Politi?na kriza v Mariboru

Kako hitro te?e ?as sem se zavedel tisti hip, ko sem se spomnil, da je jutri sreda in da je na vrsti Polizika, ki ji moram vsakih ?tirinajst dni dati neko politi?no vsebino. Med razmi?ljanjem o tem, ?esa se naj lotim, sem prisluhnil napovedniku na Nacionalki za oddajo Odmevi. Tokrat v Odmevih ne bo govora o porednih in neposlu?nih Grkih, ki no?ejo plesati na melodije iz Bruslja, bolje re?eno po notah kapitala. Igor Bergant, voditelj Odmevov bo z gosti iz Maribora spregovoril o  politi?ni krizi v drugem najve?jem slovenskem mestu. Hvala Igor, si  re?em, pa sem dobil izto?nico za dana?njo Poliziko. Ker je bilo do Odmevov ?e kar nekaj ?asa, pa tudi de?evati je skoraj prenehalo, sem se odlo?il za dalj?o, hitro hojo po Radvanju, da se malo, kot bi rekli ?tajerci, ?preluftam?.

V pri?akovanju, da bom o politi?ni krizi v mojem mestu izvedel kaj ve?, sem se udobno namestil pred televizor. Sledilo je prvo razo?aranje, ko je Igor napovedal gosta iz Maribora. Pri?akoval sem nekoga iz civilne dru?be, ali pa kak?nega politi?nega analitika s kriti?nim pogledom na razmere v Mariboru, do?akal pa aktualnega ?upana in gospoda Kri?mana, ?upana izpred mnogih, mnogih let.

Debata, ki je sledila, je bila zlasti s strani ?upana Fi?travca polna floskul o naporih, ki jih vlaga aktualna politi?na oblast v mestu, da bi se stvari ?e bolj obrnile v pravo smer.

Ni govora o politi?ni krizi je zatrjeval ?upan. ?e ne bo ?lo s politi?no koalicijo, pa bo delovala programska, je dejal in gledalstvo pomiril z vestjo o uspe?nem pogovoru z odpadniki iz svoje liste.

Kak?en preobrat. Ve? kot ?tiri mesece so si on in njegovi prizadevali spisati tako imenovano Koalicijsko pogodbo, s katero so se razdelila interesna podro?ja med tiste, ki so bili pripravljeni pogodbo podpisati. Podpis tega papirja je bila zgolj in samo politi?na zaveza, da se bodo imeli radi in si med seboj ne bodo nagajali.

V trenutku, ko je pri?lo v ?upanovem interesnem zdru?enju do razkola, ker nekateri niso dobili tisto kar so pri?akovali, koalicijski papir za ?upana nima ve? posebne te?e. Sedaj, tako ?upan, bo pomembno programsko sodelovanje. Ob tem naj samo spomnim, da je zaradi ?tirimese?nega nategovanja okrog koalicijskega papirja povsem zastala priprava Prora?una za leto 2015. Le ta se je nato sprejemal na vrat na nos. Da ni bilo nobene javne razprave o tem dokumentu, pa za ?upana tako ali tako ni pomembno.

In ?e novica, ki jo je nam, nevednim Maribor?anom, v Odmevih namenil ?upan. V ?asu njegovega ?upanovanja, tako Fi?travec, je Maribor pridobil kar 1500 delovnih mest. Neverjetno! Pa naj ?e kdo brije norca iz mariborskega Marka Pola.

Ob ?upanovem odlo?nem nastopu se je zdel gospod Kri?man kar nekako izgubljen. Menil je, da je samo programska koalicija tisto, kar bo popeljalo Maribor naprej in pri tem naletel na Fi?trav?evo  navdu?eno prikimavanje. Manj navdu?en je bil Fi?travec ob Kri?manovem vpra?anju, kje se vidijo rezultati prizadevanj aktualnega ?upana in njegove ekipe. Oba pa sta se strinjala, da je bilo v Mariboru v preteklosti marsikaj ?zafuranega?. K temu bi sam dodal, tudi v ?asu Kri?manovega ?upanovanja in pri tem spomnil na koncesijsko pogodbo s francosko firmo za izgradnjo centralne ?istilne naprave. Zaradi te koncesijske pogodbe pla?ujemo v Mariboru za ?i??enje odpadne vode kar 4,6 krat ve? kot Ljubljan?ani.

Naj zaklju?im dana?njo Poliziko z obljubo, da se bom v prihodnje trudil, da ne nasedem reklamnim napovedim o tak?nih ali druga?nih politi?nih krizah in njihovem re?evanju z gosti Odmevov.

Facebook Twitter Deli