Patologija oblastnikov

Kako postane? iz protestnika, tako reko? ?ez no?, oblastnik?

To vpra?anje si postavljam vedno, ko vidim, kako malo ?asa je potrebno, da v?eraj?nji gore?i nasprotniki vsakr?ne oblasti ob prvi prilo?nosti prevzamejo oblastni?ko obna?anje in s tem zaverovanost v lastno mo? in modrost odlo?anja. V svoj in edini prav!

Prav eksemplari?ni primer tega je bila razprava o prora?unu za leto 2015 v Mestnem svetu mestne ob?ine Maribor.

V tem zapisu ne bom govoril o lokalni samoupravi in zakonodaji, ki jo, tak?no, farsi?no,  ta zakonodaja omogo?a, ampak o petin?tirideset ?lanskem mestno svetni?kem teatru. V njem so vloge, tako kot v teatru, dolo?ene vnaprej in to z nekim papirjem, ki mu oblastniki pravijo koalicijska pogodba. V teatru pa pravijo temu scenarij.

Kak?en pravni akt je ta papir, ta scenarij, ki odlo?a  tako reko? o ?ivljenju in smrti v mestni ob?ini Maribor? Naj mi nekdo, morda iz mariborskega In?tituta za lokalno samoupravo, odgovori na to vpra?anje. ?e sploh lahko?

Torej okrog izvoljenega, v mariborskem primeru, vstajni?kega ?upana (vstajni?kega je potrebno razumeti pod narekovajem), se zbere nekaj interesnih skupin kot so: lista Andreja Fi?travca, pa gasilska lista, interesni par Valter in Jelka pod zastavo Desusa in lista Novo Slovencev. Skupaj sedejo za mizo na katero polo?ijo vsak svoje interese. Na mizo polo?eni interesi seveda niso ve? interesi volivcev, ki so jim dali mandat, da jih zastopajo. Ne, na mizi so sedaj njihovi osebni interesi, interesi njihovega  omre?ja, tako reko? interesi nekih interesnih sekt, kot na primer liste Andreja Fi?travca, katere osnovno vodilo je verovanje v modrost in nezmotljivost njihovega bo?anstva.

Po ve?mese?nih kup?kanjih in razdelitvi interesnih podro?ij jim uspe. Slavnostno podpi?ejo, ta, pod narekovajem, ?temeljni? akt lokalne samouprave, ki se mu re?e Koalicijska pogodba.

Ker je s tem vse dogovorjeno, ?as pa priganja, ni ve? zadr?kov za sprejem Prora?una. Potrebno je kar se da skraj?ati razpravo o njegovem predlogu, saj tisti, ki jih pri koalicijski delitvi plena ni zraven, tako ali tako nimajo ni?esar pametnega za dodati. So tako ali tako ne najbolj pametni, predvsem pa so zgolj nepotrebni in mote?i.

Ti, ne bodi ga treba, kljub temu pripravijo skoraj osemdeset amandmajev ali dopolnitev  k Predlogu prora?una oblastnikov. Ampak vladajo?i, oziroma druga?e povedano, Koalicijska zaveza o delitvi poga?e, je premo?na, ?tevil?no in po, pod narekovajem, ?pameti?, zato njihov  Prora?un ostane tako reko? nedotaknjen.

Odbit ali zavr?en je tudi predlog  civilne pobude Odlo?aj o mestu o projektu participatornega prora?una, v vrednosti borih 20.000 evrov ob prora?unu te?kem skoraj 100 mio in to kljub temu, da je tak na?in neposrednega odlo?anja ob?anov v predvolilnem ?asu dobil vsestransko podporo. Blagoslov mu je dal takrat celo sedanji prvi oblastnik v mestu.

In zakaj navajam ravno ta, mariborski primer odlo?anja o tako pomembnem dokumentu kot je prora?un? Zato, da lahko na njem resni?no vidimo patologijo oblastnikov, ki v trenutku, ko se prelevijo iz protestnikov v oblast, pozabijo na  tisto kar so kot protestniki govorili in za kar so se v svoji borbi proti oblastnikom zavzemali.

Facebook Twitter Deli