8. marec, dan delovnih ?ena

Lep pozdrav in ponovno dobrodo?li v moji ponedeljkovi poliziki. Glede na to, da je bil v?eraj 8. marec, ne bo te?ko uganiti o ?em mislim govoriti.

Danes ?elim razpredati o dnevu ?ena. Ja, dali so nam en dan v letu, ki ga lahko slovimo in morda nam stisnejo ?e kak pu?eljc v roke, da se razne?imo in damo potem do naslednjega leta mir.

Dolgo sem mislila, da je ta dan res nekaj posebnega in zdelo se mi je sila romanti?no, da imajo vse ?enske na svetu en dan, ki je namenjen slavljenju njihovega obstoja, ne glede na to kdo so, kaj po?nejo in kje ?ivijo. O?e in dedek sta nam vedno podarila cvetje in bilo je prelepo. Ker sem v tem aspektu odra??ala v tako reko? razsvetljeni familiji, kjer smo bili vsi enakovredni in kjer ni bilo nikakr?nih distinkcij med mo?kim in ?enskim svetom, se nisem nikdar po?utila omalova?evano in manjvredno, ?enska gor ali dol. Zato tudi posledi?no nisem ?utila potrebe po emancipaciji. Zakaj bi hlastala za ne?im kar sem ves ?as imela in torej nisem mogla pogre?ati? Potlej pa ?ez nekaj ?asa vseeno mal?ek prebiram o zgodovini dneva ?ena in ugotovim, da gre za dan delovnih ?ena. Torej tistih ?ensk, ki opravljajo poklic. Zakaj je bilo tako? Ja, ker se vodenje gospodinjstva ter skrb za otroke in mo?a o?itno ni tretiralo kot delo. Saj res, malo ?i??enja, pranja prerila, likanja, kuhanja, nakupovanja, delanja doma?ih nalog, u?enja, ?ivanja, pripravljanja ozimnice ipd., ni delo. In tako se je sesula moja lu?kana iluzija o dnevu, ko se poklonimo ?enskam.

Tako se je torej za?elo moje odra??anje in ozave??anje glede polo?aja ?ensk v na?i ?moderni? dru?bi. Z leti sem ugotovila, da smo res vsi enakopravni a o?itno ne enakovredni. Kdo pa najve? velja? Danes, v 21. stoletju povsem presenetljivo najvi?je kotirajo heteroseksualni mo?ki. O, ja! Pri?li smo res dale?. V?asih je pravi dec ?ensko mahnil po betici in jo zvlekel v votlino. To so bili dobri stari ?asi, ko so mo?ki lahko odkrito poljubno razpolagali z ?njihovimi? ?enskami. Danes pa je vse druga?e. Na?a dru?ba se je razvila do tak?ne mere, da vseskozi kri?i parole o  toleranci, medsebojnem spo?tovanju, empatiji, enakopravnosti, enakosti in ljubezni brez meja, isto?asno pa prikrito in zahrbtno neutrudno razdeljuje, klasificira, segregira in zatira celo vrsto socialnih skupin. Polo?aj ?ensk se je morda izbolj?al v razvitem svetu, drugje pa je to ?e druga pesem. Nujno se mi zdi poudariti, da izbolj?anje polo?aja ?enske ?e ne predstavlja popolne enakovrednosti mo?kemu spolu. Pa zakaj se sploh obremenjujem s polo?ajem ?ensk? Saj mi gre dobro tukaj v sr?ku Evrope, mar ne? Hja, res mi ne gre slabo, ampak, iskreno povedano, ?e vedno pa tu in tam za?utim nepo?tenost, ki me doleti samo zato, ker sem ?enska. O tem nikdar ne govorim, ker se mi zdi izpod ?asti, da bi se prito?evala nad tem in ker me dru?ba u?i, da ?babe? tako ali tako samo nergajo in tarnajo, ko pa jim v resnici prav ni? ne manjka. O.k., hvala torej za vso to svobodo, ki smo je ?enske dele?ne.

