zmorejo izre?i o nekaterih drugih bistvenih re?eh in stvareh. ??ekirajte? jih, denimo, kako argumentirajo (ali so tiho!) v zvezi z anti-fa?izmom, Jan?o, tukaj?njo Cerkvijo, Ukrajino. Morebiti boste pri tem odkrili pristno neoslovenski doma?ijski fundamentalizem in substancializem, ki je dejansko doma nekje srednji srednjega veka, iz katerega pa se dejansko na ravni mi?ljenja nikoli ni niti premaknil. 

 

Fotografija: Sami Rahim

Facebook Twitter Deli