Okrogla miza na temo medijske prezence humanistike

Dru?tvo Zofijini ljubimci je nastalo sredi digitalne revolucije in tako ni moglo zaobiti dejstva, da bo svoje poslanstvo opravljalo predvsem v digitalnih okoljih. Spletna stran je tako ?e od samega za?etka eno na?ih najpomembnej?ih orodij za osve??anje javnosti na podro?ju humanistike in filozofije ter posredovanja tehtne pisane besede. Od prvih korakov v svet digitalnega, je osrednja spletna stran ?e nekajkrat temeljito spremenila svojo podobo, zaradi nara??ajo?ega obsega vsebin in novih tehnolo?kih re?itev, pa smo se lani ponovno podali na pot temeljite preobrazbe, katere namen je bil en sam -, na?a humanisti?na prizadevanja ?e bolj trdno umestiti v »spletno vesolje« in jih hkrati pribli?ati ?im ?ir?i publiki.

Toma? Gru?ovnik je filozof in publicist, zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer pou?uje na Pedago?ki fakulteti. Leta 2008 je v reviji Dialogi objavil prispevek z naslovom »Filozofija danes«, v katerem temeljito preizpra?uje vlogo filozofije v javnem (medijskem) prostoru.

?iga Brdnik je diplomirani novinar in filozof, sodelavec ?asopisa Ve?er. Je ?lan dru?tva Hedonisti?nih Kreativcev in programske ekipe Zavoda Udarnik. Diplomiral je s temo »Filozofija kot teoretski temelj in refleksivni moment mno?i?nega tiska«.

Boris Vezjak predava filozofijo na Filozofski in Pedago?ki fakulteti v Mariboru. Kot komentator in bloger je oster kritik slovenske dru?bene stvarnosti, predvsem medijskega in politi?nega diskurza. Leta 2001 je za Dialoge pripravil ob?irno temo z naslovom »Mariborski mediji in humanistika«, v kateri raziskuje vlogo humanistike v mariborskih medijih.

Facebook Twitter Deli