PREKERCI VSE DE?ELE, ZDRU?IMO SE!

Lep pozdrav na mariborskem Radiu ?tudent, na frekvenci 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v po?itni?ko in prazni?no orisani Vstaji v eter, vse bolj prekerno  in dosti manj prostovoljno proti prazniku posve?enem delu.

Spomnimo se, vesoljno poslu?alstvo, zakaj in kako se je 1. maj 1886 sploh zgodil. Delavski razred je imel dovolj mo?i, da se je uprl in postavil svoje zahteve. Zgodili so se sindikati. Otroci so ?li namesto v tovarno gret ?olske klopi. Posledice takega dru?benega premika so vidne ?e danes. Povsod visijo zastave.

Tradicionalno bodo po celi de?eli goreli kresovi, ki svojo simboliko najdejo ?e v ?asih, ko se dr?ava ali cerkev ni pojavljala kot zapovednik svobode in izbire. 1. maj ?e od socialisti?nih ?asov zagori kot ponosen praznik vseh, ki zapisano po zakonu delajo 8 ur dnevno. V dana?njih, ?e kako postsocialisti?nih ?asih, kjer se je boj za tisto tapravo ideologijo prevesil v boj za mo? in oblast v obliki Kapitala pa se tak praznik ne ?uti ve? tako gore?e.

Zato ga je treba podkurit. No, leto?nji 1. maj pa je ?e podkuril dogodek, ki lahko postane praznik, ko se je slovenska vlada sesula sama vase. Na zboru Pozitivnih Slovencev so se ?lani stranke odlo?ili za novega predsednika in tako ponudili na pladnju scenarij, ki se zahteva ?e vsaj od vstaj naprej, ?e se ?e kdo spomni... Ja, pozitivni Slovenci se bodo zapisali v zgodovino slovenskega parlamentarizma kot prva vlada, ki je zru?ila samo sebe, kot je pokomentiral ?lan teh Pozitivcev, katerega se lahko ve?krat sli?i v vlogi ?portnega komentatorja na nacionalni televiziji.

Kakorkoli. Taka burleska je samo pokazatelj stanja. Vzdr?evanje dolo?enega status quo zakonodajalcev in ne-prilagajanje trenutni situaciji povzro?a Slovenijo dveh realnosti, pogrezajo se socialne razlike in omogo?a se eksploatacijo dela. Na?ega dela. ?e ve?, dr?ava se do nastale situacije obna?a kot aristokrat, ki mu je ve? do svojega sve?ega kaviarja naravnost s francoskih globin, kot pa tistega, ki mu ta kaviar nosi.  Slovenci!, znebimo se elitizma in samooklicane aristokracije, ki razume samo jezik Kapitala.

Slovenci rabimo druga?no vlado, premi?ljeno je treba redifinirat delo in omogo?it vsem, s projektom univerzalnega temeljnega dohodka, da si lahko privo??ijo tisto dostojno ?ivljenje, ki ga zagotavlja ?e ustanovna listina te dr?ave.

Celotna politi?na elita se mora spokat, okradeno dr?avo pa naj vrnejo nazaj! Z obrestmi!

Prekerci vse de?ele zdru?imo se!

Zahtevajmo svoje pravice! In svoj praznik!

Naj gori...

 

Facebook Twitter Deli