Kdaj bo vse spet OK?

Jejhata, jejhata! Pretekli teden res ni bil naklonjen mestecu pod Piramido in njegovim prebival?kom. Ko nam je vendarle ponovno uspelo izpeljati Zlato lisico, se je na?i Tini zalomilo. ?elela je zmagati pred doma?o publiko, pustiti ve?ni vtis prave ?ampijonke, pa ni ?lo. Ljudje so bili ?alostni, vendar nikakor razo?arani saj je na pohorskih strminah pustila svoje srce. Slabo nedeljsko vreme pa je ?e dokon?no zabetoniralo grenek okus v na?ih ustih. Mogo?e bi lahko na? prelesten ?upan rezerviral dobro vreme. Nekdo, ki je tako vsemogo?en kot sam presvetli stvarnik, bi to menda lahko uredil. Med tem, ko je Grkom uspelo Bruselj prepri?ati o podalj?anju programa pomo?i za ?tiri mesece, na?emu mesiji in neustra?nemu borcu za dobrobit obubo?anih Maribor?anov ni ?lo vse tako gladko.

Ni? zgodbe o feniksu, ki se dvigne iz pepela. Zorru kljub temu, da se trudi na vse pretege, nikakor ne uspe re?iti potapljajo?e se ladjice.

Propadla koalicija s SMC je bila bojda pri?akovana, saj so Cerarjevi na mesto gledali kot na plen, je zaupal lokalnemu ?asopisu na? neustra?ni vodja. ?eleli so si deliti funkcije v pomembnih podjetjih na?ega mesta. Pozor, to je nekaj kar na? po?tenjak, ki se skriva pod klobukom, nikakor ne more sprejeti. In prav je tako! Saj on sam ne kadruje na tak?en na?in. Ne, je vedno na strani najsposobnej?ih in najprimernej?ih za opravljanje dolo?ene slu?be. Tako se je tudi gospod ?ula zna?el na stol?ku direktorja Nigrada. Res, vse je zgolj stvar naklju?ja, da je bil pred tem direktor uprave MOMa. Na? razsvetljeni vodja je takoj videl kak?no nepogre?ljivo kapaciteto predstavlja njegov biv?i podanik in zato je v roku enega dneva dobil novo slu?bo, na katero se, za razliko od 11 drugih kandidatov, sploh ni prijavil. Da pa se mu ne bi sto?ilo po ?upanovi bli?ini in krojenju usode mesta, mu je ob?ina izpla?ala ?e od?kodnino, da si bo v res te?kih trenutkih lahko privo??il velike zaloge papirnatih rob?kov, s katerimi si bo brisal bridke solzice. Ja, tako to gre? Na? ?upan torej ne zaposluje samovoljno in poljubno. Predvsem pa se je odlo?il, da ne bo obremenjeval davkopla?evalskega prora?una z dodatnimi zaposlitvami. Zato pa je zaposlil zgolj 7 novih kandidatov, ki so tako kompetentni na svojih podro?jih, da je njihova pojava zavita v skrivnost. ?e njihove izobrazbe nam niso ?eleli razkriti. Po vsej verjetnosti zato, da ne bi prestra?ili drugih ob?in, ki se ne morejo pohvaliti s tak?nimi veleumi. Sem prva v vrsti, ki gospodu Fi?travcu ?estita za tole drzno, a modro potezo! Nad njo sem navdu?ena kot nad tisto, ko si je takoj po volitvah na ob?inske stro?ke kupil obla?ila. Vpra?anje je samo, ali je bil klobuk vklju?en v ceno ali je to ?e predmet dodatne investicije v njegovo strahospo?tovanja vzbujajo?o pojavo .

