Mariborski tajkun?ki

Razmi?ljajo? o temah, ki bi jih lahko obdelal v prispevkih za Poliziko, ugotavljam, da jih je toliko, da bi z njimi zakupil prostor v Poliziki kar za naslednjih nekaj let. Misle?, da sem ?lahtni izbor za tokratno Poliziko opravil, zadovoljno sedem k zajtrku. V roke vzamem, tako kot vsako jutro, neko? na?, sedaj privatno lastni?ki Ve?er. Ker sem velik lokalpatriot, me vedno najprej zanese na stran, ki se ji v Ve?eru ?e od nekdaj pravi Maribor in regije. Zastrmim se v naslov Direktor Energetike solastnik Son?nega doma. Mislim si, bravo gospod Perc, Son?ni dom in Energetika, to je prava poslovna ideja. Kako genialno! Obnovljivi viri energije, to je na?a energetska prihodnost!

Potopim se v zapis Igorja Selana, nakar me pre?ine. Pa saj sploh ne gre za povezavo Javnega podjetja Energetika in obnovljivih virov energije za Son?ni dom, ampak za zasebno povezavo direktorja javnega podjetja in zasebnega doma za starej?e ob?ane. Ta gospod Perc, direktor javnega podjetja, ki oskrbuje velik del Maribora s toplotno energijo, ta je pa res pravi maher. Neverjetno, kaj vse mu uspeva?

Na primer! Iz javnega podjetja Energetika je razvil pravo korporacijo. Ustanovil je ?tiri h?erinska podjetja, jih povezal in tako prepletel, da tega klob?i?a niti posku?ajo ne razvozlati mestni organi; kot na primer Mestni svet, Nadzorni odbor mestne ob?ine ali, bog ne daj, ?upan, da o nadzornikih Energetike in njenih h?erinskih dru?b sploh ne govorimo. ?upana ?e nekako razumem. Najprej, zelo je obremenjen z ekskurzijami na daljni vzhod, pa tudi po izobrazbi, kljub doktoratu, mu je verjetno slovensko korporacijsko upravljanje tuje. Sicer pa te, slovenske ina?ice korporacijskega upravljanja ne razumejo niti tisti, ki so o tem spisali slovensko zakonodajo. Ampak, mestni svetniki, izbrani cvet z list in politi?nih strank, ?e zlasti tisti, ki jim je Mestni svet tako reko? drugi dom, ti bi pa lahko ve? vedeli o obnovljivih virih energije v povezavi z javno zasebnim partnerstvom v lu?i korporacijskega upravljanja na slovenski, res izvirni na?in. Oprostite, me je kar zaneslo v politi?ne vode.

Vrnimo se torej k na?emu geniju, gospodu Alanu Percu, direktorju Energetike. Ni mi znano, kdaj je presedlal iz Plinarne Maribor v Energetiko, ali pred ali po privatizaciji Plinarne, vsekakor pa je njegov prihod v Energetiko spro?il bujni razcvet h?erinskih podjetij, v tak?ni ali druga?ni povezavi z javnim, ?e bolj pa z zasebnim kapitalom. Leto 2013 je bilo za razrast h?era ?e posebej uspe?no. Ustanovljene so bile kar tri h?erinske dru?be. Javno zasebna dru?ba Moja energija, kjer se kot tretjinski lastniki pojavijo zasebno podjetje Plinarna Maribor, biv?i Per?ev delodajalec ter javni podjetji Elektro Maribor in Energetika.

Pri Moji Energiji, h?erinski dru?bi Energetike, ne smemo prezreti ?e ne?esa. Njen direktor Toma? Zavir?ek je zgolj ?isto po naklju?ju 50 odstotni lastnik podjetja Vitoma PR in spet je zgolj ?isto slu?ajno Energetika s to firmo sklenila pogodbo o svetovanju za odnose z javnostjo. Vidite Maribor?ani, kako koristno je javno zasebno partnerstvo med direktorji javnih dru?b!

Potem sta tu ?e dve Energiji. Eni se re?e Na?a Energija, drugi pa Top Energija. Ker je bilo o?itno ?tevilo Energij premalo, je gospod Alan Perc v letu 2014 ustanovil ?e Energijo in okolje. Sicer pa namen mojega tokratnega zapisa ni raz?lenjevati, zakaj Energetika potrebuje ?tiri h?erinske Energije. O tem morda kdaj drugi?.

Bolj me zanima, kako lahko manager v javnem podjetju, pa ?etudi tak maher kot je Alan Perc, najde poleg javnih ?as ?e za zasebna podjetni?ka partnerstva.

O?itno je, da dela teh supermanov v mariborskih javnih podjetjih nih?e, ki bi jih moral, ne nadzira? Kaj po?no nadzorni sveti dru?b in skup??ine dru?b, kaj Mestni svet, kaj ?upan ali Nadzorni odbor mestne ob?ine? In ker njihovega nadzora ni, nastajajo nove in nove, tako kot v primeru Energetike, javno zasebne povezave. V ?igavem interesu?

Poleg tega, da je gospod Perc naravnost genialen pri vodenju javnih podjetij, je zavidljiv tudi njegov smisel za var?evanje in ustvarjanje prihrankov. Kar 350.000 evrov prihrankov, tako Perc, je vlo?il v lastni?tvo Son?nega doma. ?e sledimo Per?evi razlagi, je privar?evati 350.000 evrov ma?ji ka?elj. Predlagam gospodu Percu, da svoja znanja o var?evanju ponudi na primer Mramorju in Cerarju ali morda kar Merklovi in Junckerju.

Da zaklju?im s predlogom Maribor?anom. Razvijajte dobre, javno zasebne poslovne ideje, ustvarili si boste zavidljive prihranke, ki jih boste nato lahko aktivirali na na?in kot nam je to prikazal Alan Perc, direktor javnega podjetja Energetika.

Sedaj pa v hladovino in lepo se imejte!

Facebook Twitter Deli