Samozvani ?erifi mariborskih javnih podjetij

Za dana?njo Poliziko sem imel namen pisati o neki drugi temi, a sem pred dvema dnevoma naletel na dve pismi. Prvo je pismo Javnega podjetja Mariborski vodovod, podpisan direktor Danilo Burna?, Uradu za komunalo Mestne ob?ine Maribor. Drugo je pismo tega urada Samoorganiziranemu Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Da bi bila mera polna, pa je poskrbela informacija na spletu o razpisu, ki si ga je privo??il direktor NIGRADA Marko ?ula za dve dobro pla?ani delovni mesti v NIGRAD-u. Kot da v tem javnem podjetju brez razpisnih afer ne gre. Spomnimo se samo afere do absurdnosti prirejenega razpisa, ki ga je pripravil tedanji NIGRAD-ov direktor gospod Krajcer, sedaj direktor novo nastale dru?be NIGRAD in?eniring.

Pojdimo lepo po vrsti!

Samoorganizirani Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki deluje kot organ civilnega nadzora nad delovanjem javnih podjetij v Mariboru, je konec februarja 2015 razpravljal o poslovanju Mariborskega vodovoda v letu 2013. Seja je bila javna, nanjo so bili vabljeni direktor in predsednik nadzornega sveta Mariborskega vodovoda, ?upan Mestne ob?ine Maribor in direktor mestne uprave pa Urad za komunalo, Odbor MS za komunalne in gospodarske javne slu?be in NO Mestne ob?ine Maribor.

Na seji, ki so ji prisostvovali tudi novinarji, nikogar od na?tetih ni bilo. Vpra?anja, ki so bila pripravljena za vabljene, je nato Svet vabljenim posredoval v pismeni obliki in postavil rok do katerega pri?akuje odgovore.

Odgovorov na devetnajst konkretnih in, predvsem za direktorja Burna?a, neprijetnih vpra?anj ?e danes ni. Nekateri naslovljenci so se razglasili za nepristojne, drugi pa so se izgovorili, da ?akajo na odgovore Vodovoda in bodo odgovorili takrat, ko bodo ti odgovori na mizi.

Tak?en, kar pri?akovan odnos, Svetu ni vzel poguma, zato se je obrnil po pomo? na Informacijskega poobla??enca in na Ra?unsko sodi??e. Prito?ba zaradi molka organa je bila poslana ?upanu in upravni in?pekciji in sedaj Svet pri?akuje njihovo ukrepanje.

Kako direktor javnega podjetja Mariborskega vodovoda pojmuje pojem javnega podjetja je vpra?anje za tiste, na katere se sklicuje v zgoraj navedenem pismu, in to so nadzorni svet in skup??ina dru?be, revizijska hi?a in 18 ob?inskih svetov lokalnih skupnosti kot lastnikov Mariborskega vodovoda.

Drugi primer je mariborski NIGRAD in samopa?nost politi?no nastavljenega direktorja Marka ?ule.

Ve?er je 27. maja objavil prispevek novinarja Igora Selana z naslovom ?Reorganizirani Nigrad, razo?arani delavci?. Kak?ni so motivi za reorganizacijo je seveda stvar vodstva podjetja, a ne pri javnih podjetjih. Tukaj mora veljati transparentnost in javnost.

?lanek novinar Selan zaklju?uje z govoricami med zaposlenimi v NIGRAD-u, da ?eli uprava zaposliti nove vodstvene kadre, o ?emer pa direktor ?ula pravi: ?O kadrovskih prerazporeditvah v tem trenutku ne bom dajal izjav?.

Kako hitro so govorice meso postale ka?e razpis NIGRADA za dve vodstveni delovni mesti in sicer vodjo slu?be in svetovalca uprave.

Javnost razpisa in njegova pristopnost iskalcem zaposlitve je bila naravnost neverjetna. Razpis je bil objavljen 8. junija 2015 z rokom prijave 8. junija 2015. In tako smo nepou?eni dobili kar dva odgovora. Prvega, zakaj je potrebna reorganizacija javnega podjetja NIGRAD in drugega, zakaj bo z reorganizacijo narasla skupna masa pla? za okroglih pet tiso? evrov na mesec. Pa lepo se imejte!

Facebook Twitter Deli