Nevladni?ko korakanje skozi Maribor

Drage poslu?alke, cenjeni poslu?alci, dobrodo?li v oddaji o nevladnih organizacijah na obmo?ju podravske statisti?ne regije. Kot obi?jano se bomo podali po dolini reke Drave in ve?ino ?asa obstali v najve?jem slovenskem obdravskem mestu. Mesto Maribor res ni bilo najbolj zgledno slovensko mesto iz gospodarskega vidika, v preteklih desetih letih, pa se je zaradi tega za?el razvoj politi?nega udejstvovanja prebivalcev. Prav nevladne organizacije ta trenutek delujejo z inovativnimi politi?nimi pristopi, ki so v tujini ?e uveljavljeni in tako v najve?ji mo?ni meri pomagajo me??anom. V dana?nji oddaji bomo v sklopu NVOvi?k predstavili predlog Iniciative Mestni Zbor, ki zagovarja samorganiziranje in direktno demokracijo, Participatorni prora?un. O njem se govori ?e dalj ?asa, izgleda pa, da bomo kmalu lahko videli njegovo dejansko izvajanje.

Zavod PIP bo letos spomladi za?el ?e v ve?ji meri izvajati program lokalnih partnerstev, ki naj bi pomagala k re?itvi problemov v lokalni skupnosti. Pogledali bomo tudi eno izmed ?e tradicionalnih mariborskih nevladnih organizacij, ki je v februarju praznovala 24 let in dokazala, da ?e vedno aktivira velik del mariborskega ob?instva.

Maribor pa je v preteklem mesecu pridobil ?e eno stopi?ko na nivoju nevladnih organizacij. Razpis Norve?kega fina?nega ministrstva, znanega tudi pod imenom Norve?an, je pridobilo Dru?tvo za podporo radiu MAR?, ki bo izvajalo promocijo samoorganiziranih mestnih zborov. Ve? o tem nam bo povedal vodja projekta, Matic Primc.

V oddaji bomo predstavili eno izmed aktivnej?ih dru?tev na zadnjem osvobojenem ozemlju Maribora, Pekarni ? AGD Gustaf.

Mesto Maribor res ni bilo najbolj zgledno slovensko mesto iz gospodarskega vidika v preteklih desetih letih, se pa je zaradi tega za?el razvoj politi?nega udejstvovanja prebivalcev. Prav nevladne organizacije ta trenutek delujejo z inovativnimi politi?nimi pristopi, ki so v tujini ?e uveljavljeni, na pomo? me??anom.[MF1]  Iniciativa Mestni Zbor je s pripravo Participatornega prora?una naredila velik korak naprej v zgodovini slovenske demokracije. Tak?en ob?inski prora?un je sedaj eden od prvih vidnej?ih korakov k neposredni demokraciji.

Predstavitev prora?una je potekala ?e v jesenskih mesecih, ko je bila oblikovana ideja, sedaj pa je ta prerasla in postala orodje, ki si ga ?eli marsikateri ob?an. Participatorni prora?un, za vse tiste, ki ga ?e ne poznate, je orodje ob?anov, s katerim bi na samoorganiziranih zborih v Mariboru odlo?ali o javnih financah.

Tak?en na?in upravljanja s prora?unom je bil prvi? uveden v Porto Alegre, v Braziliji, kjer so me??ani zaradi podobnih razlogov, kot v Mariboru, odstavili svojega ?upana.

Tam je bil ta proroa?un uveden prvi? in ni do?ivel najve?jega uspeha, saj je bil nepopoln. Na?in tak?nega prora?una so prevzela nekatera evropska mesta, ga preuredila za vklju?itev v svoje okolje in se u?ila iz napak Porta Alegre. Tako je tudi IMZ pripravila razli?ico Praticipatornega prora?una, namenjenega Mariboru.

V praksi bi pariticipatorni prora?un omogo?al, da vsaka mestna ?etrt dobi dolo?eno ?tevilo sredstev iz ob?inskega prora?una, s katerimi ob?ani sami razpolagajo. Tako bi se financiranje nadgradnje mesta preselilo iz pisarn in predvidevanj ob?inarjev, na same ob?ane, ki poznajo dejansko problematiko in se z njo vsak dan sre?ujejo. Sleherni ob?an bi lahko v svoji mestni ?etrti predstavil problematiko in osnoval projekt, s katerim bi nadgradili mestno ?etrt. Izbiralo bi se med ve?imi projekti, izbran pa bi bil tisti, ki je prejel najve? podpore.

