Dan, ki da ti vse in vse ti vzame

Te dni je spokojni mir na?e de?elice razburkala novela Zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. Po uspe?nem glasovanju v parlamentu so z 51 glasovi za in 28 proti istospolni pari dobili pravico skleniti zakonsko zvezo, kar pomeni, da bo imeli od sedaj naprej istospolni zakonski pari enake pravice in dol?nosti, kot vsi ostali zakonski pari. Kot je bilo pri?akovati, zadeva seveda ni bila vsem pogodu, zato se je na t.i. Dan ljubezni pred parlamentom zbrala kar impresivna mno?ica ljudi, ki je pri?la izraziti svoje nestrinjanje z novelo zakona, sode? po transparentih pa predvsem z dejstvom, da bodo od sedaj naprej istospolni pari imeli pravico posvojiti otroke. Na Dan ljubezni je bilo tako glavno sporo?ilo: Za otroke gre!

Seveda? in jaz sem Charlie Hebdo. V poliziki pred mesecem dni je bilo govora o tem, kako je v liberalnih demokracijah proti manj?inskim skupinam (naj bodo etni?ne, verske, spolne, kakr?nekoli ?e pa??) mo?no protestirati le tako, da na ves glas vpije?, da ne protestira? proti njim. Dogodek pred parlamentom in celotna zgodba okoli novele zakona sta ?udovit primer tega, kako formalizirana enakopravnost in zapovedana strpnost v resnici ustvarjata odli?no podlago za orwellovsko dvomisel.

Bistvo dvomisli je v tem, da lahko oseba sprejme in izra?a dve medsebojno izklju?ujo?i stali??i, brez da vi tem videla kakr?nokoli kontradiktornost. In ?e dvomisel omogo?a vzpostavljanje in delovanje totalitarnih re?imov, potem se v dana?njem neoliberalnem re?imu, totalitarnost izra?a prav v navidezni odprtosti, tolerantnosti in pravici do svobodnega izra?anja, in da celo pravici do posvojitve otrok istospolnih parov.

Kot primere dvomisli je Orwell v 1984 zapisal naslednja na?ela: Vojna je mir. Svoboda je su?enjstvo. Neznanje je mo?. Upam, da mi veliki pisatelj in teoretik ne bo zameril, ?e temu dodam ?e eno: Ljubezen je sovra?tvo. Ker je danes seveda nemogo?e hoditi po ulicah s transparentom, na katerem pi?e: Pedrom otrok prepovedan! ali pa recimo: Lezba?e v porni?e, ne pa v zakonsko posteljo! je potrebno biti nekoliko bolj korekten in ljube?. Izraz strahu in sovra?tva do vsega, kar je tuje, druga?no in neznano, je mo?no torej manifestirati seveda in edino le na Dan ljubezni. Ob tem so istospolni pari pa? trenutno na udaru, a so poljubno nadomestljivi z Romi, priseljenci, izbrisanimi itd.

Ob tem je ?udovito pomensko zlasti glavno sporo?ilo: Za otroke gre! ?e za koga ne gre, ne gre za otroke. Lansko leto je bilo v Sloveniji posvojenih 42 otrok. Leto poprej 44. Ob zelo optimisti?ni napovedi, da se bo ?ez kakih deset let vzpostavil nekje 5 % dele? istospolnih zakonskih parov med vsemi pari, potem bodo le-ti lahko letno posvojili najve? 1 ali 2 otroka. Zakaj? Preprosto zato, ker so postopki za posvojitev tako dolgotrajni in kompleksni, da posvojitev v Slovenij prakti?no ni. Torej ? ne gre za otroke, gre morda za enega ali dva. Ednina in dvojina. Ne gre za otroke (plural), ?eprav se strinjam s protestniki, da bi moralo iti.

Na Dan Ljubezni bi se morali mno?i?no zbrati v podporo vsem, ki trpijo, zlasti otrokom. ?tevilnih izmed njih so izklju?eni zaradi svojega porekla, jezika, barve ko?e, dru?inskega ozadja in vse pogosteje ? rev??ine. 55.000 otrok v dr?avi je izpostavljenih tveganju rev??ine, od tega jih je 23.000 resno materialno prikraj?anih. Naj omenim, da je bilo leta 2007 tveganju rev??ine izpostavljenih v narekovajih ?le? 19.000 otrok. Lep napredek smo naredili v osmih letih. Ampak za pravico do varnega in neponi?ujo?ega otro?tva desettiso?ev otrok ne bo nobenega zbora. Ker to ni tema, ki jo je mo?no odpreti v liberalnih demokracijah.