Vseeno pa se moramo vpra?ati kam nas je emancipacija pripeljala. ?e zadeve mal?ek karikiram, bi zadeve opisala slede?e. Lahko se izobra?ujemo, lahko delamo poln delovni ?as z nadurami vred, vzgajamo otroke, opravljamo gospodinjska dela, lahko si na redni bazi ogulimo sleherni del?ek telesa, ki je pora??en, lahko si pove?ujemo jo?ke, nosimo pre?udovito udobne izume kot sta wonderbra in tange. Seveda si lahko kupujemo izdelke proti celulitu, maske za obraz, lahko hodimo na pedikure, frizure in manikire, lahko predstavljamo in tudi moramo loviti lepotni ideal (trenutno je aktualen videz, ki bi ga poimenovali kar oda anoreksiji) in ne na zadnje smo lahko v vseh aspektih tretirane kot manj spretne, sposobne in zmogljive, zato pa smo lahko tudi pla?ane manj kot mo?ki? Kaj pa predstavlja teh borih 22% manj?e pla?ilo za enako delo, kot ?e bi ga opravljal mo?ki. Kaj ni lepo biti ?enska?

Kako nas gledajo mo?ki v povpre?ju? Kaj si od nas ?eli mo?ki s pridihom balkanskega ?ovinista? V veliki ve?ini bi bilo najbolje, ?e bi lepo pridno delale kot ?ebelice. Pri celi stvari pa bi morale lepo poni?no, ljubko urejene ob?udovati mo?ko sposobnost in brezpogojno priznavati njihovo dominanco. Ker smo tako enakopravne in svobodne, danes tudi bele?imo porast trgovine z belim blagom in vedno ve?je ?tevilo prisilnih porok. Pa kaj? Ljubezen in svobodna volja pa sta tako ali tako precenjeni. Pa, da ne boste mislili, da se to dogaja nekje dale? v nerazvitem in sila primitivnem svetu in si zato oddahnili, saj nas to, kar se dogaja nekje tam dale? stran, ne tangira preve?. Ne, te zadeve se dogajajo tudi v na?i ljubki in varni Sloveniji. Nevladne organizacije so samo v letu 2013 zabele?ile 21 prisilnih porok romskih deklic. Stare so bile okoli 12 let, njihova cena pa se giblje od 4000 EUR naprej. Ampak to so le Romi in zato se v to raje ne vtikajmo, ker je to ?e tako ali tako problemati?na tematika. Ja, tako to gre pri nas v socialni in osve??eni Sloveniji. Po svetu je ?e bolj?e. Zaradi posilstva je marsikatera ?enska morala umreti, saj je vendarle osramotila ?ast dru?ine. Kaj pa si je mislila, ko se je zna?la v tej grozoviti situaciji? Da ji bodo pomagali in jo razumeli, ali celo so?ustvovali z njo? Vsaka ?enska si ?eli tako uvidevnega brata, o?eta, strica ali mo?a... Mno?i?na posilstva so na vsakdanjiku, mo?ki pa v veliki ve?ini opro??eni. Vedno ve?je je tudi ?tevilo lepo zakritih ?ensk, kar je pojav, ki ga gre po vsej verjetnosti pripisati velikemu bojnemu pohodu Islamske dr?ave. Ja, tako je torej stanje stvari.

