Zgre?eni intervju in zablode "vstajni?kega" ?upana

Napovedani veliki intervju, ki sta ga z mariborskim ?upanom dr. Andrejem Fi?travcem opravila Dragica Korade in Igor Selan, objavljen je bil  v tokratni sobotni prilogi Ve?era, je zame veliko razo?aranje predvsem zaradi vpra?anj, ki so izven dometa ob?inske politike in splo?nih poraznih razmer v mestu. Posvetiti velik del intervjuja z ?vstajni?kim? ?upanom, ki to ve? no?e biti, vpra?anjem, ki so povezana z  zadnjimi evropskimi dogajanji, se mi zdijo izven konteksta intervjuja. Pri?akoval sem pogovor o problemih mesta in ?e posebej o problemati?nem na?inu vodenja mestne politike v drugem najve?jem slovenskem mestu. Kaj pa ima Maribor z zadnjimi dogodki vezanimi na neoliberalisti?no stiskanje zanke okrog gr?kega vratu? Prav tako ne razumem, zakaj je potrebno napenjati ustne mi?ice za ocenjevanje bednega, podrepni?kega odziva novodobnih slovenskih politikov Cerarjevega in Mramorjevega kova.

Ta del intervjuja je izzvenel, tako kot je dejal ?upan: ?V Sloveniji do?ivljamo sindrom vi?inske bolezni?. Vi?inska bolezen za katero trpijo izvoljeni na ravni dr?ave in v mestu potrjujejo tudi ?upanove besede, ko pravi, da so za njega edini demokrati?ni standard volitve. Prevedeno v dogajanja v Sloveniji in v Mariboru to pomeni:? Kaj nas, izvoljene, briga, kaj si mislite o na?em po?etju! Izvolili ste nas, bodite tiho do naslednjih volitev?.

V nadaljevanju intervjuja so v ospredju bolj zemeljske teme, kot so na primer ?irjenje javne kuhinje, delo?acije, poizkus prora?unskega napada na socialne transferje in podobno.

Odgovori ?upana na vpra?anja povezana z njegovim ?upanovanjem znova potrjujejo ?e ve?krat izpri?ano, da ?upan ne razume svoje vloge v delovanju mestne ob?ine. Svetujem mu, da si vzame kak?en teden izobra?evanja na temo ?Zakon o lokalni samoupravi ? naloge in pristojnosti ?upana in mestne uprave?. V kolikor mu bo to temo uspelo osvojiti, za kar je malo upanja, se bo lahko razbremenil ve?nih iluzij povezanih s svojimi managerskimi podvigi na Bli?njem in Daljnem vzhodu. Mogo?e bo ob tem celo spoznal, da lahko ?ivi in dela brez mnogo?tevilnih svetovalcev in komunikacijskih gurujev. S tem bo naredil ob?insko upravo bolj vitko in ?e ostalo bo nekaj cvenka v obubo?ani ob?inski blagajni.

Tudi zablod v zvezi z javnimi podjetji se lahko s kak?nim ??nelkurzom? re?i. Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga o?itno ?upan ne mara, mu lahko pri tem nudi strokovno in morda ?e kak?no drugo pomo?. In to ?pro bono?.

Lahko mu tudi razlo?i, da na ravni ob?ine deluje odbor, ki se mu re?e Nadzorni, katerega dol?nost je bdeti nad ob?inskimi financami, pa tudi nad poslovanjem vseh ob?inskih javnih podjetij in zavodov. V predlaganem ??nelkurzu? lahko tudi izve, da imajo vsa javna podjetja, pa tudi nekateri zavodi, organe, ki se jim pravi Nadzorni sveti. In vsi ti nadzorni organi, ki naj bi bili samostojni in neodvisni od trenutno vladajo?e  politike, ?e seveda verjamete pravljicam, bi lahko, ?e bi po?teno opravljali svoje delo, veliko prispevali k izbolj?anju ob?inskih financ. Tako bi lahko ?upan razbremenil teh obveznosti tudi svojega guruja, gospoda Kova?i?a.

In ?e o gospodu Kova?i?u, brez katerega ?upan o?itno ne more in ne zmore. Pozivam Maribor?ane, naj ne motijo tandema Kova?i? ? Fi?travec pri realizaciji njunega ?ivljenjskega cilja, do leta 2018 v Maribor pripeljati 5000 delovnih mest. In prav vseeno je, kdo jih bo v Maribor pripeljal: Belorusi, Arabci, Turki ali Azarbejd?anci. Sam sem skoraj prepri?an, potem, ko je ?upan govoril ?o novi svilnati poti med Kitajsko in Evropo in, da je Maribor kitajsko okno v Evropo?, da bodo 5000 delovnih mest zagotovili Kitajci. Poglejte samo uspehe Martura! Sedaj pa v hladovino in lepo se imejte!

Facebook Twitter Deli