Odgovornost je nedeljiva in neprenosljiva

Preden se lotim teme, ki sem jo pripravil za dana?njo Poliziko, se spodobi, da se predstavim poslu?alcem radia MAR?. Sem ?lan Iniciative mestni zbor, tako reko? od njenega za?etka in moderator na zborih prebivalcev samoorganiziranih ?etrtnih in krajevnih skupnosti.

Priznati moram, da me je povabilo k sodelovanju v oddaji Polizika prijetno presenetilo. ?eprav po letih bli?e kak?nemu dru?tvu starostnikov ugotavljam, da po duhu in pogledih na svet v katerem ?ivimo bolj sodim med vas mlade.

Temi, o kateri bom govoril, sem dal naslov Odgovornost je nedeljiva in neprenosljiva. 

Pa za?nimo!

Nekaj ve? kot dve leti je od tega, ko smo v Mariboru za?eli s protesti proti skorumpirani oblasti biv?ega ?upana. Protesti so prerasli v vstajo proti Kanglerju in mestnemu svetu. Kangler je odstopil, ?al pa ne tudi mestni svet. Tako je nekaterim ?lanom biv?ega mestnega sveta uspelo, kljub temu, da so soodgovorni za kolaps mariborskih financ, ponovno zasesti udobne stol?ke v novoizvoljenem. Kot prisesani so na ob?inske seske in se po?utijo ve?ne.

To sem moral povedati zaradi  refleksije na dogodke, ki so pripeljali do prvih uli?nih protestov v Fi?trav?evem mandatu. Protestov, proti na?inu ?upanovanja in var?evalni politiki, ki si jo je, ne da bi o tem spro?il ?iroko javno razpravo zamislil ?upan Fi?travec.

Pobrskal sem po Ve?eru iz leta 2013 in naletel na intervju , ki sta ga imeli, takoj po izvolitvi za ?upana, marca tega leta, novinarki Dragica Korade in Branka Bezjak z gospodom Fi?travcem. V uvodu sta zapisali ??e samo v tem, da so vstajniki prevzeli oblast v mestu, vidi Fi?travec pomembno spremembo, ki bo pripeljala do drugih velikih sprememb. ?e naj Maribor postane bolj?i, potem ni dovolj, da so se spremenili ljudje, ki so strmoglavili skorumpiranega ?upana, ampak se bodo morale spremeniti tudi institucije. Doslej se je v mestu delalo samo tisto, kar je v interesu klana, poslej pa se bo tisto, kar je v interesu ljudi, zaokro?a spremembo novi ?upan?.

Vzel sem v roke sobotno prilogo Ve?era iz aprila 2013 in ?e enkrat prebral prispevek Vesne V. Godine z naslovom ?Maribor po Mariboru: Ne demokracija. Manipulacija?. Neverjetno lucidno, zgolj nekaj dni po Fi?trav?evi zmagi na pred?asnih volitvah, je Vesna V. Godina ocenila kako so bili Maribor?ani z njegovo izvolitvijo za ?upana nategnjeni. Citiram: ? Ker zdaj nismo v situaciji, ko imamo avtonomnega vstajni?kega ?upana, ki bo s svojo vzravnano dr?o vodil Maribor. Zdaj imamo videz tak?nega ?upana. V resnici pa imamo neki marionetni re?im, ki ga vodijo drugi?.

In pustili smo se nategniti ?e enkrat.

Sa?a Pelko, sedaj vodja Fi?trav?eve liste v mestnem svetu in Darko Berli? sta v pogovoru  z Aljo?o Per?akom, novinarjem Ve?era, pogovor je bil objavljen konec oktobra 2014 pod naslovom ? Strica iz ozadja Fi?trav?evega uspeha o poti od vstaj na oblast?, prostodu?no povedala, kdo je izbral Fi?travca in zakaj in kdo ga je pripeljal na ?upanski stol?ek.

Fi?trav?evo zmago na zadnjih volitvah, s katero se postavlja on sam in tisti, ki ga vodijo, je takole komentiral novinar Dela Robert Galun:

??eprav je Fi?travec zmagal je pravzaprav izgubil. ?e to, da se je v drugi krog uvrstil Franc, je svojevrstna zau?nica, sramotno nizka udele?ba volivcev pa spominja na milostni strel. Ljudje so nad izbiro preprosto obupali in jim je ?e vseeno, ?e vse skupaj crkne. V letu in pol je Andrej u?pi?il preve? neumnosti, da bi mu uspelo mobilizirati kaj ve? kot 21.574 volivcev, pa ?e med njimi je bilo kar precej tak?nih, ki so ?li na voli??e zgolj zato, da ne bi zmagal Franc?.

Zadnji dogodki v mestu ka?ejo, da so novi oblastniki, popolnoma izgubili stik z realnostjo in ?e tisto malo razsodnosti, ?e je je sploh kaj bilo. Tiskovna konferenca o kolapsu ob?inskih financ in rezih v porabo prora?unskih sredstev na najbolj nepravem podro?ju je dokon?no potrdila tisto, na kar ?e dalj ?asa opozarja kriti?na javnost: ??upan in njegovi ne obvladajo razmer v ob?ini?.

Novinarka Ve?era Branka Bezjak v svojem komentarju z naslovom ? Sociolog, ki je udaril po ljudeh?, decembra 2014 o tem, da ?upan nima stali??, zapi?e:

?To se potrjuje tudi pri vodenju ob?ine. V celoti se prepu??a ekipi, dovoli ji, da mu enkrat namesti Marka ?ulo, nato pa ?ez no? Laha za direktorja uprave. Kar finan?no stanje ob?ine nenadoma obrne na glavo. ?e pred meseci ni bilo te?av pri zagotavljanju milijonov za najrazli?nej?e projekte. In sedaj  ni ve? denarja? In, ko se ?ez nekaj dni le najde nekaj drobtinic za reve?e, je jasno ni? drugega kot to, da se ?upan iz ljudi dela norca. Predvsem pa se ?e bolj razgali vsa nekompetentnost, neusposobljenost?, sam dodajam, in vodljivost ?upana.

