Kulturna politika drobtinic

Na ravni dr?ave so, kot je ?e nekaj let v navadi, prora?unska sredstva, s katerim prerokuje kulturno ministrstvo, namenili predvsem dejavnostim, programom in idejam, ki se skuhajo v Ljubljani. Ni? pretresljivo novega. Koncentracija v centru in drobtinice periferiji so teme diskusij, razprav, ki se res ne nana?ajo samo na kulturno podro?je; protestna pisma zainteresiranih pa se pri odlo?evalcih znajdejo nekje izven parlamentarnih razprav in na obrobju izpopolnjevanja javnega interesa. Seveda se razume, da je gospodarstvo najpomembnej?ej?e za razvoj za razliko od nekih kulturnih predstav in podobnih blodenj v ?irokem polju umetnostnega ustvarjanja. Razume se tudi, da je potrebno umestiti prioritete v razpadli javno  socialni sistem ali pa na primer javni zdravstveni sistem in mogo?e tudi ne bi zmanjkalo idej za prestrukturiranje ?olskega sistema, ne razume pa se re?itev, ki jih predlaga ?e pre-nekatera vlada, da se z re?evanjem bank posledi?no raz-re?uje ?e vse ostale sisteme. Ma kje!

Politika se vije torej v smer zadovoljevanja Kapitala in da je to edina prava re?itev, so  prepri?ani tudi na mariborski ob?ini. Politika teko?ega ?upana gre predvsem v smeri, da se postavi kot golo dejstvo, da je situacija v mestu tako katastrofalna, da se res ne da ve? ?ivet, treba bo dvignit davke in ?e bolj pridno pobirat davke, ker itak ni in nimamo od kje vzet! ?ez dva tedna pa le spravijo iz sebe, da denar pa le bo! Ma od kje? Kar tako? Zdi se, da ima gospod ?upan izra?unano taktiko, da se ustrahuje z ni? in se kasneje pa le spusti malo napetosti, da se folku glih ne strga. Poglejmo primera: v ?asih, ko so nekateri ?e po?teno zagrizli v konkretizacijo programa in dogajanja na najve?jem festivalu, ki ga ?tajerska prestolnica premore, se okrog ob?inskih uradnikov ?pekulira ali finance za leto?nji festival Lent sploh vzdr?ijo; ?eprav se govori, da bo festival deloval v omejenih finan?nih zmo?nostih in se ve, da se na Lentu res ne spla?a biti sponzor, obstajajo torej neka sredstva, ki so ?e tako zelo vnaprej zre?irana in podpisana, da so posledice za mesto definitivno slab?e, ?e se festival ne bi zgodil.

Zgodilo pa se tudi ni, da bi se na mariborski ob?ini v svoji strokovnosti odlo?ili, da je za mesto pomembno aktivno vklju?evanje prebivalcev pri odlo?anju o mestu, kar znova ka?e na to, da si odlo?evalci res ne drznejo deliti sposobnosti odlo?anja o pretokih prora?unskih sredstev, ?eprav so zbori, ki se redno sre?ujejo in pro-aktivno sodelujejo pri izgradnji bolj?ih pogojev ?ivljenja v mestu dokazali, da je mogo?e so- delovati, v oblikah samoorganiziranih skupnosti, ki lahko re?ujejo vse vrstne probleme, kjer ni v prioritetah predvsem omejevanje z birokratizacijo prijavljenih pravil in zakonskih obveznosti, njihovo re?evanje problemov in te?av  deluje konkretno na terenu in so uspe?ni pri realnih ljudeh.

Kje torej stojijo prioritete gospod ?upan?

Politike drobtinic pa imamo poln kufer gospod premier!

 

Facebook Twitter Deli