Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Emina Koren, 15. 12. 2014 12:43, Polizika

To, da je tisti, ki je po ?tajersko gotof, in to upravi?eno, s svojimi ve? kot drznimi in megalomanskimi ?irokopoteznimi odlo?itvami dodobra zavozil mesto in nas pahnil v katastrofalno finan?no situacijo, je staro dejstvo. Da bi bila zadeva ?e bolj pestra, nas je seveda ravno v tem post-kanglerijansko-travmati?no-stresnem obdobju butnila tudi globalna finan?na kriza. Vsi vemo, da se je na?e prelestno mesto zna?lo v eni izmed najve?jih kriz, ki so ga doletele. OK, res sta bili tukaj I. in II.

Andrej Kurnik, 5. 12. 2014 15:31, Polizika

V perujskem glavnem mestu Limi poteka pod okriljem Zdru?enih narodov podnebna konferenca. Delegacije 195 dr?av razpravljajo o ukrepih za soo?enje s pere?im problemom ?love?tva, z globalnim segrevanjem. Mednarodna skupnost mora do podnebnega vrha, ki bo naslednjega decembra v Parizu, priti do dogovora, kako radikalno zmanj?ati emisije toplogrednih plinov. Znanstvene avtoritete, ki se ukvarjajo s podnebjem, so nedvoumne: ?love?tvo mora ukrepati takoj, ?e ?eli prepre?iti, da se ozra?je segreje za ve? kot dve stopinji glede na predindustrijsko dobo.

Zoon Politikon, 3. 12. 2014 13:26, Polizika

Medtem ko se politi?ni tehnologi, sindikati, podjetniki, managerji, razni podjetni?ki vizionarji ter guruji, medijske hi?e, ki se mimogrede imajo za novinarske, in nasploh ustvarjalci javnih mnenj, ukvarjajo s tem ali je javna uprava preve? potro?na, neu?inkovita, neefektivna, neoptimalna, tro?i ve? kot lahko ustvarimo, se bomo mi napotili izven te binarne pozicije, saj ta kli?e po ne-mi?ljenju. Mi?ljenje namre? zahteva mnogo ve? kot zgolj u?inkovito ali neu?inkovito, DA ali NE, prav ali narobe, dan ali no?, a ali b, materija ali antimaterija.

Emina Koren, 1. 12. 2014 13:27, Polizika

Moje dana?nje razmi?ljanje je spodbudil ?lanek v enem izmed na?ih velikih ?asnikov, ki je najavljal velike spremembe na podro?ju kulture. Gre za predlog novega interventnega zakona vlade, ki predvideva ukinitev oziroma zdru?evanje zavodov z manj kot 15 zaposlenimi. Razlog za nov zakon je kajpak var?evanje. Glede na to, da so kulturne ustanove zadnjih nekaj let redno dele?ne najrazli?nej?ih vrst in oblik var?evalnih ukrepov, je vpra?anje, ki se postavlja, o?itno: ”Kako ?e lahko privar?ujemo v kulturi, brez da bi jo popolnoma ohromili ali se ji celo dokon?no odpovedali?”

Andrej Kurnik, 24. 11. 2014 16:52, Polizika

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je letos med januarjem in septembrom med pre?kanjem Sredozemskega morja ?ivljenje izgubilo 3072 migrantov. V zadnjih ?tirih letih je samo na zunanjih mejah Evrope ?ivljenje izgubilo 22394 migrantov. Ob tem Mednarodna organizacija za migracije v svojem poro?ilu ocenjuje, da je ?rtev na globalnih migrantskih poteh trikrat ve? in poziva k poenotenju metodologije ?tetja mrtvih in oblikovanje posebne mednarodne agencije za dokumentiranje smrti med ilegaliziranimi migranti.

Zoon Politikon, 19. 11. 2014 12:17, Polizika

Za?eli bomo s tem, da se bomo vpra?ali, ali je politika res sama sebi namen? Saj vendarle vsi poznamo gostilni?ka ren?anja, kot npr: ?Ah, pa saj ti politiki se res le ?e sami s seboj ukvarjajo!? ali pa ?Itak je za vse kriva politika, pustimo jo pri miru, naj se sama s sabo ukvarja, mi pa djmo n?nt ?e to fla?o!? ?Ma ben, kej ?mo ??

Emina Koren, 18. 11. 2014 11:30, Polizika

Letos smo obele?ili stoto obletnico prve svetovne vojne. Po vsej dr?avi so se zaradi tega vrstile ?tevilne prireditve, razstave, predavanja, izdajale so se knjige in ?e ne?teto stvari, ki jih je spro?il omenjeni jubilej. Vsi so trobili o toleranci in nas svarili pred ponovitvijo te svetovne morije in pridigali o morali, etiki in miru. Hkrati pa je ve?ina javnosti popolnoma indiferentno spremljala oboro?ene spopade (da ne bom rekla vojne, ker obstaja uradna razlika v definiciji in bi bila ?tevilka ob?utno manj?a), ki nam jih vsak dan servirajo mediji. Naj navedem le nekaj ?opaznih?

Andrej Kurnik, 6. 11. 2014 15:13, Polizika

Remi Fraisse je bil ubit pri svojih rosnih enaindvajsetih letih. S pla?ilno granato so ga ubili francoski oro?niki, ko je branil naravo, enkraten ekosistem, vse o?ji ?ivljenjski prostor za ?ivali in izginjajo? prostor sobivanja in so?itja ljudi in narave. Zgodilo se je na jugovzhodu Francije, kraju Sivens, kjer so se lokalni oblastniki odlo?ili zgraditi jez, s katerim bi namakali polja za industrijsko proizvodnjo koruze. Tej nakani produktivistov se je uprla nova generacija ekologov, zadisti, tisti ki branijo zones ? defendre (obmo?ja, ki jih je treba braniti).

Špela Pušnar, 4. 11. 2014 08:51, Polizika

Ne-vidni so vsi tisti, ki jih lahko oble?emo z nalepko PREKERNI DELAVEC. Ta za svoje usluge, torej delo, ?as in vse kar sodi zraven, po zakonu ne spada prav v nobeno kategorijo, ki bi ga kakor koli, torej pravno ali druga?e, za??itila. Govorilo se je ?e o novodobnem su?enjstvu itn.

Špela Pušnar, 5. 9. 2014 09:31, Polizika

Pozdravljeni ponovno v Poliziki na Mariborskem radiu ?tudent. Obra?amo se nazaj  na politi?ne vode in se spra?ujemo: ?emu spljoh politika? Je to nekaj, kar si nama?e? na kruh ali tisto s ?imer si obri?e? rit? V na?em primeru bo verjetno dr?alo tisto drugo, ?eprav je treba priznat, da nekateri nimajo niti za burek, kaj ?ele za sekret papir.