Glasbena idilika 9. 5. 2014

Nils Petter Molvaer. Skandinavec, ki navdih i??e v zvokih in ga skozi trobento izpihne v samosvoj glasbeni izraz. Projekti kjer nima mo?nosti improvizacije ga ne zanimajo. 28. marca je iz?el njegov zadnji album ?Switch?, ki predstavlja nov zvok in ?e nesli?an instrument, pedal steel kitaro. Njen zven se mu zdi tako brezhibno kakovosten kot je melodija po?asnega valovanja oceana. Sli?i kako komunicirajo ribe, vendar ?e nikoli v ?ivo ni sli?al kitov. 15. maja bo nastopil v Kinu ?i?ka, ki koncert pripravlja v sodelovanju z Branetom Ron?elom.

?tiri leta in pol so minila od va?ega zadnjega nastopa v Sloveniji. Kak?ne spomine imate na ve?er 16. novembra 2009?

NPM: Spomnim se. Lepo je bilo, prizori??e mi je bilo v?e?.

15. maja boste koncert izvedli na istem prizori??u. Se radi vra?ate? Kako izkoristite izku?nje z dolo?enega prizori??a, ko se nanj ponovno vrnete?

NPM: Ne razmi?ljam toliko o tem kako izkoristiti prednosti dolo?enega prizori??a. Seveda se je vedno lepo vrniti na tako lep kraj kot je Ljubljana, vendar sem, odkar sem nazadnje igral tam, imel ve? kot 300 koncertov, tako, da se spomnim bolj malo. Pogosto se spomini vrnejo, ko sem ponovno na dolo?enem prizori??u. Pravzaprav se spomnim, da imate blizu hotela v katerem smo preno?ili zelo lep park. Tja sem ?el te?i. No, ampak to je verjetno zgolj zaradi tega, ker ve? koncertiram kot pa te?em.

Kaj pri?akujete od poslu?alca na va?em koncertu? Pripravite mu namre? odli?no podlago za zavedanje lastne eksistence, biti tukaj in zdaj.

NPM: Veseli me, ?e lahko preko glasbe posredujem sporo?ilo, ki spodbudi take ob?utke. Zame vsak koncert pomeni biti tukaj in zdaj. Isto je z izku?njo. Seveda se bomo tudi tokrat potrudili, da bo vsak imel mo?nost, da to do?ivi.

Se kdaj, ko igrate, postavite v vlogo poslu?alca? Si kdaj posku?ate predstavljati kaj do?ivljajo ljudje, ki so pri?li poslu?at va?o glasbo?

NPM: Ne. Kadar igram, sem z mislimi globoko v glasbi. Ne razmi?ljam, sem samo mo?no osredoto?en na to kar po?nem. O tem kaj ljudje razmi?ljajo in kako ob?utijo in do?ivljajo moje koncerte razmi?ljam v?asih, ko sem na koncertu sam v vlogi poslu?alca.

Ustvarjate zvo?no podlago in mo?no atmosfero. Koliko vam pomeni vizualna dopolnitev scene na odru? Ali sodelujete pri njenem oblikovanju?

NPM: Od za?etka sem sodeloval tudi pri oblikovanju vizualne podobe. Vendar zaupam ljudem, ki so v moji zasedbi. Na tej turneji pa bomo atmosfero dopolnili s svetlobnimi u?inki.

Kako izbirate VJ-je in s ?im vas morajo prepri?ati?

NPM: ?e od za?etka sodelujem z Tordom Knudsenom. Pravzaprav je bil on prvi, ki sem ga povabil k sodelovanju. To je bilo sredi 90. let, ko sem sestavljal band Khmer. Kadar on ne more, ga nadomesti Tord Eliassen, norve?an, ki ?ivi v Franciji. Na ?alost sta tokrat oba na dolgih turnejah tako da, ?

Kje dobite navdih za elektronske vlo?ke? Ali skandinavska elektronska glasba vpliva na kompozicijo va?ih elektronskih elementov?

NPM: Mogo?e malo. Navdihuje me mnogo stvari, verjetno tudi skandinavska elektronska glasba. Zvok je moj najve?ji navdih. Vedno najprej in predvsem i??em in poslu?am zvoke, ki so mi v?e?. To je tisto kar me najbolj inspirira.

28. marca je iz?el va? zadnji album "Switch". Ima zelo pomenljiv naslov. Zamenjali ste zasedbo, zalo?bo, ... Kako ste se odlo?ili, da je ?as za spremembo?

NPM: Pravzaprav je bilo vse skupaj zelo organsko. ?e nekaj ?asa sem razmi?ljal, da bi v svojo glasbo vpletel pedal steel kitaro. Malo je manjkalo pa bi si pred letom celo kupil svojo. Ko se je Stian Wasterhus osredoto?il na svoj projekt, se mi je zdelo normalno, da ta zvok predstavim tudi v svoji glasbi in na ta na?in bolj smiselno izpeljem dolo?ene melodi?ne kompozicije.

