Slovenceljni

Razmi?ljal sem, kako bi se lotil teme, ki mi ?e nekaj ?asa ne da miru. Kaj se dogaja z nami Slovenci, zakaj smo, prevzeto po Svetlani Makarovi?, Slovenceljni? Zakaj smo navzgor tako upognjeni, prav hlap?evski, navzdol pa tako vzvi?eni, tako ukazovalni, tako gospodovalni?

Zakaj smo tak?ni konvertiti, zakaj smo tako kameleonovski?

Ob sestajanju krajanov na samoorganiziranih zborih po M? in KS smo ugotovili, da nas nekateri problemi enako ?ulijo tako v Pekrah kot na Pobre?ju, na Taboru ali pa v Kamnici.

To so problemi, ki jih opa?amo na podro?ju komunale in delovanja javnih podjetij. Hitro smo spoznali, da dolo?ena klientelisti?na omre?ja obvladujejo to?no dolo?ena komunalna podro?ja. Fevdi so razdeljeni!!!

Pri?le so volitve v ob?inske organe, izvolili smo novega ?upana, novi mestni svet, nova nadzorna telesa. Kadrovska obnova je bila skoraj popolna. Prepri?ani smo bili, da bodo sedaj tisti, ki so tako udrihali po prej?nji ob?inski oblasti prinesli v delovanje ob?inskih struktur popolnoma druga?ne vzorce vedenja. Odprtost za predloge, posluh za tegobe ob?anov, skupno re?evanje problemov, predvsem pa dialog z ob?ani na enaki ravni. Velika zmota!!!!

Na?in delovanja novih oblastnikov je enak delovanju prej?njih, le ?e bolj sofisticiran je.

Kako to funkcionira bom prikazal na konkretnem primeru.

?e pred meseci so samoorganizirani zbori ustanovili delovno skupino za komunalo, ki je kmalu ugotovila, da mariborska ob?ina ?e vedno nima organa, ki bi varoval pravice uporabnikov javnih dobrin.

Delovna skupina je pripravila in posredovala ?upanu predlog Odloka o ustanovitvi tega organa. Odlok bi moral mestni svet samo po?egnati in v Mariboru bi imeli neodvisni Svet, na katerega bi se lahko krajani obra?ali s svojimi problemi povezanimi z delovanjem javnih podjetij.

Ker se ?upan ni zganil, smo pritisnili na vse, za to pristojne ob?inske institucije. Ko tudi to ni prineslo napredka, smo sami ustanovili Samoorganizirani Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Ta je takoj pri?el z delom. Pod lupo je vzel poslovanje Mariborskega vodovoda oz. njegovo Poro?ilo o poslovanju v letu 2013. Samoorganizirani svet je na osnovi poglobljene analize tega dokumenta pripravil devetnajst vpra?anj, jih naslovil na vse zato pristojne institucije v ob?ini in zahteval od njih, da na konkretna vpra?anja dajo konkretne odgovore.

Zgodilo se ni prakti?no ni?. Na niti eno postavljeno vpra?anje ni bilo odgovora od nikogar.

O pa?. Dobili smo odgovor od predsednice Odbora za komunalne in gospodarske javne slu?be MS MOM. V njem nam dopoveduje, da oni, Odbor za komunalo, pa? niso pristojni za javna podjetja iz podro?ja komunale in naj nehamo te?iti. Pri tem ji pomagajo ob?inske pravne slu?be s citiranjem posameznih ?lenov iz posameznih zakonov s katerimi nas opozarjajo naj odnehamo, kajti ?uporabniki javnih dobrin, kdo ste pa Vi, da si drznete postavljati vpra?anja o delu ob?inskih institucij, v tem primeru o delu javnega podjetja Mariborski vodovod?.

No in sedaj sem na za?etku mojega zapisa. Tisti, ki so ?e pred kratkim upogibali hrbet so sedaj, ko so prevzeli oblast, postali prav taki kot oni prej?nji. Slovenceljni!!!

Facebook Twitter Deli