Ali ... evropske volitve ... ?

Spet smo na pragu volitev, velik del volilnih upravi?encev pa je spet nezainteresiran. Ne samo, da jih aktualno ob?e politi?no dogajanje ne zanima, tudi tisti, ki naj bi bili voljeni na Evropskih volitvah o?itno niso uspeli pritegniti dovolj pozornosti, da bi volitve dejansko pridobile na neki osnovni te?i. Niti bentenje posameznikov tako preko politikov, kot tudi preko nas, volivcev samih, na koncu koncev pa? ni zaleglo. ?e se ?e kdo spomni ? pred kratkim smo imeli vseslovenske proteste proti vladi in nasploh proti 'pokvarjenim' politikom. Koliko je sploh minilo od takrat? Nekaj manj kot desetletje, ali kaj?

Zdaj in pred vsakimi volitvami aktualne problematike se je pred kak?nim tednom dotaknil tudi N'toko v ?lanku Idioti, ki ga je objavil v Mladini.

Torej, ?e zadevo poenostavimo do osnovnega nivoja, so na eni strani za situacijo na volitvah krivi volivci, spet na drugi strani pa politiki. Na leto?nji politi?ni pokrajini, kjer tako posamezniki kot skupine i??ejo svojo vstopnico v Evropo, se je zna?lo tistih nekaj 'standardnih': Desus, SD, SDS, SLS + Nsi in pa ostali. Med temi ostalimi se najdejo predvsem ti, ki vsaj na prvi izgled ciljajo na svoje volivce s privla?nim imenom. Politi?ne alternative na obzorju!

Dr?avljanska lista ? lista na kateri bodo svojega pomena dele?ni vsi dr?avljani.

Kacin ? Konkretno ? Kacina poznamo, ali bo konkretno za vas ali kar za vse, pa se lahko pustimo presenetiti.

Piratska stranka ? Evropski rum v potokih! Pa seveda za pravice tistih, ki s spleta pretakajo avtorsko za??itene vsebine.

Pozitivna Slovenija ? pozitivizem pred volitvami? Ali tudi po? Bomo veseli, pozitivni? Ali ?emu tako privla?no in atraktivno ime stranke?
Sanjska slu?ba ? vsi zaposleni in vsi v sanjskih slu?bah?

Slovenski Narod ? bodo skrbeli za ?istost slovenske krvi? Ali kaj?

SNS ? Evropa je o?itno dovolj, da politika brez dlake na jeziku, tudi takrat, ko nima za povedati prav veliko, pripelje iz penziona nazaj v politiko.

Solidarnost ? moralne vrednote!

Verjamem, lista dr. Igorja ?oltesa ? hm, kopiramo ameri?kega borca za pravice?

Zares ? za res. Ali za hec?
Zdru?ena levica in Zeleni Slovenije, pa smo pri koncu.

Na?in zbiranja podpore: www.thepiratebay.se

 

?alo na stran, ?eprav resnica pri vsaj nekaj primerih ni prav dale?. Tiste ?tevilke, ki bodo odlo?ile, kdo bo na koncu koncev ?el v Evropo, pa raziskovalne agencije ?e i??ejo. Morda je samo ob?utek, ki prihaja z bli?ajo?im se poletnim soncem, vendar ka?e na to, da so tudi te postale nekoliko bolj napredne in v vpra?alnikih ne spra?ujejo ve? po konkretni stranki, ampak i??ejo ideologijo, ki ji sledite in tako ne samo pripomorejo k izbiri obkro?ene ?tevilke, ampak tudi lahko predvidijo komu bo pripadla titula volitev.

Po vpra?anjih ene izmed teh se na omenjenih volitvah odlo?a tudi o vrednotah in pere?ih vpra?anjih, ki so si jih, vsaj zdi se, politi?ne stranke strogo razdelile med seboj.

 

Ali naj Slovenija opusti Evro kot denarno valuto?

Ali bi vsaka ?lanica EU morala imeti pravico blokirati spremembo pogodbe, ?etudi se vse ostale ?lanice z njo strinjajo?

Ali naj bo pravica dr?avljanov EU do dela v Sloveniji omejena?

Ali bi morala obstajati skupna zunanja politika EU, ?etudi to omejuje slovenske zunanje politike?
Ali naj EU skrbi za prerazporejanje sredstev od bogatej?ih k revnej?im regijam Unije?
Ali ?lanstvo Sloveniji v EU v splo?nem ?koduje?
Ali naj o pogodbah EU odlo?a Dr?avni zbor, ne pa dr?avljani na referendumu?

Ali naj EU uvede gospodarske sankcije zoper Rusijo, ?etudi bi to ogrozilo dobavo plina evropskim dr?avam?

Ali bi naj tr?na konkurenca omogo?ala, da zdravstveni sistem bolje funkcionira?

Ali je potrebno zmanj?ati ?tevilo javnih uslu?bencev?

Ali naj se dr?ava ?im manj vme?ava v gospodarstvo?

Ali je potrebno premo?enje prerazporediti od najbogatej?ih k najrevnej?im?

Ali je kr?enje javnih izdatkov primeren na?in re?evanja gospodarske krize?

Ali naj imajo podjetja mo?nost, da na enostaven na?in odpu??ajo zaposlene?

Ali je najemanje kreditov pri institucijah, kakr?na je Mednarodni denarni sklad, primerno v kriznih razmerah?
Ali naj najpomembnej?e banke ostanejo v slovenski lasti?

Ali naj je na ?olskem podro?ju za?elena konkurenca med javnimi in zasebnimi izobra?evalnimi ustanovami?

Ali je potrebna privatizacija podjetij v dr?avni lasti?

Ali bi se morali priseljenci prilagoditi slovenski kulturi?

Ali je omejevanje zasebnosti dr?avljanov z namenom boja zoper kriminal sprejemljivo?

Ali mora imeti vlada mo?nost, da za vzdr?evanje javnega reda omeji pravico do demonstriranja?

Ali naj se la?ja kazniva dejanja kaznujejo z dru?beno-koristnim delom namesto z zaporom?

Ali naj istospolni pari u?ivajo enake pravice, kar zadeva posvojitev otrok, kot jih u?ivajo heteroseksualni pari?

Ali morajo ?enske imeti pravico do splava?

Ali naj bo uporaba marihuane za osebne potrebe legalna?

Ali Islam predstavlja gro?njo slovenskim vrednotam?

Ali naj bo downloadanje avtorsko za??itenih materialov z interneta za osebno uporabno dovoljeno?

Ali je prikazovanje rde?ih peterokrakih zvezd na javnih prireditvah nesprejemljivo?

Ali je vpliv ljudi iz struktur biv?ega re?ima na dogajnje v slovenski dru?bi prevelik?

Ali ima katoli?ka cerkev prevelik vpliv v slovenski dru?bi?

 

Hm, kaj pa zdaj? Ste si izbrali svoje odgovore na ta vpra?anja? Kaj pa zdaj ? se boste pozanimali in ?li na voli??e opravit preprosto nalogo obkro?evanja izbrane ?tevilke na glasovnici?

In zakaj ne?
 

Prispevek sem pripravil Simon Cigula.

 

Facebook Twitter Deli