Predsedniki se menjajo, kraljice ostanejo

?upan se je zaklenil in izbral Kanglerjev nadomestek. Medtem, ko ?asnik Ve?er poro?a o dodatno name??enem varovanju na hodniku pred pisarno ?upana Mestne ob?ine Maribor, so iz te sporo?ili, da je Andrej Fi?travec izbral Kanglerjevega naslednika v dr?avnem zboru. Predlagal je nekdanjega prvega mo?a Zavarovalnice Maribor Draga CotarjaDr?avni svet je 19. marca letos sklenil, da Kanglerju preneha mandat dr?avnega svetnika, predsednik dr?avnega zbora Janko Veber pa je zatem razpisal nadomestne volitve. Poleg volitev dr?avnega svetnika, ki bo nadomestil Franca Kanglerja, v 3. volilni enoti bodo 29. maja nadomestne volitve potekale tudi v 6. volilni enoti, saj je treba najti nadomestilo za Milana Medveda, ki je zapustil svetni?ko mesto po odstopu s funkcije predsednika uprave Premogovnika Velenje.

Srbija ima uradno spet kraljico! Beograjsko sodi??e je na dana?nji obravnavi posthumno rehabilitiralo kraljico Marijo Kara?or?evi?. Vi?je sodi??e je sklenilo, da je predsedstvo federativne ljudske republike Jugoslavije leta 1947 iz politi?nih in ideolo?kih razlgovo kr?ilo ?lovekove pravice, ko je kraljico izngnalo in ji odzvelo dr?avljanstvo. Kraljica Marija, h?i romunskega kralja Fredninanda I., se je leta 1922 poro?ila s kraljem Aleksandrom Kara?or?evi?em, na katerega je bil v Marseillu leta 1934 izveden atentat. Po atentatu se je Marija umaknila v Veliko Britanijo in leta 1961 umrla, stara 61 let. Njene posmrtne ostanke so lani pripeljali v Srbijo. To?bo so oktobra 2013 vlo?ili potomci dru?ine Karaor?evi?. Princesa Linda je pvoedala: ?Dana?nji dan je izjemen, ker popravljamo zgodovino ...?

Na vzhodu Ukrajine je mirno, potem ko se je zjutraj iztekel ultimat, ki so ga oblasti v Kijevu dale proruskim separatistom, da zapustijo zasedena vladna poslopja in odlo?ijo oro?je. Kijev je protestnikom do devete zjutraj po krajevnem ?asu, da v ve? mestih na vzhodu dr?ave kon?ajo zasedbo vladnih poslopij in predajo oro?je, v nasprotnem primeru pa zagrozil z uporabo sile.  V nedeljo zve?er se je na zahtevo Rusije na izredni seji sestal Varnostni svet ZN-a. ZDA pa so danes Ukrajini odobrile milijardo dolarjev pomo?i v obliki poro?tev za posojila. Gre za del sve?nja pomo?i, namenjenega okrevanju ukrajinskega gospodarstva po politi?nih pretresih v tej dr?avi.

V afri?ki dr?avi so po ?tiridesetih letih danes izvolili predsednika. Gvineja Bissau je dr?ava z ena celih ?est milijona prebivalcev, ki jo ?e od vstaj leta 2012 vodi tehni?na vlada pod voja?kim nadzorom. Od takrat sta Evropska in Afri?ka unija dr?avi nalagali ?tevilne sakncije zaradi neustavnoti, med drugim zamrznitev premo?enja ?estim vodidteljem vstaj in prepovedi vstopa v EU ?tevilnim dr?avljanom. Med trinajstimi kandidati za predsednika in petnajstimi strankami je neodvisno kandidiral tudi Paulo Gomes, nekdanji vodja Saharsko-Afri?kega oddelka pri Svetovni banki in klju?na figura pri osamosvajanju te zahodnoafri?ke dr?ave od Portugalske leta 1974. Doslej pu?ev v zgodovini dr?ave mandata ni dokon?alo nobeno izvoljeno predsedstvo, dr?avo pa v mnogih regijah nadzorujejo mednarodni drogera?ki karteli.

V Libiji na predsednika ?e ?akajo. Od padca re?ima Muammarja Gaddafija leta 2011 naj bi premier Ali Zeidan zagotovil stabilnost v dr?avi. Po mar?evskem indicnetu, ko je severnokorjeska naftna tovorna ladja nelegalno pre?kala ozemlje Libije in je morala intervenirati mornarica ZDA, je Zeidena nadomestil dotedanji finan?ni minister Abdullah al-Thinni. Ta je danes odstopil zaradi napada neznane skupine na njegovo dru?ino. Funkcijo bo opravljal dokler libijski kongres ne izbere novega predsednika vlade. Zaradi okupacije naftne plo??adi in napada na predsednika so v minulih dneh narasle cene nafte.

V Rusiji predlagajo kazni za politike, ki ne bodo odgovarjali ljudstvu. Stranka Zdru?ena Rusija je dumi predlagala spremembe zakona o mno?i?nih medijih. Po spremenjenem predlogu bi bile uradne osebe, kot so predstavniki sindikatov, ob?ine in dr?avnih institucij, denarno kaznovane, ?e ne bi odgovarjale na novinarska vpra?anja. Prekr?ek velja tako za vpra?anja po e-po?ti kot vpra?anja, izre?ena v ?ivo.

Facebook Twitter Deli
0 comments