Kak?no je stanje na mestni ravni ponazarja Karolina Babi?, vodja CAAP, v komentarju ?Biodinami?ni ?upan? v Ve?eru sredi decembra 2014, z besedami:

?Kdor ho?e kaj smiselnega ustvariti, potrebuje sogovornika v mestni ob?ini. Ne samo zaradi prora?una, ne samo zaradi sredstev, temve? ?e posebej zaradi usklajenega na?rtovanja razvoja mesta, sodelovanja, soustvarjanja. Trenutno pa tam naleti? samo na kaos.?

Sne?ana ?tabi, delavka v kulturi, v razgovoru z novinarko Ve?era Dragico Korade konec decembra  2014 spregovori o razmerah v mestu in o tiskovni konferenci na ??rni petek?. Na vpra?anje novinarke, zakaj se pri nas vsaka dobra ideja sfi?i? Zakaj nih?e ve? z nikomer ne sodeluje, Sne?ana ?tabi odgovarja:

?Ker mesto ni ve? organizem. To je tako, kot da bi pri ?loveku ?elodec imel ?isto svojo zgodbo, srce svojo, plju?a pa ne bi sodelovala z nikomer. Tak organizem propade?.

Navajam tri primere, ki ponazarjajo koliko je ?upanu mar predlogov stroke in civilne dru?be.

Prvi primer je predstava za medije in Maribor?ane na tiskovni konferenci na ??rni petek?, o kolapsu ob?inskih financ. Da je stanje vse prej kot ro?nato je moralo biti ?upanu jasno ?e meseca  maja 2013, ko mu je priznani strokovnjak za ob?inske finance posredoval gradivo z naslovom ?Finan?ni polo?aj Mestne ob?ine Maribor?. V gradivu so, poleg analize stanja,  navedeni kratkoro?ni in dolgoro?ni ukrepi za sanacijo mestnih financ. Kaj je z gradivom storil ?upan? Ni?! Ukrepi niso sledili, tudi odgovora ?upana na gradivo ni bilo.

Drugi primer je ?upanov odnos do gradiva, ki ga je pripravila delovna skupina za komunalo mestnega zbora v kateri so predstavniki vseh ?e delujo?ih S?S in SKS in mu ga posredovala v mesecu maju 2014. Gradivo obsega, poleg analize stanja komunalne sfere in predlogov kratkoro?nih in dolgoro?nih ukrepov tudi predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov storitev javnih dobrin. ?upan se, na posredovano gradivo ni odzval. Misle?, da se je dokument morda izgubil, mu je delovna skupina gradivo poslala ?e dvakrat. Zadnji?, 24 novembra 2014, je bilo gradivo predano v vlo?i??e ob?ine in v kabinet ?upana. Do danes delovna skupina odgovora ?upana ni dobila.

Tretji primer je neodzivnost ?upana do predlogov Iniciative mestni zbor v zvezi z uvajanjem participatornega prora?una pri pripravah mestnega prora?una za naslednja leta. V predvolilnem ?asu so ti predlogi dobili vso podporo ?upanskih kandidatov, ?e posebej ?upana Fi?travca. Ta se je celo razglasil za enega  prvih podpisnikov Izjave o podpori uvedbe participatornega prora?una. Sedaj, ko so volitve mimo pa se na pozive iniciative sploh niti ne oglasi, kaj ?ele, da bi se bil o participatornem prora?unu s predstavniki iniciative pripravljen pogovarjati.

?upan Andrej Fi?travec se ne zaveda, da obstaja ?ivljenje tudi po volitvah. Ne zaveda se, da je prav on, najbolj odgovoren za razmere v mestu. Lahko si izbere deset ali ?e ve? svetovalcev, lahko ima ne le enega, ?e ve? ?upanov v senci, njegova odgovornost  je nedeljiva in neprenosljiva.

Prav tako se morajo svoje odgovornosti zavedati mestni svetniki, ki ?al, do svojih stol?kov niso pri?li na neposrednih volitvah temve? preko kup?kanj in internih preigravanj v strankah in listah.

In svoje odgovornosti se moramo kon?no zavedati tudi mi volivci, prebivalci Maribora. Ne smemo in ne moremo ve? dopustiti, da se v mestu odlo?a mimo nas in proti nam. Poduk iz Kanglerjeve ere mora biti zadostno opozorilo, kaj prinese toleranca do uzurpacije oblasti.

Imamo izjemno prilo?nost, da na samoorganiziranih zborih prebivalcev v mestnih ?etrtih in krajevnih skupnostih, ob podpori Iniciative mestni zbor (IMZ), povemo, kaj nas ?uli v lokalnem okolju in mestu, kaj mora, od nas postavljena oblast, delati in ?esa ne sme.

?upanu moramo na na?ih zborih jasno sporo?iti, da se manipulacij, ki si jih je privo??il pri pripravi prora?una za leto 2015 ne gremo ve?. O osnutku prora?una mora ste?i naj?ir?a razprava in dose?en mora biti naj?ir?i konsenz. In za tak?no razpravo so samoorganizirani zbori prebivalcev v mestnih ?etrtih in krajevnih skupnostih najbolj primerno mesto!

Facebook Twitter Deli