Vstaja proti var?evalni politiki Maribora - intervju s Civilno iniciativo proti var?evanju

S predstavnikom/predstavnico Civilne iniciative proti var?evanju, ki je pobudnica vstaje proti var?evalni politiki MOM, smo kar po FB opravili kratek intervju. ?lani civilne iniciative ?elijo namre? ostati anonimni. V etru sta intervju uprizorila Jernej in Klemen. 

Zakaj protesti?
Zaradi nestrinjanja z var?evalnimi ukrepi MOM. Ker narod tega finan?nega saniranja na svojem hrbtu ne sme pla?ati. Zaradi opozarjanja, da ima ljudstvo ve?ino in da se ga mora upo?tevati.

Zakaj ?elite ostati anonimni? Ali se za tak?no stvar ni vredno izpostaviti?
Tako smo se odlo?ili in tako bo ostalo. Bilo bi vredno, ?e bi postavljali svojo alternativo v primeru, da bi ?eleli odstop ?upana Andreja Fi?travca. Ker tega ne ?elimo, ne vidimo potrebe, zakaj bi ?li v javnost.

Kaj se mora zgoditi, da se bodo jezni glasovi izza ra?unalnika preselili na ulico? Novi radarji?
Dobro vpra?anje. Situacija je slab?a kot v ?asu radarjev, pa ne samo v Mariboru, ampak v celotni dr?avi. Problem, ki ga vidimo, je v dr?avljanski neaktivnosti in slovenski kulturi ?sosed proti sosedu?. Ljudje smo v zavetju doma?ih pragov pred ra?unalniki in TV zasloni, konzumiramo ?main stream? medije in mislimo, da nas bo re?ila obstoje?a politi?na kultura. Dejansko stanje pa je, da svet drvi v propad vrednot in z njim tudi Slovenija, ?e jih sploh ?e kaj ima. Problem je v generaciji mladih, saj mladi ne vedo to?no, kaj bi lahko naredili, da bi stvari izbolj?ali. Ni dru?beno aktivnih skupin, ki bi se znale s ?isto idejo pribli?ati ve?ini. Radarji so ?li na osebni nivo ?loveka in zgodil se je upor. Ko so stvari na papirju, ko se govori o milijardah, je eno, ko pa lahko samo en evro nekomu vzame? direktno iz ?epa, pa je drugo. ?ele takrat za?nemo razmi?ljati in se upirati. Do takrat pa je nekaj v smislu ?saj se me to ne ti?e?.

Ljudje na sestanek pri ?upanu ?akajo ve? mesecev, novinarji so nezadovoljni z odzivnim ?asom ?upanovega kabineta, vi pa ste dobili odgovor do ?elenega roka. BI lahko tale protest spremenil odnos ?upanstva do ob?ank in ob?anov?
Upajmo, da bo to spremenilo odnos ne samo aktualnega mariborskega ?upana, temve? celotne Slovenske politike. ?lovek v?asih pomisli, da se v preteklosti ni zgodila ulica, ki bi jim morala dati vedeti, da je potrebno paziti do vpra?anja dru?be in upo?tevanja potreb ve?ine. Sploh, ker je ta ve?ina vedno bolj na udaru.

Kolikor ?lanov ?teje va?a iniciativa in kje se dobivate?
Skupaj nas je 143. V Mariboru delujejo 4 ?lani. Ker nimamo sredstev, nimamo svojih prostorov, tako da se ve?ina dobiva pri komu doma.

Pravite, da je ulica le prvi korak; kateri so mo?ni naslednji koraki?
Vsekakor aktivna vloga ob?ine z vsemi interesnimi skupinami na terenu. Poziv ?ir?e strokovne javnosti k re?evanju finan?nega stanja MOM. Vsekakor bo naslednji korak usmerjen direktno na Vlado RS in njenega predsednika, Dr. Mira Cerarja, saj je ravno vlada po na?em mnenju najbolj nekompatibilna za re?evanje problematike v regijah in med drugim tudi najbolj odgovorna za nastalo situacijo.

Kaj boste storili, ?e zahtevam ne bo ugodeno?
To bomo videli januarja. Vsekakor je protest ena od oblik nestrinjanja z obstoje?o politiko. Upajmo, da do tega ne pride.

Ali je ?upan z ekipo, glede na dosedanje rezultate, sploh zmo?en izvesti zahtevano?
Dvomimo. To, da je Lah odstopil od javnega razpisa za v.d. direktorja ob?inske uprave, pove veliko. Finan?no stanje na prihodkovni strani v primerjavi z odhodkovno je katastrofalno. Tako kot je ne more peljati in mislimo, da ?e se konkretno ne prestrukturira MOM z aktivno vlogo Vlade RS, potem mo?no dvomimo, da je stanje v takem delovanju sploh mo?no re?iti na kakr?en koli druga?en na?in.

Politika na lokalnem nivoju je popolnoma izgubila zaupanje, pravite. Ali ni iluzorno pri?akovati, da bo ta ali katerikoli drugi ?upan ?pri?el k pameti? in za?el delovati za dobro vseh?
Se popolnoma strinjamo. Vendar nikjer ne pi?e, da ?elimo odstop aktualnega ?upana. Mi ?elimo, da zadeve re?ujejo v prid ljudem in ne proti njim. Naj poslu?ajo ljudi in njihove ideje. Naj znajo lo?iti zrno od plevela in graditi dobro za dru?bo in ne samo za svoje lastne ozke interese in interese svojih poslovnih partnerjev.

Kak?ne so alternative?
Alternativ ni. To je ?e alternativa prej?ni in prej?na je bila alternativa predprej?ni. Kar smo ?eleli, to smo dobili. Imamo pa predlog: mogo?e je ?as, da MOM prepustimo tehni?ni ekipi z aktivno vlogo dr?ave, da re?i nastalo situacijo, predvsem na gospodarsko finan?nem delu. Naj vsaj nekdo nekaj aktivno naredi v smeri infrastrukture, ki bi zagotavljala nova delovna mesta. Dr?ava bi morala razbremeniti zakonodajo do ob?in in razbremeniti njihovo delovanje. Po drugi strani pa bi jim morala aktivno prisko?iti na pomo?, predvsem v smeri bolj aktivnega ?rpanja kohezijskih skladov in ostalih EU sredstev. Na tem podro?ju smo padli na celi ?rti in ni ?udno, da smo, kjer smo. Dobrih idej in pridnih ljudi je veliko, od grajenja mestnih ?etri do ?elje po participatornem prora?unu itd. Potrebno bo samo dvigniti u?esa in aktivno prisluhniti dobrim idejam in znati lo?iti zrno od plevela. Ergo: potrebujemo osebo z zdravo kme?ko pametjo, zato upajmo, da bo Fi?travec ?imprej spregledal! Za dobro njega in ob?anov namre?.

Facebook Twitter Deli