SMC torej ni ?elela resne zveze s Fi?travcem. Po nekaj zmenkih je stranka ugotovila, da potrebuje bolj zrelega in resnega partnerja? Nekoga, ki ve kako potekajo politi?ne kup?ije. Kak?en ob?utek je, ko te da na ?evelj najbolj ne?na stranka ever? Menda premierju niso kar tako dali vzdevka ?Cmerar?. Romance je konec, in to ?e preden se je vse za?elo. Za na?ega Zorra o?itno ne preve? dramati?en dogodek, saj si je vzel zgolj en dan dopusta, a v intervju je vseeno privolil, sicer preko telefona, a vendar. Te?ka je plovba po teh razburkanih politi?nih vodah za na?ega kapitana. Kaj zdaj? Kje smo, kam gremo? Ni?, ugotovili smo torej, da gre 4850 novih slu?bic za me??ane najverjetneje baj baj! Je ?e res, da jih je v predvolilnem boju obljubljal 5000, a kot pravi sam, se mu zdi teh pi?lih 150 delovnih mest zanemarljivo odstopanje. Konec koncev gre za re?evanje celotnega naroda in ne zgolj na?e ob?ine. Kako sebi?ni smo bili in kako omejen je bil na? pogled. Zakaj bi se spotikali ob tak?ne malenkosti, kot so la?ne obljube in igranje z ?ivljenji tistih, ki so ga izvolili? ?e bi sprevideli kolik?na je mera duhovne odprtosti na?ega tragi?nega kraljevi?a, bi uvideli, da je najbolje za nas, ?e se sprostimo in mu pustimo po?eti to kar najbolj zna. ?upanovati, torej voditi posle in skrbeti za blaginjo. Kako mu gre? Marca bodo na ob?ini dali prora?un v obravnavo. Tako se to dela, ne pa kot Grki, ki so takoj po dobljenih volitvah za?eli z delom. Ne, zadeve je potrebno premisliti, saj imamo ?asa na pretek! Zakaj bi hiteli re?evati mesto, ki neusmiljeno drvi v brezno popolne pogube, ?e pa lahko stvari re?ujemo ?e naslednja 4 leta? Do novih volitev bo nekaj obljub ?e izpolnjenih. Do takrat pa bomo ?e stisnili zobe. Tisti Maribor?ani, ki so jim ?e pred ?asom izklopili elektriko in tiste dru?ine, ki jih bodo vsak ?as delo?irali, bi se s tak?nim na?inom dela takoj strinjali. Le po?asi se dale? pride, mar ne? Kako bomo sodelovali z vlado, zdaj po klofuti od SMC? Nemoteno. ?e se zadeve ne bodo odvijale po ?upanovih pri?akovanjih, je vlada pa? nesposobna, pravi. Nekdo, ki je sam tako uspe?en in u?inkovit pri opravljanju svojega dela, bo ?e vedel. Vse, prav vse imamo porihtano. Vlada mora samo pospe?iti birokratske mline, da bodo hitreje mleli in ?e smo na konju.

Dobro, torej smo re?eni. ?upan je res gala, vlada pa tako ali tako. Uspela je sprejeti prora?un za 2015. Vsi ukrepi so naravnani na podporo gospodarske rasti in, opa pozor, na zagotovitev izpolnitve fiskalnih ciljev dr?avnega prora?una. Ja, res potrebujemo dodatne dav?ne obremenitve, ker so le te posledica ve? kot o?itnih u?inkov gospodarske rasti. In tako nas ne presene?a, da tudi letos ne bo ve?jih olaj?av za podjetnike oz. tiste, ki so dejavni v gospodarskem sektorju, se pa ponovno ?u?lja o davku na nepremi?nine. O.k., vsaj bank ne bo potrebno ponovno dokapitalizirati. Tako vsaj trdijo na ministrstvu za finance. Skupina NLB se lahko pohvali, da je po pi?lih ?estih letih megalomanskih izgub, lansko leto vendarle zaklju?ila z dobi?kom. Juhej! Vlagali bomo tudi v izgradnjo ?eleznice. Dr?avne ceste pa bomo pustili pri miru, saj je ena tretjina ?e zmeraj dobro ohranjenih.

V Mariboru pa bomo vlagali v kaj? Bolje bi se bilo vpra?ati kaj bomo vlagali? Denar? Ne, ker ga ni. tisti, ki razume ?tajersko bo razumel, ko bom rekla, da bodo politiki vlagali prebivalstvo, z dajanjem la?nih obljub, sprejemanjem nelogi?nih odlo?itev in z vodenjem ob?ine, ki spominja na obna?anje nekega divjega desperadota.

?e se sedaj ponovno nave?em na navti?no tematiko: glede na to, da pravi kapitan vedno potone s svojo ladjo, se je potrebno vpra?ati, ali se na? gospod ?upan tega zaveda in ali je na to pripravljen. Si upa? Ali v njemu sploh obstajajo zaznamki tak?nega altruizma? Glede na vidne rezultate njegovega dela, prav zagotovo. Tudi zato bo, v primeru neizpolnjenih predvolilnih obljub, sprejel posledice kot pravi mo?ki in ne bo ponovno kandidiral. Tako je prav, to so res primerne konsekvence v primeru, ko ti je uspelo totalno zafurati mesto. Nekaj pa bi vendarle moral vedeti o svojih podanikih, ta na? samotni jezdec. ?tajerci smo borbene zverce. Cenimo trud, predanost, iskrenost in vztrajnost. In prav zaradi tega bo Tina Maze za vedno na?a prvakinja in, ?e se lahko malo pocukrano izrazim, kraljica na?ih src. Ni sramota izgubiti, sramota je se ne boriti, ampak samo posedati in se pretvarjati.

 

 

Facebook Twitter Deli