Volitve, kri?arske vojne in dav?ne reforme

Izrael bo izvedel pred?asne volitve. Jutri bo 5,9 milijona volilnih upravi?encev odlo?alo ali naj dr?avo po ?estih letih ?e naprej vodi sedanji premier Benjamin Netanjahu ali bodo dali prilo?nost komu drugemu. Predvideva se, da bo v ospredju boj med sedanjim premierjem ter Izakom Hercogom, vodjo levo usmerjene Sionisti?ne unije. "Jutri bo javnost izbirala med upom in brezupom," pravi Hercog, ki je mnenja, da je javnost naveli?ana sedanjega vodstva in da je napo?il njegov ?as. Hercog izhaja iz ene najuglednej?ih izraelskih dru?in, katero so neuradno poimenovali izraelski Kennedyi. Politi?ne izku?nje si je nabral v delovanju v vladi pod vodstvom Ehuda Baraka. ?e volitve v ?tevilkah: kot ?e omenjeno, je volilnih upravi?encev 5,9 milijona, v parlamentu je na voljo 120 sede?ev, zadnje volitve so se izvedle leta 2013, za sede?e se bo borilo 26 strank, prag za vstop v parlament je 3,25% glasov. Pri ?emer lahko pri?akujemo, da bo v parlamentu 10 strank. Predvideva se, da nobena izmed strank ne bo imela ve?ine v parlamentu, zato bo nujna sestava koalicije.   

Venezuelski parlament je predsedniku Maduru odobril posebna pooblastila. S tem so ga pooblastili za samostojne odlo?itve na podro?ju obrambe in javne varnosti. Zakon je bil sprejet zaradi trenutno okrepljenih napetosti z ZDA, saj so le-te Venezuelo razglasile za nacionalno gro?njo. Pooblastila bodo veljala do konca tega leta. Za sprejem je glasovalo 99 od 165 poslancev.

Vatikan sprejel stali??e, da se proti borcem Islamske dr?ave (IS) lahko uporabi voja?ka sila. D?ihadisti IS ?e nekaj ?asa izvajajo genocid nad verskimi manj?inami predvsem na obmo?ju Sirije in Iraka. V preteklem mesecu so v Siriji ugrabili ?ez 200 kristjanov in obglavili 21 egiptskih Koptov.

Avstrija namerava izvesti najve?jo dav?no reformo v svoji zgodovini. Avstrijski dr?avljani si lahko obetajo dav?no razbremenitev v vi?ini petih milijard evrov. Reformo bi naj potrdili letos poleti, veljati bi naj za?ela z za?etkom prihodnjega leta. Namen reforme je pove?anje kupne mo?i prebivalstva, od ?esar bi naj ?lo po besedah kanclerja Faymanna od celotne vsote 5 milijard evrov v ?epe dr?avljanov kar 4,9 milijarde. Najni?ja dav?na stopnja se bo zni?ala iz 36,5 na 25 odstotkov, dodali bi naj ?e tri dav?ne razrede, skupno bi jih imeli ?est. Dohodnino bi za?eli obdav?evati pri 11.000 evrih letnega zaslu?ka.

Na doma?i grudi imamo opravka z la?nivo sodnico. Darinka Pu?enjak, sodnica in predsednica okrajnega sodi??a v Murski Soboti, je lani avgusta policistom med postopkom preverjanja identitete dala la?ne osebne podatke. Zaradi kr?enja ugleda sodni?kega poklica in neprimernemu ter nedostojnemu obna?anju do dr?avnega organa je disciplinsko sodi??e ?e sprejelo ukrep. Sodnica bo pol leta kazensko opravljala isto slu?bo v 60 kilometrov oddaljenem Mariboru.

V Mariboru kot po ?ude?u na?li denar za socialne dejavnosti. Kljub manjku financiranja s strani dr?ave v vi?ini 4,9 milijona evrov ?upan Fi?travec obljublja ve? denarja za socialo. Ohranili so se vsi programi na podro?ju socialne dejavnosti, kulture, mladine in okolja. Manjkajo?a sredstva naj bi pridobili na ra?un zmanj?evanja stro?kov ogrevanja ?ol, z u?inkovitej?im pobiranjem nadomestil za uporabo stavbnih zemlji?? ter s prodajo lokalov in zemlji?? v lasti mestne ob?ine Maribor.

 

 

Facebook Twitter Deli