Sovra?im, torej sem... Slovenec

Ta teden je Evropska komisija sporo?ila, da bi naj Slovenija sprejela pribli?no 500 beguncev iz Sirije in Eritreje. Mla?na vlada je temu mla?no pritrdila, digitalno ljudstvo pa eksplodiralo v neprikritem sovra?tvu. V nekaj urah je novica na raznih spletnih portalih prejela precej ve? komentarjev, kot je ljudi, ki bi naj pri?li v Slovenijo. O?itno je tokrat EU dregnila v osje gnezdo. Pridni, zgledni, po?teni, spo?tljivi, kleni Slovenci so kon?no pokazali svoj pravi obraz. Nasvidenje dobri doktor Jekyll, pozdravljeni mr. Hyde. V ?elji, da z vami podelim svoj ob?utek o kolektivnem slovenskem mentalnem stanju navajam nekaj zglednih primerov spletnih komentarjev:

?A smo jim mi krivi da so nesposobni, da verujejo v neke religije zarad katerih se vojskujejo in pobijajo med sabo? a smo jim mi krivi da ne uporablajo kontracepcije in se f..... ko zajci, potem je pa dol gu?va in ho?ejo se ?lepat na evropo. ?e se ti smilijo, prpel si jih domov in TI pla?uj za njih, jaz no?em in ne bom! Mr? nesnaga?

?ko so na?i, beli, ljudje ?li v svet so ?li zato da grejo delat. Ko pride afri?an v evropo, pride izkori??at na?e socialne ugodnosti, na?opa 5 otrok in vle?e socialne za njih, tukaj ?irijo islam in podobna barbarstva, sami ustvarjajo geta in uni?ujejo soseske, mo?no se pove?a kriminal.?

?jaz bi pa predlagal, da Slovenija pla?a stro?ke ladje Triglav, ki bi odpeljala teh 500 izbranih prebe?nikov nazaj v Afriko. S seboj bi jim podarili nekaj oro?ja in streliva, da si po?istijo dom.?

?Muslimani so pa? enostavno preve? razli?na kultura od evropske. Druga?na vloga ?ensk. Vzgojeni so bili druga?e in tega ne more? kar spremeniti, miselnost ostaja enaka. Na ?vedskem imajo te?ave. Enormen porast kriminala, posilstev. Prav tako Belgija. In Norve?ka - Oslo. V Oslu so predeli, kjer ?ivijo v bistvu le Muslimani in tja Norve?ani ne hodijo. Niti ne upajo hoditi samo zve?er okoli. ?vedinje si barvajo lase na ?rno. Res to ho?emo?? 

?To so ve?inoma mo?ki ekonomski migrantje, ki prihajajo v Evropo po lahko zaslu?eno socialno podporo! ?e bi be?ali pred konflikti in vojno, bi se zatekli v bilokatero drugo mirno afri?ko dr?avo. Tako pa pridejo v ?elji po mirnem u?ivanju v raju, kjer za njih raste denar na drevesih, v Evropo.? 

?Zdaj smo izobra?eni slovenci, podobne kulture kot nemci, kateri nismo znani po kriminalnih dejanjih z delovnimi izku?nami in delavnimi navadami, enaki povpre?nemu afri?anu, druge kulture, brez kvalifikacij in izobrazbe, kateri so znani v EU da so leglo kriminala?? 

?Rabimo referendum o tem da odlo?no povemo svoj NE tej NOVODOBNI KUGI!!?

In tako naprej?

Priznam, izbor je selektiven, a ?tevilo navdu?eno pritisnjenih plusov ob teh izjavah ni zanemarljivo. Kakor tudi ne ?tevilo minusov pri tistih, ki so ?eleli zadeve nekoliko bolj argumentirano postaviti v lu? ?ir?ih mednarodnih razmer. Kot je recimo dejstvo, da v Siriji vlada brutalna vojna, da v Eritreji ni pravega miru in varnosti ?e skoraj pol stoletja ter da je vse skupaj del imperialnega izkori??anja, ki tudi nam omogo?a ?ivljenjski slog, kakr?nega imamo. Zanimivo, da nikomur ni potegnilo, da Sirija recimo sploh ni v Afriki, in da so zgre?ili cel kontinent.

Tu pa tam se celo najde kdo, ki nas spomni, da gre za temeljno in neodklonljivo odgovornost za??ite soljudi pred preganjanjem in nasiljem, ampak ti imajo ?e najmanj mo?nosti za uspeh. V rasisti?nem, sovra?nem in diskriminatornem govoru ter dejanjih, katerih porast si lahko gotovo obetamo v prihodnjih letih, se ne da zmagati z argumenti ali z apeli na ?lovekoljubnost in so?utje. Zato ne bom tega niti posku?al. Raje se bom na vrat na nos vrgel v na?o blaznost.

