Razpis za odgovornega urednika Radia Marš

Zavod Mariborski radio študent - MARŠ razpisuje prosto delovno mesto odgovornega urednika. Odgovorni urednik Radia MARŠ je imenovan za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga Svet Zavoda Mariborski radio študent po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva MARŠ v širši sestavi.

Odgovorni urednik ne bo zaposlen v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, temveč bo za svoje delo plačan v obliki honorarjev oz. nagrad, ki bodo upoštevale finančno stanje in poslovne rezultate zavoda.
Odgovorni urednik je imenovan za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

 

Pogoji za odgovornega urednika so:

 • ima izkazane delovne izkušnje novinarske smeri na radijskem mediju; 
 • ima izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti; 
 • ima poleg angleščine znanje najmanj še enega tujega jezika; 
 • predloži program dela v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ; 
 • ima stalno prebivališče v RS; 
 • da je poslovno sposoben; 
 • da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja; 
 • da ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev; 
 • da ni član političnih strank doma in/ali v tujini; 
 • da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto; 
 • da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije; 
 • pridobi za imenovanje pisno podporo najmanj 33% članov uredništva.

Odgovorni urednik je pristojen in odgovoren: 

 • za vsako objavljeno informacijo, če z Zakonom o medijih ni drugače določeno; 
 • za določanje uredniške politike v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ kot neodvisnega, študentskega in nepridobitnega medija; 
 • da predlaga Svetu temeljno programsko zasnovo in letni programski načrt; 
 • da imenuje in razrešuje pomočnika odgovornega urednika zavoda MARŠ, urednike in/ali redaktorje redakcij in vodje programskih služb zavoda MARŠ; 
 • za vodenje, usklajevanje in razporejanje delovnih nalog urednikov, redaktorjev, novinarjev in programskih sodelavcev zavoda MARŠ, ki sodelujejo v procesu priprave in izvedbe radijskega programa;
 • za organiziranje strokovnega dela na področju programske funkcije zavoda MARŠ; 
 • za aktivno sodelovanje pri vprašanjih s področja razvoja programske dejavnosti zavoda MARŠ; 
 • za aktivno sodelovanje pri pridobivanju sredstev (fund-raisingu); 
 • za aktivno sodelovanje pri realizaciji civilno-družbenih projektov, ki jih je pridobil zavod MARŠ; 
 • za opravljanje drugih nalog iz njegove pristojnosti, določenih z Zakonom o medijih, z Aktom o ustanovitvi in/ali z notranjimi akti zavoda MARŠ.

K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

Kandidati v ožjem izboru bodo imeli predstavitve pred uredništvom v širši sestavi. Kandidati, ki bodo dobili vsaj 1/3 podporo uredništva, bodo imeli predstavitve pred svetom zavoda. O točnem datumu in uri razgovorov bodo kandidati obveščeni telefonsko oz. po elektronski pošti!

Dokumenti morajo biti poslani pisno s priporočeno pošto na naslov:

Zavod Mariborski radio študent - MARŠ
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

s pripisom:

RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA - NE ODPIRAJ!

Kandidati lahko skenirane in podpisane prijave posredujejo tudi na elektronski naslov razpis@radiomars.si. Prijavo je možno oddati osebno v prostorih zavoda na prej omenjenem naslovu, in sicer po predhodni najavi na telefonsko številko 041 959 381. Upoštevane bodo vse popolne vloge, ki bodo oddane po pošti, elektronski pošti ali osebno do vključno petka, 28. 4. 2017, do 24.00 (velja poštni žig oz. ura pošiljanja elektronske pošte).

Facebook Twitter Deli