SLOVENIJA GRE PO SVOJE

Pozdravljeno poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, kjer nas lahko berete in poslu?ate. Komentarji so pa? obvezni.

Panoji so postavljeni, slogani so jasni. Majske volitve v evropski parlament so razkrili poslance, ki mislijo zastopati slovenske interese v konglomeratu EU. Politi?no pogledano bo razdrobljena levica imela manj te?av pri razkazovanju svojih politi?nih prilo?nosti, kot desnica, ki si je priborila svojega glavnega liderja ?e skoraj za zapahi, kar pa je privedlo do postrojenih mo?i desnega politi?nega telesa. Vse skupaj pa se zna preobrnit samo v farso demokracije, ki smo jo do sedaj ?e vajeni. Samo dolo?en del volilnega telesa, ne reprezentira vsaj ve?ine ali celote! Mene osebno ne bo prepri?ala nobena faca. Prej dejanja. Ta pa niso izvedena v interesu prebivalcev EU, ampak lobijev in interesov, ki se ne spogledujejo dlje od dobi?ka v obliki kapitala.

Zato imamo dr?avljanke in dr?avljani EU ?e posebej te?ko nalogo: prepri?ati te face s plakatov, da so oni v slu?bi ljudi, tistih, ki volimo in zahtevamo izpolnitev vsega osnovnega in ?e dodatnega, za kar se pla?ujejo davki in ne bo se volilo ljudi, ki samo ?dijo na vajetih korporacij in sistemov, kjer za dobi?ek ?tejejo cekine in ne napolnjene trebuhe.

Politika je v slu?bi dr?avljank in dr?avljanov in ne obratno!

In ka?e, da bomo imeli vse tja do septembra prilo?nost globoko premi?ljevati, kateri poslanci, politi?ne skupine oziroma politi?ni programi bodo tokrat tisti tapravi, ki bodo zastopali na?e interese skozi dr?avo. V danem ?asu ima Slovenija prilo?nost premislit, katera pot je dejansko  prava in kako se bomo lotili vseh nadlog in pijavk, ki so enostavno prisesane in ne popustijo.

Mehanizmi, ki povzro?ajo demokrati?nost s poudarkom na proaktivnosti dr?avljanov, se skozi razne oblike ?e dogajajo. Ravno zdaj, v ?asu nastajanja tega komentarja, v skoraj sosednji stavbi poteka usposobljanja za vklju?evanje v postopke odlo?anja organov lokalne samouprave (Infopeka), zbori kro?ijo na 14 dni, spodbuja  se participatorni prora?un kot dokaz, da se prebivalke in prebivalci znajo odlo?ati o svojem mestu.

Projekt, ki pa ?e vsaj ?tiri leta ti?i nekje v predalu in se ?e ni pojavil na poslanskih klopeh, ima zmeraj ve?jo pozornost in odmevnost. Za razumevanje bo potrebnih ?e nekaj javnih predstavitev, okroglih miz in strokovnih debat, ?eprav so izra?uni ?e bili izra?unani in mehanizmi postavljeni. Univerzalni temeljni dohodek je pravica, kjer denar ostane sredstvo in ne namen.

Politi?ne skupine, ki se bodo upirale volji ljudstva, bodo pora?ene! izbrisane.

Za voljo ljudstva!

Facebook Twitter Deli