Stop centralizmu slovenskih nevladni?kih razpisov!

Meseci razpisov za kulturne dejavnosti so mimo in vsi nadobudni nevladniki so si ?eleli zastaviti ?im bolj ambiciozne projekte za prihodnost svojega delovanja. Pred nekaj dnevi sta se zaklju?ila razpisa za izbor ve?letnih kulturnih projekotv in javnih kulturnih programov na podro?ju umetnosti. Razpisa sta razpolagala z 1.050.000 EUR in 2.786.000 EUR letno. Ob objavi rezultatov razpisa pa so se sredstva popolnoma nepravi?no razdelila. Kar 90% celotnega prora?una je Ministrstvo za Kulturo namenilo Ljubljani in le 10% preostali Sloveniji. Tine Hafner in Janez Leban sta v imenu Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski Bataljon zapisala svoja razmi?ljanja o prihajajo?ih letih in slovenski kulturi. Pogovarjali smo se z Tinetom Hafnerjem. Posnetek pogovora je objavljen na dnu ?lanka.

centralizmu pri slovenskih NGO razpisih

Pismo:

"

Razmi?ljanje na temo ve?letnega programskega in projektnega razpisa MzK

Ministrstvo za kulturo je s ?tiriletnimi razpisi najavilo nov ciklus, v katerem bo financiralo programe in projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Kot ve?ni optimisti smo tudi tokrat upali (brez razloga), da bo v novem ?tiriletnem obdobju morebiti pa le zapihal sve?, nov veter v  programska jadra nevladnih organizacij.

Glede na to, da smo se tako podporna Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) kot tudi samonikla prizori??a, ki so njen sestavni del in klju?ne to?ke neposrednega ustvarjalnega in produkcijskega ?ivljenja nekomercialne popularne glasbe in kulture na Slovenskem, prijavljali bodisi na programski bodisi na projektni del (oz. oba), bomo na kratko strnili misli o omenjenih razpisih.

Kot prijavitelji programov na podro?ju glasbenih umetnosti nismo dobili odobritve sofinanciranja nobenega oddanega programa, ?eprav smo, morebiti preve? optimisti?no, verjeli v uspeh. Na? (upravi?eni) optimizem, je temeljil na dejstvu, da prijavljamo tudi mednarodno odmevne programe in projekte (kot sta npr. Kreativni tabor Sajeta ali Trnfest). Kar nas mu?i, in verjetno ?e koga v Sloveniji, ki je prijavljal programe in kasneje projekte, je to, da jeMzK ignoriralo skoraj vse predloge, ki so na ra?un slabo napisanega besedila razpisa prispele do njih ob posredovanju zdru?enja Asociacija, s ?imer jeMzK samo pokazalo, da ne namerava upo?tevati glasu nevladne oz. t. i. civilne sfere, ?etudi so v Asociaciji zdru?eni skoraj vsi vidnej?i predstavniki slovenskega kreativnega sveta. 

Drugo nespregledljivo dejstvo je rezultat, ki je bil na spletnih straneh MzK tudi javno objavljen in je pokazal, da bo v letih 2014 ? 2017 podprtih 90 % programov ljubljanskih prijaviteljev in le 10 % programov prijaviteljev iz preostale Slovenije. 

Na te rezultate je reagiral celo sam minister in na tiskovni konferenci predstavil uradno mnenje MzK-ja in strokovne komisije, za katero je izjavil, da ?ni od v?eraj?. In ravno to je, ?e spet, problem! Strokovna komisija ni ?od v?eraj? in je v nekaterih primerih precej prepletena z izvajalci programov, ki jih je ista strokovna komisija podprla (kakopak ob formalni izlo?itvi tistih ?lanov, katerih organizacije so prijavljale programe ali projekte). In to za naslednja ?tiri leta. So si s tem tudi (nekateri) ?lani komisije zagotovili u?ivanje sadov v naslednjih ?tirih letih? Ne moremo trditi, lahko pa domnevamo. 

Njihove strokovne utemeljitve, ve?krat protislovne, pravzaprav niso vredne posebnega komentarja, saj so ?e sama merila precej bolj osredoto?ena na administrativne pogoje sofinanciranja (klju?na je finan?na sposobnost organizacije za izvedbo na?rtovanih programov in projektov) kot pa na samo vsebino. 

Jasno nam je, da je sredstev vedno manj, jasno nam je tudi, da se je potrebno stalno dokazovati (kot pravijo na MzK) - ni pa nam jasno, ?emu si kaznovan, ?e je npr. imela neka organizacija pred nekaj leti (?etudi le za nekaj dni) blokiran ra?un. Kaj nam ne govorijo, da ?ivimo v ?asih krize? Kako naj se brez denarja razvijamo v sistemu, katerega glavna vrednota je denar? Naj preprosto prenehamo s (kulturnim) delom in se preusmerimo (postanemo fleksibilni na tr?i??u dela) npr. v gradbeni?tvo? Ali naj ?e naprej s pomo?jo mi?ic, ?tapa i kanapa, ??ijemo proti vetru? 

Kot dolgoletnim kulturnim scalcem proti vetru se nam je takoj za?elo odpirati ne?teto vpra?anj, predvsem pa je do nas pri?la potrditev, da se v Krajevni skupnosti Slovenija ni mogo?e prebiti v elitno zdru?bo kulturnikov, ?e si z njimi ne izmenjuje? prijaznih smehljajev in ne skrbi? za ustrezno zalogo na ra?unu. 

Bojimo se, da bomo ?ez ?tiri leta govorili (bentili) na isto temo, ampak takrat bo manj tudi same kulture.

Tine Hafner in Janez Leban

v imenu Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski Bataljon (UPB)

 

Koper, Postojna, Cerkno, Ljubljana, Tolmin, Ilirska Bistrica, Bistrica ob Sotli, Maribor, ?rnomelj, ?kofja Loka, Beltinci in ?elezniki.

?etrtek, 20. marec 2014

"

Facebook Twitter Deli