Eppur si mouve!

V Atenah so obrnili plo??o. Premier Cipras, ki je pred parlamentarnimi volitvami obljubljal konec var?evalnih ukrepov, katere so Gr?iji vsilili Mednarodni denarni sklad (IMF), Evropska centralna banka (ECB) ter preostali mednarodni upniki, je sino?i poslal pismo naslovljeno na Evropsko centralno banko in Mednarodni denarni sklad v katerem je sporo?il privolitev v skoraj vse predloge obeh upnikov. Zaprosil je za novo dvoletno pomo? iz mehanizma za stabilnost evra v vi?ini 29 milijard evrov, za kratkoro?no premostitev kredita ter prestrukturiranje dolga. Evropska unija je takoj zavrnila drugi in tretji predlog, odlo?itev o prvem pa bo sprejela v roku nekaj tednov. Premier je predlagal ohranitev 30% olaj?avo za gr?ke otoke kjer se pojavljajo te?ave z dobavo blaga zaradi odro?nosti le-teh. Dolg do IMF zna?a ?e 1,6 milijarde evrov, kar pomeni, da se je nekdanja zibelka demokracije zna?la v dru?bi Sudana, Zimbabveja ter Somalije. Obenem omenimo ?e zanimivost, da je Thom Feeney za namen popla?ila gr?kega dolga do IMF-a zagnal crowdfunding kampanjo na portalu Indiegogo, katera je v treh dneh z ve? kot 50 000 sodelujo?imi zbrala nekaj ?ez 900 000?. Kljub vratolomnem znesku je uspeh kampanje je malo verjeten, saj omenjen znesek ne dosega niti enega odstotka celotnega dolga Gr?ije. Pogoj za uspeh je zbran celoten znesek 1,6 milijarde evrov. V primeru neuspeha kampanje bo vsem sodelujo?im denar povrnjen.

Sredozemlje je letos pre?kalo ve? kot 137 000 prebe?nikov. Rekordna ?tevilka je ve?ja za 83 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, poro?ajo iz organizacije Zdru?enih narodov. Ve?ina prebe?nikov prihaja iz Sirije, Afganistana, Somalije, Iraka, Nigerije in Sudana, namenjeni pa so bodisi v Gr?ijo ali Italijo od koder lahko brez te?av potujejo v preostale dr?ave Evropske unije.  

ZDA in Kuba odpirajo nova veleposlani?tva. Za konkretno spremembo odnosov na bolje med obema dr?avama je zagotovo zaslu?en simboli?en dogodek izpred dveh let, ko je Obama segnil v roko Castru na pogrebu Nelsona Mandele. Sledila so osemnajstemese?na tajna pogajanja, katera so se kon?ala konec lanskega leta in po katerih sta dr?avi izmenjali zapornike. Kuba tako ni ve? na seznamu dr?av podpornic terorizma in po zadnjih majskih pogajanjih ni ve? ovir za odprtje novih veleposlani?tev. Embargo zaenkrat ostaja.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je po sodbi Ustavnega sodi??a ponovno pregledal ve? kot 5000 zadev v zvezi s spremembami pokojnine. Do roka, postavljenega s strani Ustavnega sodi??a, ki je pretekel 29. junija jim je uspelo pregledati 5237 zadev, ostaja jim ?e 378 primerov. V 1645 izdanih odlo?bah so pokojnine spremenili 1290 upokojencem. Povpre?je povi?ane pokojnine zna?a 53,2 evra, najve?ja razlika med priznano in ponovno odmerjeno pokojnino zna?a 410,43 evra. Spremembe bodo zavod v juliju stale okrog 70 000 evrov.    

Facebook Twitter Deli