Ni strategije ali Voda nam nara??a

Kako zelo so se pomirile slovenske politi?ne vode in kako se bo plulo naprej je za slovensko zgodbo neznanka.

Ena?be:

Slovenija + izhod iz krize = X.
Slovenija + razvoj gospodarstva = X
Slovenija = socialna dr?ava - socialna
Slovenija ≠ ?vica 

Poslancem, torej tisti, ki so poslani, pardon, tisti, ki mislijo, da lahko vladajo drugim, te?e voda v grlo in tako se nekateri trudijo obrniti slovensko ladjo vsaj na polje transparentnosti, kot nam radi vsi razlagajo, na polje vse  bolj javnosti dostopno. Vse se bo razvedelo. Od dolgov prenesenih na slabo banko, do - ne boste verjeli, javnosti se bo pokazalo, kam gre, oziroma, kam bo ?el javni denar. Ja zmaga! Ma kaj ne bi moralo to ?e bit! Od zmeraj?

Ga. predsednici vlade pa je ?elimo veliko veselja s prebiranjem vseh podpisov in dopisov prispelih kazenskih ovadb zoper neznanih storilcev, ki de?ujejo s cele Slovenije. Naj jih bo ?e ve?!*

Spucat je treba to dr?avo. Postavit pravila! Na novo. In prosim, tokrat ne tako birokratsko.

Saj, vse povsod se samo poslu?a, kako Slovenija nima strategije za to, kako ni imela strategije za ono. Kako nima strategija zaposlovanja mladih. Da ni bila pripravljena na naravno katastrofo. Potrebna bo zunanja pomo?. Kitajcev mogo?e? Ker teh imamo po dr?avi ?e kar precej in z veseljem bodo ponudili svoje usluge. V krpanju slovenskega prora?una. Ali cest.

Vse to jamranje Ne vem, Ne znam sili skozi u?esa. Redefiniranje osnovnih pojmov (in ne v abstraktni maniri reinterpretirane interpretacije ali nekih posameznih edino tapravih notranjih uvidov), v konkretne, realne, za vsakdanjo rabo na terenu in na osnovnih eti?nih na?el, ki so zapisana v ustavi RS in se ho?ejo udejanjati skozi suvereno samostojno dr?avo Slovenijo, dr?avo vseh dr?avljank in dr?avljanov Slovenije, priseljencev, ?tudentov, Romov, Kitajcev, skratka vseh, ki tu ?e ?ivimo, je nujno. Sistemsko nujno.

O strategijah: Za tuje trge ter "pomembne" in potrebne vlagatelje je treba namislit blagovne znamke Made in Slovenija, kot v dobrih starih ?asih recimo vlakec iz Mehana, Kra?ki Teran, Kranjska klobasa ali danes Pipistrel, Laibach. Vlade so se do sedaj ukvarjale z ropanjem in uni?evanjem dr?avne biti. Zdaj je temu dovolj. Ni enostavnih re?itev, so pa re?itve! Ki se ?e dogajajo.

Treba je dvignit DDV slovenskega delavca, ki ima danes ni?ji status od kitajskega delavca v Sloveniji, vsaj v smislu, da ima pravico do dela, dostojnega ?ivljenja ipd. Treba je spravit les, ki je popadal, potrebno bo sanirat ceste, ki so se zru?ile, treba bo spravit elektriko nazaj skozi ?ice, potrebno bo prevetrit zakonodajno telo in vzpostavit mo?nej?e (z zakonom zavezane) vzvode nadzora nad porabo javnih sredstev in pomembnih odlo?itev, treba je povrnit stroko stroki... mo?nosti so.

O re?itvah: Vse od za?etka krize se vzpostavljajo na?ini delovanja in komunikacije, ki so primeri dobrih praks s ciljem opolnomo?enje posameznika in vzpostavitvijo horizontalnega na?ina sprejemanja, delovanja in ne vladanja!

Ljudstvo! Nehajmo jamrat in dejmo delat. V obratni, drugi smeri, kot je moderno. V smeri odgovornosti. Za sebe. In za druge. Pojem dru?bene lastnine in posledice socialne odgovornosti je treba premislit in redefinirat. Vse te kalupe neoliberalnega ego heroizma je treba spustit. ?e ne druga?e pa zato, ker zadeva NE DELUJE! 

Naj si uni (1%) mislijo kar ?jo! 

Na juri?!

Facebook Twitter Deli