Konec igre

Na Mad?arskem vlada Viktorja Orbana ?e ?tiri leta popolnoma obvladuje mad?arsko politiko in dru?bo. Zadnja dva meseca se vrstijo mno?i?ni protesti proti vladajo?i desni?arski stranki Fidesz, katera je v zadnjih dveh mesecih izgubila ve? kot 900.000 od 2,1 milijona volivcev. Protestniki nasprotujejo strogim var?evalnim ukrepom vlade, ki so jih sprejeli ta ponedeljek, nara??ajo?i korupciji in ?edalje slab?emu gospodarskemu stanju. Organizatorji protestov niso politi?no opredeljeni, zato na protestih ni bilo zaslediti nobenih strankarskih zastav. Protesti so se zvrstili v Budimpe?ti in v ve? kot desetih ostalih mad?arskih mestih, z manj?imi shodi so izkazali podporo mad?arskemu ljudstvu tudi ?irom po Evropi. ?Konec igre? sporo?ajo protestniki in zagotavljajo, da se bodo protesti ?e nadaljevali.   

Danes se v Pakistanu za?enja tridnevno ?alovanje za ?rtvami napada na ?olo v Pe?avarju. ?alovanje po najbolj krvavem napadu v zgodovini Pakistana, v katerem je umrlo 141 ljudi, je zaukazal pakistanski premier Navaz ?arif. Po napadu bodo v Pakistanu ukinili moratorij na smrtno kazen v primeru terorizma. Le-ta je po pakistanski zakonodaji dovoljena, a je v praksi od leta 2008 niso izvajali. Napad, za katerega je odgovornost prevzela talibanska skupina TTP, naj bi bil povra?ilo za voja?ko operacijo v Severnem Vaziristanu v kateri je umrlo ve? sto talibanskih borcev.   

V Avstraliji je premier Tony Abbott po napadu na kavarni v Sydneyu odredil uradno preiskavo varnostnih nepravilnosti vseh vladnih agencij. Te so omogo?ile, da je nasilni kriminalec s skrajno islamsko dr?o Horan Monis v ponedeljek lahko napadel omenjeno kavarno. V napadu sta bila ubita 2 od 17 talcev, samo zadr?evanje talcev je trajalo ve? kot 16 ur. 50 letni Monis je kljub obto?bam o nasilnem vedenju, vpletenosti v umor svoje biv?e ?ene in obto?bam o spolnem nasilju proti pla?ilu var??ine ?e na prostosti.  

Poglejmo kaj se dogaja v Sloveniji. Civilna iniciativa Apa?e, ki se bori proti t.i. dvojni obdav?itvi slovenskih dnevnih migrantov, tj. delavcev, ki delajo v tujini in ?ivijo v Sloveniji, je 8. decembra predsedniku vlade in ministru za finance Republike Slovenije poslala odprto pismo v povezavi z zaustavitvijo postopka spremembe dohodninske zakonodaje. V ve?ji meri gre za v preteklosti obljubljeno dav?no olaj?avo s katero bi kompenzirali manjko stro?kov prevoza in malice, ki jih v tujini praviloma ne izpla?ujejo. Ker do predvidenega datuma tj. 15. decembra niso dobili nobenega odgovora od pristojnih organov napovedujejo protest 27. decembra ob 13.30 na starem mejnem prehodu v ?entilju. Ve? informacij na Facebook strani civilne iniciative Apa?e.

Odvetni?ka zbornica Slovenije sporo?a, da bodo v petek ponujali brezpla?no pravno pomo?. Pozivajo, naj si pomo? izbranega odvetnika zagotovite ?im prej, saj se bo pravna pomo? opravljala po predhodni najavi tako po telefonu kot v odvetni?ki pisarni. Opozarjajo, da imajo odvetniki pravico odkloniti brezpla?no pomo?, ?e se izka?e, da posameznik preverja odgovore pri ve?ih odvetnikih ali ?e ima poobla??enca. Pro bono dan bo letos potekal ?e ?etrti?, lani je za brezpla?en nasvet zaprosilo okoli 2700 ljudi, najve? vpra?anj se je nana?alo na delovno in socialno pravo, sledilo je civilno pravo.

Na dana?nji seji Dr?avnega zbora so obravnavali predlog zakona o organu in skladu za re?evanje bank. Preko tega sklada naj bi ban?ni sektor sam financiral svojo sanacijo, morebitne vnovi?ne te?ave bank se tako ne bi re?evale direktno iz prora?una, temve? iz sklada v katerega bodo sredstva vpla?evale banke. ?Namen je, da se za to ve? ne uporablja davkopla?evalskega denarja,? pravi namestnik guvernerja Banke Slovenije Janez Fabijan.  

 

Facebook Twitter Deli