Liberalne demokracije se ukvarjajo s podeljevanjem dovoljenj, maskiranih v pravice ? kot je npr. primer pravice do posvojitve otrok, ne pa z vpra?anji razmerij mo?i. A se bo zaradi te pravice razmerje mo?i med tistimi, ki mo? odlo?anja in vplivanja imajo in tistim, ki je nimajo, kaj spremenilo? Ne. Bo polo?aj istospolnih v tej dr?avi kaj la?ji zaradi novele zakona? Da. In hvala bogu, da bo, ampak to ?al ni bistveno.

Namre?, s tem dovoljenjem se maj?keno pove?a ?navidezna? inkluzivnost, a po drugi strani se ?e mo?neje krepi utvara, da ?ivimo v demokrati?ni dru?bi, ki skrbi za svoje dr?avljane, ne glede na to, kdo so. V resnici pa se z mobilizacijo javne pozornosti na ta in podobna vpra?anja pravic posameznih izklju?enih skupin le obra?a pozornost stran od resni?no klju?nih vpra?anj: npr. Zakaj je ta dr?ava sposobna zmetati milijarde evrov tako reko? v sekundi v neskon?ne ban?ne luknje, ni pa sposobna re?iti podjetij, ki so zaposlovala tiso?e ljudi in katerih stro?ek konsolidacije bi bil neprimerno manj?i, socialni u?inek pa mnogo ve?ji? Zakaj v imenu 2 milijonov odlo?a pe??ica kvazi izvoljencev, ki so odgovorno le strankarskemu vodstvu, ne pa ljudem, ki so jih ?baje? izvolili? Zakaj je ocena mednarodnih finan?nih hi? pomembnej?a od kakovostnega javnega ?olstva in zdravstva? Zakaj v imenu gospodarske rasti (ki nima dokazanih in merljivih u?inkov na socialno blaginjo) in ban?ne likvidnosti, ?rtvujemo svojo prihodnost in prihodnost na?ih otrok?

Vsa ta vpra?anja lahko z besedico pateti?no, prekomplicirano ali nerealno odpravimo v sekundi. A prav v tem je kle?, v tem, da je postalo nerealno sploh si zami?ljati, da celoten dru?beni ustroj in delovanje ne bi bila podrejena interesom finan?nih trgov, mednarodnih finan?nih institucij ter lokalnih politi?nih in gospodarskih elit. Poskusite, ?e vam uspe? Jaz se trudim, pa mi ni? kaj ne gre od rok?

A vendar, na Dan Ljubezni, ki je ? kot pravijo najmo?nej?a sila na svetu, bi veljalo spregovoriti tudi o tem, mar ne? Saj gre za otroke? Pepel in Kri pravijo, da svet ?ivi za Dan Ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. In tak?en Dan Ljubezni potrebujemo, dan, ki nam bo dal vse, in vse odvzel. Dan, ki bo v jedru spremenil odnose, kakr?ne imamo. Za vse, ki vas je strah za obstoj dru?ine kot celice dru?be, pa naj posredujem besede najve?ja razbijalca dru?inske idile zadnjih 2000 let ? Jezusa Kristusa:

Ne mislite, da sem pri?el, da prinesem mir na zemlji; nisem pri?el, da prinesem mir, ampak me?.

Pri?el sem namre?, da lo?im ?loveka od njegovega o?eta in h?er od matere njene in nevesto od ta??e njene, in sovra?niki ?loveku bodo doma?i njegovi.

Tako pravi Kristus, njegov u?enec in apostol sv. Pavel pa dodaja v maniri najbolj konciznega LGBT aktivista:

Ni ne Juda ne Grka, ni ne su?nja ne svobodnjaka,

ni ne mo?kega ne ?enske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.

Mar ni to pravo sporo?ilo za dan Ljubezni?

Facebook Twitter Deli