Spo?tovani gospod ?upan, doktor Andrej Fi?travec!

?e ve? kot dve leti ste ?upan mestne ob?ine Maribor. Mimo je vajeni?ko obdobje, o katerem ste radi govorili prvih osemnajst mesecev prvega, delnega, mandata.

Od zadnjih volitev, na katerih ste, v bitki za ?upanski stol?ek, ugnali 17 konkurentov, med njimi tudi va?ega pregnanega predhodnika, je preteklo ?e kar nekaj ?asa.

Rezultati volitev v mestni svet Vam in Va?i listi, ob pomo?i nekaterih ve?nih prisklednikov, omogo?ajo udobno vladanje mestu. Torej, imate popolno oblast, to pa druga?e povedano pomeni, imate tudi popolno odgovornost za materialne in dru?bene razmere v mestu. Tak?na mo? udobnega vladanja lahko postane tudi silno neprijetna, obremenjujo?a. Sedaj ste v vlogi, ko odlo?ate o vsem, ?e se izrazim metafori?no ?odlo?ate tako reko? o ?ivljenju in smrti?. Nimate ve? izhoda, ne morete se umakniti pred nere?enimi problemi, vpra?anji, zahtevami. Ne morete se skriti pred javnostjo, pred neprijetnimi vpra?anji, ki se znova in znova porajajo v mestu. Posebej vztrajni smo v IMZ, ne popu??amo in Vam kar naprej te?imo. Spodbujamo ob?ane v M? in KS, da se samoorganizirajo in sami re?ujejo probleme v svojem okolju in ?ir?e. Opa?amo, da ve?ja aktivnost ob?anov ustvarja dolo?eno nelagodje v ob?inskih strukturah, ?e posebej v primerih, ko ob?ani terjajo odgovornost tistih, ki bi nekaj morali storiti pa tega ne naredijo.

Gospod ?upan, med tistimi, ki bi kaj morali storiti, pa tega ne storijo, ste tudi Vi.

V imenu ob?anov Maribora, organiziranih v S?S in SKS smo Vam dne 24.11.2014, takrat ?e kot DS za komunalo zborov prebivalcev S?S in SKS Maribor predali dokumentacijo v zvezi z delovanjem javnih podjetij skupaj s predlogom Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v MOM. Predlagali smo Vam, da se sestanemo in se pogovorimo o problemih s podro?ja delovanja javnih podjetij. Odlok o ustanovitvi Sveta, ki smo Vam ga posredovali, bi bilo potrebno zgolj predlagati mestnemu svetu v sprejem. Ker tega niste storili, smo Vam 14.1.2015 poslali javno pismo in Vas ponovno pozvali, da si vzamete ?as za sre?anje z nami.

Nato smo na seji mestnega sveta 29.1. 2015 izsilili nastop in prebrali Izjavo v kateri smo Vam o?itali ignoranco do na?ih predlogov in Va?o nepripravljenost za sodelovanje.

Priznati moramo, da se v zvezi s participatornim prora?unom sicer nekaj dogaja, bojimo se le, da je to zgolj predstava za javnost, saj na? predlog, da se v Prora?un za leto 2015 umesti postavka pilotni projekt PP, ni dobil podpore pripravljavcev prora?una in tega v Predlogu Prora?una za prvo branje ni bilo.

V ?asu Va?ega molka smo ustanovili Samoorganizirani Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Povabili smo Vas na prvo sejo, a ste sporo?ili, da ste zasedeni. ?eleli smo Va?e odgovore in odgovore tistih, ki so v ob?ini pristojni za delovanje javnih podjetij, v konkretnem primeru Mariborskega vodovoda, a jih nismo dobili.

Dne 27.2.2015 smo v vlo?i??e MOM predali Vpra?alnik, naslovljen tudi na Vas, v zvezi z delovanjem javnega podjetja Mariborski vodovod in do danes Va?ega odgovora nismo dobili.

Zaradi tega in ker tudi odgovorov drugih naslovljencev ni, smo se na Samoorganiziranem Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin odlo?ili, da v postopek pridobivanja zahtevanih odgovorov vklju?imo Informacijskega poobla??enca in Ra?unsko sodi??e. Gospod ?upan, to ni prvoaprilska ?ala!

Facebook Twitter Deli