Kako pristojni ne ?elijo biti pristojni

Moj zadnji zapis, prebran pred ?tirinajstimi dnevi, namenjen gospodu ?upanu, doktorju Andreju Fi?travcu sem kon?al z besedami: Gospod ?upan, to ni prvoaprilska ?ala.

Govoril sem namre? o molku organa, konkretno ?upana in direktorja mestne uprave, in o odlo?itvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je na vodstvo ob?ine, vodstvo Mariborskega vodovoda in ustrezne nadzorne institucije posredoval kopico vpra?anj, na katere je terjal odgovore, pa jih ni dobil. O prvoaprilski ?ali sem spregovoril v povezavi z odlo?itvijo Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, da v iskanje odgovorov na vpra?anja v zvezi z Mariborskim vodovodom vklju?i vse mo?nosti, ki jih daje dr?avljanom zakonodaja republike Slovenije.

Pojdimo lepo po vrsti!  

Na na?a vpra?anja in apel po ukrepanju se je ekspresno odzvala predsednica Odbora za komunalne in gospodarske javne slu?be MS MOM gospa Melita Petelin in nam v kratkem odgovoru sporo?ila, da njen Odbor ?e ni pristojen, da bi dajal odgovore na postavljena vpra?anja v zvezi z Mariborskim vodovodom ali pa, da bi celo ukrepal v okviru svojih pristojnosti. Ko smo ji odgovorili, da nam ni jasno kako je mogo?e, da Odbor za komunalne in gospodarske javne slu?be ni pristojen za Javno podjetje Mariborski vodovod, nam je gospa odgovorila, da pa? ne razumemo korporativnega upravljanja. Njen odgovor je veliko podcenjevanje civilne dru?be!

Na nekoliko ve? posluha, vsaj na videz, je na? apel za ukrepanje naletel pri Nadzornem odboru MOM. SSVUJD je dobil slede?i odgovor, citiram:

??lani odbora so mnenja, da se bo lastnik (MOM) moral odzvati, ter, da doti?na problematika ni v pristojnosti NO, saj se ve?ina vpra?anj nana?a na gospodarski del javnega podjetja, kamor pa NO ne sme pose?i. NO je sprejel slede?i sklep:

NO se ?eli seznaniti z odgovorom mestne uprave na postavljena vpra?anja civilnega nadzora.?

Pomanjkljivost tega sklepa je gotovo v tem, da lastniku ni postavil roka za odgovor!

Tretji organ, ki nam je odgovoril je bil informacijski poobla??enec. Ta odgovor je resni?no veliko razo?aranje!

Po na?em vedenju naj bi bil to organ civilne dru?be. Informacijski poobla??enec bi moral biti v pomo? vsem, ki ?elimo jasne in konkretne odgovore javnih ustanov, javnih institucij, javnih podjetij, dr?avnih in ob?inskih organov, pa jih ne dobimo.

Vendar ne! Odgovor Informacijskega poobla??enca je poln citiranja zakonov in njihovih ?lenov, ki jim ?onemogo?ajo? ukrepanje. Odgovor IP popolnoma zanemarja vsebino problema in je ?isti formalizem. Spra?ujemo se komu je tak?en organ sploh v pomo?. Civilni dru?bi zagotovo ne.

?e vedno ?akamo na odgovore ?upana, direktorja mestne uprave, direktorja Mariborskega vodovoda in predsednika NS Mariborskega vodovoda. Vsi navedeni se morajo zavedati, da v na?ih zahtevah ne mislimo popustiti. Pri?akujemo torej, da kon?no spregovorijo!!

Facebook Twitter Deli