Tudi svetovna banka je priznala prednosti tak?enga prora?una, saj je bilo zaznano mo?no zmanj?anje koroupcije v mestih, ki so prevzele tak?en na?in delovanja. Hkrati pa se je opazno pove?ala stopnja izobrazbe ob?anov in dvignila gospodarska rast mesta.

O prora?unu smo povpra?ali sodelavko Iniciative Mestni Zbor, Karolino Babi?.

Nevladne organizacije v svojem prvotnem pomenu delujejo za ljudi. Predvsem delujejo kot dopolnitev dr?avnemu oz. javnemu sektorju. Da se nevladni?ki sektor ?im bolj povezuje z javnim in ga tako ?iri ter dopolnjuje, se je razvil program Lokalnih partnerstev. Tega na podro?ju Podravja izvaja Zavod PIP in s tem programom posku?a aktivirati ?im ve?je ?tevilo nevladnikov.

Vse nevladnike pozivajo, da problem, ki jih prepoznajo v okolju, posku?ajo re?evati s potencialnimi partnerji. Ti so v ve?ini primerov pripravljeni sodelovati, le meja med opazovanjem in samo realizacijo mora postati ?im bolj zabrisana.

Partnerstvo je tudi eno izmed glavnih na?el Evropske unije, ki vzpodbuja re?evanje ekonomskih, socialnih in politi?nih izzivov. Lokalnim partnerstvom je namenjen tudi poseben evropski finan?ni prispevek, zato bodo regionalna sti?i??a, skupaj s CNVOS, ?e sedaj pilotno za?ela zdru?evati razli?ne partnerje. Namen tak?nega sodelovanja je ?im hitrej?e re?evanje do sedaj nedotaknjenih problemov ali problemov, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega.

Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem, se bo v prihodnosti konkretno pokazalo, da lahko s skupnim sodelovanjem probleme re?ijo racionalneje in u?inkoviteje.

Trenutno so se aktivirali trije na?ini lokalnega sodelovanja. Prvo sodelovanje temelji na ureditvi rekreacijskih povr?in za otroke, ki trenutno propadajo. Prav tako se pojavlja problematika starej?ih ob?anov, ki do?ivljajo razli?ne ?ivljenske in ekonomske situacije, kot so osamljenost, te?ave s transportom in nabava vsakodnevnih potreb??in. Kot tretji primer pa so navedli vzpostavitev rekreacijskega centra za vse prebivalce ob?ine. Primeren prostor za tak?no gradnjo pa je zapu??eno gradbi??e na desnem bregu Drave, ki ostaja spomenik propadlega projekta EPK-ja. Vsi navedeni primeri bi lahko s sodelovanjem lokalnih zaposlenih v javnem, zasebnem in nevladnem sektorju o?ivljeli in bili realizirani v dobro vseh prebivalcev.

O vklju?itvi v projekt se lahko pozanimate preko maila info@nevladna.org , ali na telefonski ?tevilki 02 234 2138.

Zgodovina nevladnih organizacij v Mariboru je ?iroka, ena od bolj prepozanvnih organzacij je Zavod Mariborski radio ?tudent. Zavod je prepoznaven zaradi ve?ih afer znotaj svojega delovanja, a s prenovo ekipe izpred ?tirih let, ta trenutno deluje vedno bolj?e in ?iri svoj glas. Zgodovina Zavoda sega ?e v leto 1990, ko je postal ena redkih alternativ takrat ?e vedno monopolni nacionalni radioteleviziji. Svoj ?tiriindvajeseti rojstni dan praznuje na slovenski kulturni praznik in tudi letos je bil ob obletnci organiziran eden izmed ve?jih dogodkov v Mariboru.

?tiriindvajseti rojstni dan je zavod praznoval v Pekarni, Dvorani Gustaf, kjer je organiziral kar petdnevni dogodek, znotraj katerega se je zvrstilo vse od kulturnega programa, animiranega filma, modne revije, second hand tr?nice, pa do koncerov eksperimentalne, eletronske in rock glasbe. Dogodek lahko definiramo le kot zelo uspe?en, saj ga je v petih dneh obiskalo ve? kot ?eststo obiskovalcev. Zavod Mariborski Radio ?tudent tako ponovno postaja eden od vidnej?ih usmerjevalcev mariborske kulture.

O zgodovini in prihodnosti Zavoda smo se pogovarjali z odgovorim urednikom radia MAR?, Klemnom ?alijem.