Nacionalni karakter ima tako ali tako vedno shizofreno naravo in tukaj pomagajo le res te?ke droge ali pa kak?ne eksistencialne krize, ki nam malo zbistrijo misli ali pa povzro?ijo, da se nam odpelje do konca. Nikakr?en problem ni skandirati proti zboru neofa?istov, kakr?en je potekal prej?nji teden v Novi Gorici, a hkrati zahtevati referendum o ohranjanju etni?ne ?istosti naroda. Fa?izem pa? prepoznamo samo, kadar je uperjen proti nam, ne pa kadar ga mi izvajamo nasproti drugim. Nikoli ne gre za to, vedno je nekaj drugega, t.i. objektivna dejstva o 'drugih'. Ki da so po ?isto merljivih kriterijih izobra?enosti, ?t. otrok, finan?nih zmo?nosti itd. inferiorna ?love?ka bitja, neke sorte podljudje? oz. kuga, nesnaga. Hm? od koga smo to ?e sli?ali? Kadar pride na povr?je omemba higiene, ozna?evanje drugih kot ne?istih, potem je ?as za alarm ? in to ?e od biblijskih ?asov naprej.

Zanikanje na?e temeljne rasisti?ne narave najbolj simptomati?no ozna?uje stavek, ki se za?ne z: Sicer nisem nikakr?en rasist, ampak? Vam zveni znano? Domnevam, da ste ga ?e sli?ali. Najbr? od prijateljev, znancev, sorodnikov ali iz lastnih ust. Ja, kar lepo si priznajmo? u?ivamo v tem, da sovra?imo, da delimo in da se bojimo. To je zajeban problem iz dveh vidikov, prvi?, ker si tega ne moremo priznati brez da bi nam razpadla pozitivna samopodoba in drugi?, zato ker si u?itka ne pustimo odvzeti, ker je? u?itek. In u?ivamo pa radi. To je vendar imperativ na?e dobe. U?itek.

Problem?ek je v tem, da negotove, nesamozavestne, poni?ne, prestra?ene male pizde, kakr?ne pove?ini smo, lahko u?ivamo samo v tem, da poni?ujemo nekoga, ki je ?e ni?je na vrednostni lestvici od nas. Pred Velikim drugim se vedno skrijemo v najtemnej?i kot. In kdo je ni?je na vrednosti lestvici? Revni, izkori??ani, preganjani.

Nasproti njim se kon?no lahko tudi Sloven?ki enkrat poka?emo kot Veliki, in jih zatremo kot ??urke ?e v kali. Mmm? kako to godi na?emu egu? Kon?no nekdo, na kogar lahko sprojiciramo vse na?e frustracije, in ki nima niti najmanj?e ?anse, da izvede povra?ilni udarec. Evo jih? sestradani, prestra?eni, nepismeni, travmatizirani vojni begunci. Idealna tar?a. Kak bo veselo pokalo po njih! Stari lej, kak fajn mu kri ?prica iz gobca. Lej pizdo, kak si prosi udarce! Kaj dela? tu, mar? ven, nesnaga! Pa to skoraj tak pa?e, kot da bi se ga napil pa nose?o ?eno prebutal! Samo nje si ne upam, ker me prasica lahko to?i?

Mhm? tule smo, dragi moji? dobrodo?li na temni strani sile? Ventil?ki za vse, kar nas mu?i v ?ivljenju, prihajajo, prihajajo v stotinah in verjetno kmalu tudi v tiso?ih. To, kar smo si vedno ?eleli, je kon?no pred na?imi vrati. A ni potem neumno, da jih pustimo ?akati pred njimi?

Za konec naj nam na uho pri?epnem ?e nekaj? v ?elji, da bi kon?no po ne?em izstopali, po ne?em bili prepoznavni, posebni, izjemni, da bi se uprli diktatu Evropske komisije, da bi kon?no na?li tisto, kar bo izgradilo na?o nacionalno identiteto in nas lo?ilo od vseh drugih v EU, da se bo kon?no vedelo kod in kaj, ? v tej ?elji smo postali le bedno povpre?ni Evropejci, prav ni? druga?ni od vseh drugih, tako zelo navadni? Pa-pa, nacionalna identiteta? pa pi?i kaj?


 

Facebook Twitter Deli