Martinov lul?ek

Potem, ko je David Cameron po mad?arskem vzoru objavil novico, da bodo v Veliki Britaniji okrepili varovanje na ograji, ki obmo?je okoli tunela pod Rokavskim prelivom ??iti pred prihodom ne?elenih migrantov, se je na njegovo potezo prav tako kot na Orbanovo mre?o usul plaz ?estitk vseh tistih, ki so navdu?eni na tem, da nekdo kon?no mo?ato nastopa proti tej migrantski svojati, ki Evropo oblega iz vseh strani. Migracije so gotovo eno od najpomembnej?ih mednarodnih politi?nih vpra?anj dana?njega ?asa in bodo to ve? kot o?itno ostale tudi v bodo?e. Dr?ave se z njimi soo?ajo na razli?ne na?ine, a bolj zanimivo kot preu?evanje razli?nih gradbeno-varnostnih podvigov, je opazovanje odzivov javnosti nanje.

Komaj dobrega ?etrt stoletja je minilo, ko je ves svet ploskal zru?itvi Berlinskega zidu, a danes si navdu?eno izmenjavamo ?estitke pri postavljanju novih. O?itno je nekaj dragocenega, kar posedujemo, da je Evropa tako enotna v tem, da se je potrebno obraniti pred tujci. Ob tem so zlasti zanimivi odzivi slovenske javnosti, ki so lahko v histeri?nosti preganjanja in zavra?anja migrantov zgled celotnemu kontinentu. V tem letu nekoliko pobli?e spremljam omenjeno problematiko in moram priznati, da si do v?eraj?njega dne nisem znal prav razlo?iti, od kod pravzaprav izvirata ves ta bes in sovra?tvo, ki ju je mo? za?utiti ob prebiranju varno anonimnih komentarjev, in ki, sode? po ?tevilkah navdu?enih plusov, u?ivajo veliko podporo.

?e sem se prvotno opiral na nekoliko zlajnano tezo o ksenofobnosti in nacionalizmu, ki da jo tako ali tako delijo bolj ali manj vsi narodi, sem kmalu ugotovil, da ta dva izraza pravzaprav ne pojasnita ni?esar. Sta le opis bolezenskega stanja, tako je akutni rinitis strokovni izraz za to, da ti te?e iz nosa. Vemo torej kaj nas mu?i, ne vemo, pa zakaj. V iskanju vzrokov sem se poskusil spustiti nekoliko globlje in poiskati vzroke za slovenske odzive v lastnostih, ki so jih nekateri kriti?ni umi od Cankarja dalje istovetili s slovenstvom, torej manjvrednostni kompleks, negotovost, hlap?evstvo in iz tega porajajo?e se razli?ne frustracije, ki jih najla?je sprostiti tako, da svoj gnev zlije? na nekoga drugega. A nekaj je manjkalo v tej analizi. Vsemu besu in jezi, ki se spro??ata ob pojavu migracij (pa ?eprav migrantov v Sloveniji skorajda ?e nismo videli) mora vendar predhoditi neke vrste strah.

In kak?en strah bi to lahko bil? ?e bi rekel, da gre za strah pred tujci, bi se ujel v zanko nesmisla, po katerem se migrantov bojimo, zato ker se jih bojimo. ?e bi rekel, da gre za strah pred izgubo narodne enotnosti, bi to ponovno bil nesmisel, ker tako skreganega naroda, kot je slovenski ne najde? zlepa, torej ni nikakr?ne enotnosti, ki bi jo lahko branili. Ne, nekaj drugega mora biti? nekaj skrivnega, tema?nega? Nekaj? nezavednega? Nezavednega, a hkrati tako o?itnega, da je vsem pred o?mi, pa tega ne moremo videti? Dolgo sem zaman tuhtal, kaj bi to lahko bilo? dokler me ni v?eraj kon?no razsvetlil komentar enega od spletnih uporabnikov. Naj navajam:

Jaz te ljudi (mo?ke med 16 in 50) vidim predvsem kot dezerterje, ne pa begunce, ajde, ?enske mlaj?e od 25 let in otroke mlaj?e od 10 let bi ?e lahko sprejemali, ker se lahko asimilirajo in ne bodo povzro?ali te?av, ampak MO?KE? V cvetu svoje mo?atosti kot so na teh slikah pa nikakor, to so navadni dezerterji z dezerterji pa je jasno kako se dela po vseh dr?avah kajne, sploh pa v ?asu vojne! 