Ob dnevu ?ena se vpra?ati moramo ali je narobe, da so se danes v ?enskah prebudile ambicije po ne?emu ve?? ?e bi rade imele kariero tak?no kot mo?ki in ne bi imele otrok? Po drugi strani pa, ali je morda narobe, ?e si ?enska ?eli biti samo gospodinja in mama? Ali jo je potrebno gledati zvi?ka in tretirati kot leno in neambiciozno? Kak?na je lahko aspiracijska raven ?enske v 21. stoletju? Kaj se zanjo spodobi, kaj si lahko ?eli zase, za svoje ?ivljenje? Pri?a smo razdvojenosti ?ne?nega? spola med tranzicijo paradigme ?enske esence v prakti?nem svetu. Sodobna ?enska mora biti poslovno uspe?na, dobra mati, zvesta in dobra ?ena, idealna ljubimka in izjemna gospodinja...?e kaj? Kako naj vse to opravi brez, da bi zanemarila katero od podro?ij? Ali jo mora res biti sram, da ne more opravljati 100 stvari naenkrat? Kako se je spreminjala vloga mo?kih v zadnjih nekaj stoletjih? Mo?ki se je razvijal od tistega, ki je moral preskrbeti dru?ino, do tistega, ki prisostvuje porodu svojega otroka in ki naj bi ?e zmeraj finan?no preskrbel dru?ino, a mu pri tem pomaga ?ena. Kljub vsemu se mi zdi, da je res lepo biti ?enska. Seveda je te?avno, ?e ima? kaj za povedati in si prebrala kaj ve? kot ljubezenski roman ali nasvet za dobro ?i??enje made?ev, ampak z malo truda in sre?e se najdejo zdru?be intelektualcev, kjer je vseeno ali jih ima? med nogami ali ne. Ne boste verjeli, obstajajo pa tudi tak?ni mo?ki, ki so jim v?e? pametne, izobra?ene ?enske z mo?nim zna?ajem.

Ker smo ?e v ?enskih vodah, se lahko torej vpra?amo kak?en je recept za pre?ivetje v mo?kem svetu. Kako se prebijati brez, da bi postale tiste stereotipne feministke, ki si ne brijejo nog, ne poznajo glavnika in predvsem zani?ujejo vse mo?ke, ker so vsi enaki in so torej vsi svinje? Mo?ki se lahko mirne du?e identificirajo preko svojega spola. Pri ?enskah je to seveda druga?e. ?e ne ?elijo zblazneti in se zmeraj po?utiti tla?ene iz strani ?mo?nej?ega? spola, je edina mo?nost ta, da se distancirajo od svoje spolne identitete in jo nekako prezrejo oz. jo pri?nejo dojemati kot neke vrste sekundarno kvaliteto. Tako si bo lahko ?enska ob vsakem neuspehu ali ?haklu?, ki ga bo dele?na od mo?kega, rekla, da je to zato, ker je neustrezna kot oseba torej celostna persona in ne zato ker je ?enska. To je ve? kot jalova tola?ba. A je morda edina? Ali moramo same v sebi zatreti to kar je pri nas primarnega, da bi lahko uspele? Se moramo ena?iti z mo?kimi, da bi jim bile v vseh pogledih enakopravne?

Pa kaj bi se obremenjevali s tem, ko pa dr?ava propada, po novem jo kradejo tudi univerze (in tako je ?la ?e ena ministrica pa pa) in ?e najhuj?e: cela horda zahojenih nestrpne?ev se zgra?a nad odlo?itvijo, da se lahko homoseksualci kon?no poro?ijo in celo posvojijo otroka. Groza, ljudje, ki se imajo radi se lahko ?enijo in ker imajo ogromno ljubezni in tudi finan?nih zmo?nosti bi radi vzgajali otroke! Ja, res gre vse po zlu tukaj pri nas doma.

Jaz pa bi rekla samo slede?e. Dragi moji, ?estitam za dobljeno bitko in priznanje, da ste enakopravni tako kot ?enske. ?elim pa vam, tako kot na?emu spolu, da bi bili tudi enakovredni tistim ?izofreni?nim vernikom, ki verjamejo v tri bitja v eni pojavi. ?ivela sveta trojica, kr??anski in tolerantni duh! Vedeti je treba, da nam nih?e ne more vzeti na?ega dostojanstva. Lahko pa ga izgubimo, s tem, ko ga ?elimo nekomu drugemu odvzeti.

 

Facebook Twitter Deli