Ne grem se ve?!, manj pa tudi ne

Mestna ob?ina Maribor je kon?no dobila predlog prora?una za leto?nje leto? Natisnjenih je kar nekaj lepih ?tevilk, gospod ?upan zatrjuje, da bo denarja dovolj le za mi?jo dlako, predvsem, ko gre za socialo in seveda za kulturo, kjer se spodbuja in nakazuje, da bo treba po kulturne peneze ven, v Evropo. Nekam pa?. Mestna ob?ina Maribor je socialna bomba in to vsi vemo, tudi tisti, ki so prera?unavali ta prora?un. Dejstvo je, da si svetniki ne bodo zlahka, kar tako, zni?ali svojih cenjenih zaslu?enih predpostavk in dejstvo je tudi, da se gospodarstvo mesta ne premika po pozitivni krivulji ?e kar nekaj ?asa. Gospod ?upan i??e partnerje in kapital zunaj, na Kitajskem, v Botswani, ne vem kje vse, ne vidi pa potenciala pod lastnim nosom. Mo?nosti produciranja tega  kapitala, ki tava po Mariboru brezposeln, postavljen v vrtinec zadol?evanja, kar je  danes predvsem moderno v demokrati?no naslovljenih dr?avah evropskega prostora, ta neizkori??ena sposobnost ustvarjanja je status quo, ki si ga mnogi ?elijo. Od Ljubljane naprej pa sej vemo zakaj...

V znanju je mo?. Psihi?no onesposobit srednje izobra?enega, po mo?nosti funkcionalno nepismenega z izterjatvami vseh mogo?ih dokazil in trikrat overjenih potrdil res ni prav te?ko. Poznavanje lastnih pravic je pa? luksuz za tiste, ki znajo tovrstno ?tivo brat, ?e posebej, ?e jih ti sami spi?ejo. Predlog uvedbe participatornega prora?una v Mestni ob?ini Maribor stoji verjetno nekje v predalu, kjer se korektno ne ukvarja s to idejo saj bi prinesla soodlo?anje ter sploh omogo?ila aktivnej?o politi?no participacijo prebivalcev mesta. Mogo?e se celo zavedajo mo?nosti, da se bodo ljudje sposobni toliko organizirat in zrihtat stvari skozi povsem po svoje izoblikovanih skupnosti, da se bodo zdeli tisti, ki se imajo trenutno za zapovedovalce, popolnoma nepotrebni. S politi?no participacijo si lahko odsekamo elito, ki, dragi moji, ne sloni ravno na nekih strokovnih temeljih, o eti?nih in moralnih predpostavkah pa ostaja samo sivina na papirju. S politi?nim aktivizmom se prenese mo? in znanja v roke mnogih.

Vse mo?nosti, ki so tam zunaj ne prina?a samo trenutno slovenski najve?ji brez-zaposlovalec, zavod za zaposlovanje, ki s svojimi ukrepi ne spodbuja zni?evanja brezposelnosti, s svojimi aktivni ukrepi zaposlovanja je na trgu dela je prav po?teno neuspe?en. Po drugi strani pa vse oblike neformalnega izobra?evanja ne prina?ajo samo novih kompetenc in znanj, ampak mo?nost, da smo konstantno v stiku z dogajanji, ki oblikujejo na? vsakdan v oblikah raznih zakonodajalskih zapovedi.

?e pa ?e vedno nimate volje po branju duhomornih izvedb predlogov zakonov in vseh podobnih pravno zavezujo?ih aneksov in sklepov predlagam, da naslednji?, ko boste imeli spet prilo?nost poklepetat s svojo svetovalko na zavodu za zaposlovanje omenite mo?nost, da bi se izobrazili in izpopolnili za in?pektorja. V na?i dr?avi vam zagotovo ne bo zmanjkalo dela, saj je gospodarskega kriminala toliko, da zelo verjetno tudi kriminalistov ni dovolj.

Kdo nam bo vladal, ?e si ne bomo vladali sami? Kdo nas bo izobrazil, ?e se ne bomo izobrazili sami? Kdo nam bo zrihtal neko normalno okolje, ?e si to ne bomo zrihtali sami? Oni? Mi? Vi gospod ?upan?

Facebook Twitter Deli