Ostajamo na frekvenci 95,9MHz, le da se podajamo globje. Februar 2014 je bil pomemben mesec za dru?tva, povezana z Mariborskim Radiem ?tudent. Ustanovitelj Zavoda Mariborski Radio ?tudent, torej Dru?tvo za podporo radiu MAR?, se je lansko leto prijavilo na Mehanizma in tako raz?irilo svojo namembnost. Dru?tvo je prijavilo velik projekt in februarja prejelo potrditev le-tega. Kot edini izbranci znotraj velikih projektov Norve?kega finan?nega mehanizma, tako prevzemajo vlogo promocije direktne demokracije, primarno v Mariboru in tudi ?ir?e. Namen projekta je podpora mestnim zborom. Vodja projekta, Matic Primc, nam je povedal ve? o projetktu.

Za?etki Dru?tva za kulturne dejavnosti Alternativna glasbena delavnica Gustaf Maribor (AGD Gustaf) segajo ?e globoko v zgodovino mariborske (sub)kulture. Natan?neje v konec osemdesetih let prej?njega stoletja, ko je neformalna skupina pod imenom ?Gustav?, delovala v kletnih prostorih ene od hi? v centru mesta. Zaradi neurejenih formalnih zadev z lastnikom prostorov, Mestno ob?ino Maribor, se je leta 1992 ustanovilo Dru?tvo za kulturne dejavnosti Alternativna Glasbena delavnica Gustaf Maribor, katerega primarna dejavnost je te?nja po pridobitvi pogojev za delovanje novih, civilno-dru?benih skupin.

Po zavzetju Pekarne in po ustanovitvi Zavoda Pekarna Magdalenske mre?e, so akterji dru?tva ve? pozornosti posve?ali delovanju zavoda, ki je bil ustanovljen predvsem z namenom povezovanja   znotraj kulturnega centra ter za predstavljanje centra navzven.

Dru?tvo je decembra, leta 2011, aktivno prevzelo izvajanje programa v Dvorani Gustaf v koprodukciji z Zavodom Pekarna Magdalenske mre?e, od leta 2013 pa samostojno ustvarja vsebine enega najaktivnej?ih prostorov kulture v mestu.

Dvorana Gustaf

  • je prostor, katerega spekter delovanja zajema predvsem glasbeno dejavnost, gostoljubno pa odpira vrata tudi ostalim dejavnostim s podro?ij kulture, izobra?evanja, dru?be in mladine,
  • je prostor, ki s svojim delovanjem omogo?a obstoj polja neodvisne kulture v mestu,
  • je prostor, v katerem so do?akali rojstvo ali na?li stalno prebivali??e mnogi izjemni mariborski bendi,
  • je prostor, v katerem realizirajo svoje poslanstvo razli?ni kolektivi,
  • je prostor, ki je nastal kot posledica samostojne dr?e, kriti?nega razmi?ljanja, upora,
  • je prostor, ki odpira vrata vsem, ki bi se ?eleli udejstvovati na podro?ju kulture in mladine, ?iriti bazo znanja in kriti?nih informacij in razbijati predsodke dana?nje dru?be.

 

V prihajajo?em mesecu se zaklju?i tudi nekaj zanimivih razpisov. Izpostavljamo:

  • Evropska komisija razpisuje razpis: Ustvarjalna Evropa ? objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU.?Roka prijave sta ?e dva, 12. 3. in 19. 3. 2014. Ve? informacij lahko najdete na spletni strani Evropske komisije.
  • Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov na podro?jih umetnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz prora?una, namenjenega za kulturo. Rok prijave je 24. 3. 2014. Ve? informacij najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.
  • RTV slovenija objavlja javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2014. Rok prijave je 24. 3. 2014. Ve? informacij najdete na RTVSLO.si
  • Javni sklad Republike Slovenije razpisuje javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa ?Mentorstvo za mlade?. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev in izvajanje mentorstva osebi, ki se prvi? zaposli in je stara do 30 let, ter hkrati usposobijo mentorja. Vzpodbuja se medgeneracijski prenos znanja in izku?enj. Prijave zbirajo do 31. 3. 2014. Ve? informacij lahko pridobite na strani javnega sklada.

 

Radijska oddaja je del projekta Regionalno sti?i??e nevladnih organizacij Podravja, financiranega s strani Evropskega socialnega sklada, ki ga izvaja zavod PIP iz Maribora.

Facebook Twitter Deli