V svojo glasbo ste torej vpeljali nov in?trument, ki ga pri vas do zdaj ?e ni bilo mogo?e sli?ati - pedal steel kitaro. Zakaj ravno ta?

NPM: V?e? mi je njen zvok. Je tako brezhibno kakovosten kot bi poslu?al po?asno valovanje oceana. Zdelo se mi je, da se bo zvok pedal steel kitare dobro ujel z zvokom moje trobente in mislim, da se res. In Geir je izvrsten glasbenik tako da sem zaradi tega zelo vesel.

"Switch" je iz?el pri zalo?bi Okeh Records. Gre za jazz znamko znane zalo?be Sony. Si ?elite ve?je promocije?

NPM: Mislim, da vedno obstaja ?elja po ve?ji promociji. Vsaka zalo?ba ima dolo?en prora?un, ki predvideva dolo?eno naklado albumov. ?e jih prodajo milijon, dobi? ve?jo promocijo kot si si predstavljal; ?e jih prodajo pet tiso?, je to to kar ti ponudijo in ni? ve?. Tako to gre. Sicer pa mislim, da Okeh pravzaprav je Sony. J Nekatere zalo?be so pa? bolj?e od drugih.

Do kak?nega pomembnega spoznanja pri ustvarjanju svoje glasbe mora avtor priti, ko presodi, da je ?as za spremembo oziroma kaj je generator spremembe?

NPM: Mislim, da je to stvar vsakega posameznika. Nekateri v svojih karierah naredijo mnogo sprememb, drugi malo, spet tretji na to sploh ne pomislijo. Jaz osebno posku?am slediti svojemu ob?utku in radovednosti.

Zdi se, da imate Norve?ani, in nasploh Skandinavci, bolj drzen in fleksibilen odnos do jazza. Kaj mislite, da je vzrok za to?

NPM: Mora biti nekaj z na?o vikin?ko krvjo. J Hecam se. Mislim, da ima to opraviti z mnogimi stvarmi. Ena je mogo?e ta, da je Norve?ka majhna dr?ava z zelo odprto glasbeno sceno kjer glasbeniki iz razli?nih glasbenih stilov ustvarjajo skupne projekte. Na ta na?in se pojavijo novi, sve?i glasbeni izrazi, ki so posledica odprtih in neobremenjenih pogledov. Verjetno je razlogov za to ?e zelo veliko, ampak sam o tem nikoli nisem razmi?ljal razen tokrat, ko ste me to vpra?ali.

Znani ste po tem, da igrate mnogo razli?ni glasbenih stilov. Bi lahko izpostavili v katerem se po?utite najbolj doma?e in kateri vam pu??a najve? svobode pri va?em glasbenem izrazu?

NPM: Obi?ajno se ne lotim projektov kjer ?e na za?etku vem, da ne bom imel mo?nosti improvizacije in interakcije z glasbo. V svojih glasbenih projektih imam vso potrebno svobodo.

Kateri va? album pa vam je zvokovno najbli?je?

NPM: Zvokovno? Rekel bi, da ?Switch?, ker je zadnji, ki sem ga naredil. Kolikor se spomnim mi je v?e? zvok na ve?ini mojih albumov. Ko dolo?en album zaklju?im, ga ne poslu?am ve?, razen ?e ?elim sli?ati dolo?ene glasbene oblike itd ?

Ustvarjate tudi glasbo za filme, baletne predstave, razstave, ... V ?em se tovrstno komponiranje razlikuje od tistega za album? V kolik?nem delu ste pri ustvarjanju le-tega svobodni?

NPM: Gre za popolnoma druga?en na?in dela. Zame gre pri ustvarjanju filmske glasbe za minimalizem. Preprostost. Film je solist, jaz pa sem tisti, ki zaobjame vse situacije, pokrajino, ?ustva, itd. Pri baletu je enako. Tudi pri razstavah so stvari zelo odprte. Skupno vsem je ustvarjanje razpolo?enja.

Lahko s svojo kompozicijo glasbe vplivate na kon?no podobo predstave ali so smernice ?e vnaprej dolo?ene?

NPM: Lahko in mislim, da se to od mene tudi pri?akuje. Vendar se mi zdi pomembno, da v glasbi ne pretiravam s ?ustvi. V?e? mi je kadar so dolo?ene situacije podcenjene, kadar izra?ajo manj kot je bilo pri?akovano. V?asih glasba niti ni potrebna ali pa lahko vsebuje zgolj eno ali dve noti, ki sta pravilno ume??eni. Rad delam na ta na?in.

Ste ?li kdaj na morje poslu?at kite?

NPM: Ne. Da bi sli?al kite, mora? biti pod vodo. Sem se pa ?e potapljal na kar nekaj krajih in lahko sli?im kako komunicirajo ribe. Sli?i se kot klikanje. Na ?alost pa, razen na CDjih in televiziji, nikoli nisem sli?al kitov. 

Facebook Twitter Deli