Ob teh tako prostodu?no izra?enih skrbeh se mi je kon?no utrnilo. Ne more biti drugega ? to je to, skrivnostna sestavina, s katero bo zvarek sovra?tva do migrantov kon?no pojasnjen, je sedaj tu. Bole?e pred o?mi, tako reko? bingljala mi je pred obrazom ves ?as in mi trkala na ?elo. Po tehtnem razmisleku lahko re?em le, da ni druge variante, kot da gre za zavidanje penisa, Penisneid v nem?kem izvirniku. To je to. Prosto po Freudu bi to naj sicer bil dekli?ko-?enski problem, a v slovenskih razmerah gre o?itno za neko podalpsko razli?ico, ki mu?i predvsem mo?ke. Pesti nas strah, da bodo mladi tuji mo?ati mo?ki na vrhuncu svoje spolne mo?i pri?li in poflodrali na?o dolino ?entflorjansko, vzeli na?e device in ?enice ter jih nasadili na konice. Ob tem se je zlasti potrebno bati tistih ta ?rnih, ker saj veste, kaj pravijo o njih ? mar ne? Ne samo, da imajo velike, ?tevilni med njimi imajo tudi po ve? ?ena hkrati!

Kaj se bo torej zgodilo z na?imi ?enami, ljubicami, mamicami in h?erkicami, ko se bodo ti MO?KI, ti ta pravi dedci, z bingljem do kolen in divji in pohotni kot sam vrag pojavili v na?i mlahavi sredini. Slovenci bomo izumrli! To je ta na? prvinski strah. Ne bojimo se za slu?be, delovna mesta, red in versko ?istost, strah nas je tega, da bo v de?elo podalpskih mlahavcev vdrla mno?ica potentnih, prekaljenih in zapeljivih mladeni?ev, katerem se slovenska dekleta preprosto ne bodo mogla upreti. Slovenska mo?atost se bo napela v uporu, segla po viagri in litru ?nopsa za pogum ter ?alostno ovenela? In pri?el bo konec naroda?  

Ne gre torej za obrambo ne?esa, kar imamo? ampak za strah pred razkritjem tega, ?esar nimamo in za kar domnevamo, da migranti posedujejo. Da bodo oni tisti, ki bodo zapolnili na?e vrzeli, tako reko?. Da je nevarnost resni?na in ?e kako ob?utena, pri?a tudi dejstvo, da med vsemi nasprotniki migracij, ki so izpostavljali zlasti nevarnost prihoda mladih, zdravih mo?kih, nisem zasledil niti ene same pripadnice ?enskega spola. To lahko tolma?im le tako, da se vrle Slovenke prihodu mo?atih mladih fantov pravzaprav ni? kaj ne upirajo, in navsezadnje, kdo bi jim to lahko zameril? Kar seveda pri vrlih Slovencih upravi?uje njihovo skrb in pove?uje njihove frustracije. In to je dvakrat hudi?, zato, ker hkrati s frustracijami, jezo in strahom proporcionalno upada tudi potenca. Kar seveda pove?uje frustracije, jezo in strah in krog je lepo sklenjen, v postelji pa ?alost, izgovori in paj?evina?

Res prav dvomim, da obstaja zdravilo za to, ampak nekaj pa le lahko pri?epnem vsem, ki se bojijo prihoda zdravih, mo?atih mladcev? Majhen podatek iz anatomske posebnosti mo?kega spolnega organa... Gobasto tkivo, ki ga sestavlja, vsebuje tiso?e in tiso?e majhnih zaklopk na krvnih ?ilicah, ki uravnavajo dotok krvi v ud. In v nasprotju s splo?nim prepri?anjem, ni razburjenje tisto, ki povzro?a naval krvi in erekcijo. Ne, zaklopke se odprejo ?ele v stanju psihofizi?ne spro??enosti, ki omogo?a, da kri priti?e tja, kamor po vseh fizikalnih zakonih tako ali tako mora priti? V veliko zadovoljstvo vseh prisotnih?

Torej za dobro vseh? za mir na svetu ter bratstvo in sestrstvo med ljudmi? kaj ?e bi enkrat za spremembo svet in narod re?evali raje med rjuhami in ne v spletnih klepetalnicah? Kdo ve? morda pa se nam odpro ?isto nova obzorja? morda celo ugotovimo?da smo res sestre in bratje ne glede na barvo ko?e, veroizpoved, politi?no prepri?anje ali spolno usmerjenost. Morda bi celo pokukali izven okvirja svojega ekrana? Naj kon?no vpra?anje torej ostane delno neizre?eno: Dragi Slovenci, bomo raj?i bruhali svoje sovra?tvo po drugih ali raj?i malo mmm?.? In ?e moramo sploh kaj premi?ljevati o odgovoru, se lahko nas in na?ih ?rtev samo ?e Bog usmili? 

Facebook Twitter Deli