Neznosna lahkost pljuvanja

Verjetno nisem edini, ki se je v zadnjih nekaj dnevih, mesecih, letih ve?krat zgrozil ob besednjaku in retoriki, kakr?no uporabljajo predstavniki slovenskih politi?nih elit ob raznih prilo?nosti. Pa naj gre za zasedanje dr?avnega zbora, parlamentarnih komisij, javne proslave ali seje ob?inskih in mestnih svetov. Komur je bilo do sedaj s tem prizane?eno naj ob naklju?ni prilo?nosti pri?ge 3 kanal slovenske televizije pa mu bo takoj jasno, koliko je ura. ?aljivk, udarcev pod pasom, diskriminatornih in ?ovinsti?nih izjav ter prakti?no vseh mo?nih oblik sovra?nega govora je na pretek ob prakti?no vsaki uri. Medtem ko posamezniki zlivajo gnojnico na svoje stanovske kolege le-ti to s kislimi, prisiljenimi nasme?ki mol?e prena?ajo in ? kolikor jim pa? okoli??ine dopu??ajo ob?asno vrnejo z isto mero grenkobe, morda ?e bolj cini?no in ?e bolj ?ol?no.

Nivo komunikacije ni gostilni?ki. Pogosto je dale? pod njim. Pribli?no sovpada s pol nezavednimi blodnjami, ki jih ljudje izrekamo v pijanskem deliriju ali pa ?e takrat ne. Kar najbolj boli je to, da to verbalno gnojnico v gostih curkih bruhajo iz ust v grozljivi, mrtvo hladni racionalnosti, s ?emer dokaj uspe?no dajejo vtis, kot da so prisebni in ne pod vplivom kak?nih substanc. Najbr? res niso, kar je resni?no grozljivo. Najbr? pri polni zavesti z jasnim ciljem in namenom ustvarjajo to obupno neproduktivno ozra?je, v katerem bi od pomanjkanja sve?ega zraka poginile ?e podgane. Pa so ta bitjeca sicer znana po tem, da je kanalizacija njihovo priljubljeno domovanje.

Ob spremljanju zadnjega zasedanja odbora za zdravstvo sem se kot verjetno marsikdo drug lahko le vpra?al po mentalnem zdravju tam prisotnih. Skozi mo?gane so mi ?vignila vpra?anja: Kaj sanjam? Je to sploh mogo?e? Kaj jih ni sram? Po nekaj razmisleka sem spoznal obupno naivnost svojih vpra?anj. Ne, seveda jih ni sram. Nima jih ?esa biti sram, kajti sram ni element politi?ne kulture ? ne v tej dr?avi, ne marsikje drugje. Prav tako v njej ni prostora za spo?tovanje, razumevanje, sodelovanje. Ta sveta trojica je vendar edini u?inkoviti protistrup umetnemu ustvarjanju spektakla, na katerem je zgrajen celoten politi?ni prostor. Spektakla, ki odvra?a zanimanje javnosti od globokih problemov, s katerimi se soo?amo in politi?ni diskurz pretvarja v ceneno zabavlja?tvo brez kakr?ne koli odgovornosti.

Bruhalci gnojnice tako uspe?no opravljajo dve nalogi. Prvi?, pridno zalivajo svoje volilno telo s hujska?kimi, populisti?nimi izjavami, kakr?ne so od njih pri?akujejo in drugi?, uspe?no odtujejo od politi?nega udejstvovanja v kakr?nikoli obliki vse tiste, ki se jim to upira. Dvojna zmaga. ?emu bi se torej sploh trudili biti spo?tljivi, ?e pa jim to utegne le ?kodovati? Priznam, ?e mene so zvlekli na svoj nivo. Kar poglejte s ka?nimi ?aljivkami jih obkladam.

Le ena dobra stvar utegne se utegne razviti iz vse te bogato pognojene politi?ne zemlje. Bolj kot boste dr?avljane odvra?ali od sebe, dragi bruhalci, bolj se bomo obra?ali k sebi in vse bolj razumeli, kako popolnoma in resni?no ste nam... nepotrebni.

Facebook Twitter Deli